RE Flash marzec 2024 RE Flash (PDF)

REPORTUJ z CRIDO (PDF) ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY REportuj z CRIDO

RE News

Flash

Podatnik może obniżać stawki amortyzacji środków trwałych ustalone w poprzednich latach (z uwzględnieniem przedawnienia zobowiązań podatkowych), jeśli stosował do nich metodę amortyzacji liniowej (podobny wyrok NSA o sygn. akt II FSK 545/21 z 25 stycznia opisywaliśmy w lutowym FLASHU).

Wyrok NSA z dnia 16 lutego 2024 r.

"Urządzenia przemysłowe" dla celów podatku u źródła stanowią wszelkie urządzenia, które mogą być wykorzystywane w przemyśle. Klasyfikacja danego urządzenia ma opierać się na jego obiektywnych cechach konstrukcyjnych i posiadanych funkcjonalnościach.

Wyrok NSA z dnia 22 lutego 2024 r.

Oświadczenie woli o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT przed dokonaniem transakcji sprzedaży nieruchomości jest skuteczne, nawet jeśli dojdzie do zmiany podmiotu nabywającego nieruchomość.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2024 r.

Zmiana zakresu umownego współposiadania między współwłaścicielami nieruchomości za opłatą podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 23 lutego 2024 r.

Wydatki na zapłatę określonych kwot na rzecz podwykonawców na zasadach odpowiedzialności solidarnej z generalnym wykonawcą mogą stanowić dla inwestora koszty uzyskania przychodów.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 lutego 2024 r.

Jeżeli podatnik postanawia, że nieruchomość będzie towarem handlowym, a jednocześnie wykorzystuje ją na potrzeby prowadzonej działalności, to przy zaistnieniu pozostałych cech charakterystycznych dla środków trwałych, taka nieruchomość nie może stanowić towaru handlowego.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 lutego 2024 r.

Wydatki związane z pokryciem opłaty za leasing operacyjny nie są uznawane za koszty finansowania dłużnego i nie podlegają limitom „EBIDTA”.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 6 marca 2024 r.

Ustawa o VAT nie zabrania ujęcia na fakturze w osobnych pozycjach różnych świadczeń, które tworzą kompleksową usługę najmu. Samo ich wyodrębnienie nie oznacza, że traktuje się je jako oddzielne świadczenia w ramach kilku sprzedaży.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 marca 2024 r.

Dokonanie przez PGK transakcji na warunkach nierynkowych skutkuje automatyczną utratą statusu podatnika CIT z mocą wsteczną. W konsekwencji po dokonaniu transakcji zmiana warunków na rynkowe nie będzie rodzić żadnych skutków.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 marca 2024 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) pochylił się nad tym, jakie koszty mogą stanowić koszt podatkowy pomniejszający przychód na sprzedaży mieszkań, a które powinny wchodzi w wynik bieżący.
Zarówno organ jaki WSA były zgodne co do tego, że za koszty bezpośrednio związane ze sprzedażą lokali powinny być uznane:
• koszty usługi kontroli technicznej projektu;
• koszty usługi zarządzania projektem;
• koszty prospektów informacyjnych projektu;
• opłaty za zajęcia pasa drogowego w związku z realizacją projektu;
• opłaty z tytułu dzierżawy gruntu w związku z realizacją projektu;
• kwoty wypłacane na podstawie porozumień dobrosąsiedzkich w związku z realizacją projektu;
• koszty wybudowania lub przebudowania infrastruktury drogowej w związku z realizacją projektu;
• koszty umów deweloperskich i umów przenoszących własność lokali (opłaty notarialne);
• składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.
Sporne z kolei były inne kategorie kosztów. W ocenie Dyrektora KIS poniższe wydatki stanowią ogólne koszty działalności. Te powinny być rozpoznane jako koszt w dacie poniesienia i nie mogą pomniejszać przychodu na sprzedaży mieszkań:
• koszty nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym jest realizowany projekt;
• opłaty za poręczenie związane z projektem
• koszty usługi zarządzania sprzedażą i marketingiem projektu
• koszty reklamy projektu
• koszty najmu, wyposażenia i eksploatacji biura sprzedaży projektu;
• koszty bieżącego utrzymania projektu;
• koszty utrzymania nieruchomości w okresie między uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie a przeniesieniem własności lokali na nabywców
• opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, na którym realizowany jest projekt
• podatek od nieruchomości, na której jest realizowany projekt
Z kolei zdaniem WSA wszystkie w/w koszty i opłaty również stanowią koszty bezpośrednio związane ze sprzedażą mieszkań. Zdaniem sądu, nie da się również osiągnąć przychodu ze sprzedaży lokali bez poniesienia w/w wydatków.
Rozstrzygnięcie WSA jest korzystne dla podatników i racjonalne. Niewątpliwie da się osiągnąć przychodów ze zbycia lokali mieszkalnych bez nabycia prawa do gruntu, na którym budynek będzie posadowiony. W praktyce nie jest również możliwe osiągnięcie przychodów ze sprzedaży lokali bez poniesienia wydatków na usługi marketingowe, reklamowe i związane z zarządzaniem sprzedażą, wydatków związanych z utrzymaniem biura sprzedaży, a także wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem projektu. To samo dotyczy opłat za media, np. opłat za wodę zużywaną podczas budowy, czy też wydatków ponoszonych w okresie między uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie a sprzedażą lokali.
WSA zgodził się natomiast, że usługi wsparcia o charakterze administracyjnym w związku z realizacją projektu mają na tyle ogólny charakter, że nie da się ich bezpośrednio powiązać ze sprzedaży i powinny one stanowić z związku z tym stanowić tzw. koszty pośrednie.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 marca 2024 r.

Samo udzielenie przez sprzedawcę pełnomocnictwa przyszłemu nabywcy do wykonywania określonych czynności względem nieruchomości nie oznacza, że sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 13 marca 2024 r.

Samo udzielenie przez sprzedawcę pełnomocnictwa przyszłemu nabywcy do wykonywania określonych czynności względem nieruchomości nie oznacza, że sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 13 marca 2024 r.

Kupujący nie będzie zobowiązany do zapłaty PCC w wysokości 6%, jeżeli umowa przedwstępna została zawarta przed dniem 1 stycznia 2024 r., a w jej następstwie umowę przyrzeczoną zawarto już po 1 stycznia 2024 r.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 16 lutego 2024 r.

Poprzednie wydania

RE Flash marzec 2024

RE Flash luty 2024

RE Flash styczeń 2024

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Subskrybuj blogi