RE Flash czerwiec 2024 RE Flash (PDF)

REPORTUJ z CRIDO (PDF) ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY REportuj z CRIDO

Raport: Nieruchomości komercyjne w Polsce, 20 lat później... RETROSPEKCJA I REFLEKSJA O PRZYSZŁOŚCI

Zachęcamy do pobrania raportu opracowanego przez CBRE i CRIDO, który podsumowuje rynek nieruchomości w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej.

W raporcie eksperci analizują:

Raport wskazuje także, co może czekać nas w przyszłości oraz jakie zmiany w prawie i podatkach sa oczekiwane i potrzebne z perspektywy tego sektora.

>>Pobierz raport

RE News

Flash

Rzecznik Generalny w swojej opinii wskazał, że prace remontowe przeprowadzone w celu renowacji lub przebudowy budynku nie stanowią “nieruchomości nabytych jako dobra inwestycyjne” w związku z czym nie ma do nich zastosowania wydłużony piętnastoletni okres korekty VAT.

Wyrok TSUE z dnia 6 czerwca 2024 r.

NSA uznał, że spółka, która wynajmuje lokale i nabywa od wykonawców prace adaptacyjne nie świadczy w ten sposób usług budowlanych. Wyrok podkreśla, że usługi adaptacyjne są częścią usługi najmu, a nie odrębną usługą budowlaną w związku z czym nie podlegają mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT.

Wyrok NSA z dnia 24 maja 2024 r.

NSA orzekł, że zaliczki wypłacone na poczet przyszłej sprzedaży nieruchomości podlegają opodatkowaniu VAT. Fakt, że transakcja może nie dojść do skutku, nie wpływa na obowiązek podatkowy.

Wyrok NSA z dnia 20 czerwca 2024 r.

Złożenie oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT dostawy nieruchomości w dniu wypłaty zaliczki skutkuje opodatkowaniem tej zaliczki - orzekł NSA. Sąd podkreślił, że oświadczenie dotyczy rezygnacji ze zwolnienia dla konkretnej dostawy, a nie zaliczki. Skoro dostawa zostanie opodatkowana, zaliczka wpłacona na poczet tej dostawy również podlega opodatkowaniu.

Wyrok NSA z dnia 20 czerwca 2024 r.

Wyrok siedmiu sędziów NSA stwierdza, że cesja praw
i obowiązków z umowy deweloperskiej za odpłatnością, w sytuacji gdy cedent nie posiada prawa do rozporządzania lokalem jak właściciel, stanowi świadczenie usług opodatkowane stawką 23% VAT. W uzasadnieniu NSA wskazał, że istotą transakcji była sprzedaż praw majątkowych, a nie dostawa lokalu.

Wyrok NSA z dnia 24 czerwca 2024 r.

WSA w Gdańsku potwierdził, że budynki mieszkalne nabyte przed 1 stycznia 2022 r. nie podlegają dalszej amortyzacji podatkowej. Stanowisko sądu jest zgodne z linią orzeczniczą innych sądów administracyjnych.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r.

Lokale mieszkalne udostępniane na wynajem przez przedsiębiorcę są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, a zatem podlegają wyższej stawce podatku od nieruchomości – orzekł WSA w Gdańsku. Sąd podkreślił, że wynajem lokali mieszkalnych stanowi działalność gospodarczą, której prowadzenie bez tych lokali byłoby niemożliwe.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2024 r.

WSA w Lublinie uznał, że wniesienie magazynu chłodniczego wraz z gruntem do spółki spełnia warunki do uznania za przedsiębiorstwo i tym samym jest wyłączone z opodatkowania VAT. Sąd stwierdził, że kontynuacja działalności gospodarczej nie musi być identyczna z dotychczasową działalnością zbywcy, wystarczy, że majątek będzie wykorzystywany do kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 7 czerwca 2024 r.

WSA w Warszawie uznał, że wydzielony projekt (budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, drogami wewnętrznymi oraz infrastrukturą techniczną) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o VAT. Oznacza to, że transakcja ta nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż przenoszony majątek zachowuje pełną zdolność do kontynuowania działalności gospodarczej.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 czerwca 2024 r.

Wydatki poniesione przez spółdzielnię na naprawę pokrycia dachu nieruchomości usługowej, zdaniem Dyrektora KIS, mogą zostać zakwalifikowane jako bieżące koszty uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia. Spółdzielnia planuje naprawy o charakterze odtworzeniowym, przywracające pierwotny stan techniczny budynku, co pozwala na ukosztowienie wydatków.

Dyrektor KIS z dnia 15 maja 2024 r.

Dyrektor KIS potwierdził, że w związku z rabatami uzyskanymi na podstawie ustawy o COVID, spółka nie uzyskała przychodu do opodatkowania w postaci nieodpłatnego ani częściowo odpłatnego świadczenia. Wynegocjowane obniżki czynszu są traktowane jako umowne obniżki ceny, a nie jako nieodpłatne świadczenie.

Dyrektor KIS z dnia 28 maja 2024 r.

Zdaniem organu, opodatkowanie nieodpłatnego przekazania nieruchomości występuje również w sytuacji, gdy prawo to dotyczy nabycia lub wytworzenia części składowych nieruchomości. Biorąc pod uwagę to, że spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na inne usługi związane z nabyciem nieruchomości oraz z umów przedwstępnych, obecne nieodpłatne przekazanie udziałów we własności nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT.

Dyrektor KIS z dnia 3 czerwca 2024 r.

Spółka nabyła nieruchomość obejmującą hotel i garaż za określoną w umowie cenę, nie precyzując wartości poszczególnych składników. Zdaniem Dyrektora KIS, aby prawidłowo określić wartość początkową nabytych środków trwałych, spółka powinna oprzeć się na operacie szacunkowym, tak aby suma odpowiadała cenie nabycia całej nieruchomości.

