W październiku ruszą pierwsze nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy skierowane do przedsiębiorców. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) planuje uruchomienie w połowie przyszłego miesiąca czterech naborów wniosków, w tym konkursu skierowanego do przedsiębiorców z sektora MSP realizujących projekty z zakresu przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Nabór ruszy 17 października, potrwa – maksymalnie do 18 listopada – i będzie prefinansowany ze środków krajowych poprzez Polski Funduszy Rozwoju.

W ramach planowanego konkursu dofinansowanie będą mogli uzyskać przedsiębiorcy wykonujący na terenie RP działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu UE lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania, niebędącą działalnością wymienioną w załączniku do rozporządzenia.

Ze wsparcia będą wyłączone projekty dotyczące 4 klas działalności wskazanych w rozporządzeniu wykonawczym, obejmujących:

 • Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – z wyjątkiem produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia (11.01.Z)
 • Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych (11.04.Z)
 • Produkcja piwa (11.05.Z)
 • Produkcja wyrobów tytoniowych (12.00.Z)

Warunkiem obowiązkowym startu w konkursie będzie posiadanie numeru identyfikacyjnego producenta rolnego.

Wsparcie będzie udzielane przez ARiMR w szczególności na koszty:

 1. budowy nowych / rozbudowy / nadbudowy / przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi (stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków);
 2. budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie;
 3. zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
 4. zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin, które są przeznaczone do przewozu:
  • produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
  • produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
  • zwierząt przeznaczonych do uboju;
 5. zakupu i instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa;
 6. zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;
 7. ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplan i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi (koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia).

Realizacja planowanych projektów nie będzie mogła trwać dłużej niż 18 miesięcy (od dnia zawarcia umowy wsparcia z ARiMR) i nie dłużej niż do 31.12.2025 r. Z kolei kosztami kwalifikowanymi będą mogły być koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r., przy czym koszty poniesione przed złożeniem wniosku będą refundowane jedynie w przypadku przedsięwzięć niezakończonych w dniu składania wniosku.

Na jakie wsparcie można liczyć?

Pomoc będzie miała charakter refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych (z opcją zaliczkowania w przypadku projektów nierozpoczętych przed dniem złożenia wniosku) z ustalonym maksymalnym limitem do 50% dofinansowania.

Wysokość wsparcia będzie zależna również od wielkości Wnioskodawcy i wyniesie odpowiednio:

 1. w przypadku mikroprzedsiębiorców: max. 3 mln PLN wsparcia,
 2. w przypadku małych przedsiębiorców: max. 10 mln PLN wsparcia,
 3. w przypadku średnich przedsiębiorców: max. 15 mln PLN wsparcia.

Minimalna wysokość wsparcia przyznawana na przedsięwzięcie wynosi 100 000 zł.

W przypadku projektów z zakresu przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury i wytwarzania w ramach tego procesu produktów nierolnych, maksymalny poziom wsparcia zależny będzie od miejsca realizacji inwestycji i wynikać będzie z mapy pomocy regionalnej (przy czym niezależnie od zasad regionalnej pomocy inwestycyjnej i dopuszczalnych zwiększeń intensywności dla MSP poziom ten nie będzie mógł przekroczyć 50%):

Wnioski o wsparcie będą składane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz udostępniony przez ARiMR na Platformie Usług Elektronicznych pod adresem https://epue.arimr.gov.pl

Jakie projekty będą miały największe szanse powodzenia?

W regulaminie konkursu określono 6 kryteriów premiujących, których wypełnienie będzie istotnie zwiększać szanse uzyskania wsparcia. Preferencje dotyczyć będą projektów:

 • Związanych z rolnictwem ekologicznym (5 pkt)
 • Realizowanych na terenie powiatów o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (stopa bezrobocia > średniej krajowej – 3 pkt)
 • Realizowanych w powiatach zlokalizowanych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (typ górski / podgórski – 2 pkt)
 • Wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (2 pkt)
 • Zakładających współpracę w ramach realizacji (premiowane przedsięwzięcia realizowane przez spółdzielnie, w tym spółdzielnie rolników, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, uznane organizacje producentów rolnych, uznane organizacje producentów sektora rybołówstwa i akwakultury oraz związki tych organizacji – 3 pkt)
 • Realizowanych przez wnioskodawców, który nie byli beneficjentami poddziałania 4.2 „Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (7 pkt)

***

Pozostałe nabory ogłoszone w ostatnich dniach przez ARiMR dotyczą:

 • Wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury (konkurs dla rolników indywidualnych, Działanie 3)
 • Wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych (Działanie 5)
 • Wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu (Działanie 7)

Wcześniej, bo 16 września Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła dwa pierwsze nabory wniosków w ramach KPO: dotyczą one wsparcia rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie. Łączna kwota przewidziana na oba działania to blisko 1,8 mld zł.

***

Wczoraj (20.09) Polska podpisała z KE Umowę Finansowania i Umowę Pożyczki regulujące kwestie finansowania projektów planowanych do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Mamy nadzieję, że po zawarciu porozumień operacyjnych wdrażanie KPO ruszy w Polsce pełną parą, zwiększając istotnie ofertę instrumentów wsparcia dla polskich przedsiębiorstw.