Dyrektor KIS z dnia 29 maja 2024 r.

Organ uznał, że spółka prawidłowo nie korzystała ze zwolnienia z VAT przy wystawianiu faktur na otrzymane zaliczki w ramach przedwstępnej umowy sprzedaży wpłacone do czasu upływu 2 lat od pierwszego zasiedlenia. Dodatkowo, spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego za okres rozliczeniowy, w którym wystawi faktury korygujące, pod warunkiem posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z nabywcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania i spełnienia tych warunków.

Dyrektor KIS z dnia 12 czerwca 2024 r.

Organ podatkowy uznał, że zbycie przedsiębiorstwa
w formie aportu przez spółdzielnię nie podlega przepisom ustawy o VAT. W związku z tym, spółdzielnia nie ma obowiązku dokonywać korekt VAT odliczonego wcześniej
w związku z nabyciem składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, tj. materiałów, towarów, wyposażenia i środków trwałych. Obowiązek dokonania ewentualnych korekt będzie spoczywał na nabywcy przedsiębiorstwa.

Dyrektor KIS z dnia 10 czerwca 2024 r.

Organ zgodził się ze stanowiskiem spółki, że farma fotowoltaiczna stanowi długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej. W konsekwencji, przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego spółka nie musi uwzględniać kosztów wynikających z zaciągniętych pożyczek i kredytu na ten cel.

Dyrektor KIS z dnia 17 czerwca 2024 r.

Podstawę opodatkowania VAT aportu nieruchomości do spółki w zamian za akcje lub udziały ustala się na podstawie wartości emisyjnej tych udziałów lub akcji, jeżeli strony uzgodniły, że zapłatą za wkład będzie wartość emisyjna. W praktyce wartość ta odpowiadać będzie wartości rynkowej aportowanej nieruchomości, a nie nominalnej udziałów (która może różnić się od wartości emisyjnej).

Wyrok TSUE z dnia 8 maja 2024 r.

Wartość początkowa, o której mowa w definicji pierwszego zasiedlenia ustawy o VAT jest wartością określoną
w chwili nabycia nieruchomości. Przepisy nie przewidują jej późniejszej aktualizacji. Odwołanie do ustawy o CIT dotyczy jedynie rozróżnienia ulepszenia np. od remontu,
a nie aktualizacji wartości.

Wyrok NSA z dnia 8 maja 2024 r.

Z uwagi na zasady sukcesji podatkowej, połączenie przez przejęcie nie ma wpływu na bieg dwuletniego okresu posiadania akcji koniecznego dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania odsetek WHT.

Wyrok NSA z dnia 16 maja 2024 r.

Świadczenia pieniężne wypłacone przez najemcę za pozostawienie lokalu w stanie niewyremontowanym oraz za przedterminowe rozwiązanie umowy stanowią przychód z innych źródeł niż najem. Otrzymanie tych świadczeń wynika z odrębnych zdarzeń prawnych, które nie są związane bezpośrednio z umową najmu. W związku z tym, nie można ich kwalifikować jako przychodu z najmu.

Wyrok NSA z dnia 7 maja 2024 r.

Brak ustawowej definicji „kondygnacji” wymaga odwołania się do znaczenia językowego oraz definicji funkcjonujących w obrocie powszechnym i orzecznictwie. Kondygnację definiuje się jako powierzchnię między przegrodami poziomymi (stropami) trwale związanymi z budynkiem. Trwałe związanie z budynkiem jest kluczowe przy ocenie, czy dana powierzchnia stanowi kondygnację.

Wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Udostępnianie miejsc w domu studenckim studentom, doktorantom i stażystom odbywa się w ramach stosunku wewnątrzzakładowego łączącego takie osoby z uniwersytetem, który nie spełnia kryteriów umowy najmu czy dzierżawy. Brak równorzędności stron oraz kompetencje organów uniwersytetu do jednostronnego kształtowania treści tego stosunku wykluczają uznanie go za stosunek podobny do umów najmu lub dzierżawy czy innych umów o podobnym charakterze. W rezultacie, domy uniwersyteckie udostępniane na podstawie takich umów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków.

Wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Aby uznać dane urządzenie za przemysłowe, nie musi być ono ani skomplikowane, ani wykorzystywane w przemyśle. Pojęcie “urządzenie przemysłowe” obejmuje urządzenia używane w działalności komercyjnej, profesjonalnej, nie tylko w przemyśle, ale także w szeroko rozumianej działalności naukowej czy handlowo-usługowej. Za urządzenie przemysłowe należy więc uznać m.in. instalację fotowoltaiczną. Opłata za korzystanie z takiego urządzenia podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 14 maja 2024 r.

Podatnik jest uprawniony do zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynku, nawet jeśli nieruchomość nie jest ujęta jako środek trwały podlegający odpisom amortyzacyjnym dla celach bilansowych.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 maja 2024 r.

Podatnik ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków na realizację inwestycji, która obejmuje m.in. parking, zatokę autobusową z przystankiem, stację rowerową i ciągi komunikacyjne, w tym drogę dojazdową. Mimo że część infrastruktury jest udostępniana nieodpłatnie, a część odpłatnie, całość stanowi integralną część projektu, funkcjonalnie powiązaną, co zwiększa atrakcyjność i funkcjonalność całej infrastruktury. Takie podejście zapewnia zgodność z zasadą neutralności VAT.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Poprzednie wydania

RE Flash maj 2024

RE Flash kwiecień 2024

RE Flash marzec 2024

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Subskrybuj blogi