Ścieżka SMART | Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Ścieżka SMART to jeden z najatrakcyjniejszych konkursów w ramach Programu FENG na lata 2021-2027. Konkurs skierowany jest do projektów charakteryzujących się wyższym stopniem innowacyjności (co najmniej w skali kraju).

W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy (zarówno MSP, jak i duże firmy), realizujący projekty samodzielnie bądź w konsorcjach z udziałem innych przedsiębiorstw, organizacji badawczych czy NGO otrzymają możliwość pozyskania finansowania na kompleksowe projekty składające się z elastycznie dobieranych modułów obejmujących prace B+R, wdrożenie innowacji, rozwój infrastruktury B+R, transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa, internacjonalizację czy też podnoszenie kompetencji kadr.

Podejście modułowe do projektów w ramach Ścieżki SMART jest największą zmianą w stosunku do podejścia stosowanego we wcześniejszych perspektywach finansowych UE. Dzięki nowemu podejściu możliwe jest zabezpieczenie finansowania na szerszy, wynikający ze strategii rozwojowej firmy, pakiet aktywności.

Ścieżka SMART | Możliwości finansowania

Konkursy ogólne i skierowane do poszczególnych branż

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które chcą opracowywać i/lub wdrażać innowacyjne rozwiązania zgodne z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Konkursy w ramach Ścieżki SMART będą mieć charakter ogólny lub dedykowany tematycznie do poszczególnych branż.

Moduły obligatoryjne i fakultatywne

W ramach Ścieżki SMART można uzyskać wsparcie na:

  • moduły obligatoryjne: moduł B+R (obligatoryjny dla dużych przedsiębiorstw) lub wdrożenie innowacji (jeden z dwóch, obok B+R, moduł obligatoryjny dla MSP)
  • moduły fakultatywne: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje.

Wsparcie projektów linearnych

Możliwe jest wsparcie projektów linearnych, które umożliwiają przeprowadzenie innowacyjnego przedsięwzięcia przez kolejne etapy jego rozwoju, jak również projektów nielinearnych, w których poszczególne moduły odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorcy z obszaru B+R+I, lecz ich realizacja nie jest od siebie uzależniona.

Ścieżka SMART | Przykładowe działania możliwe w ramach modułów

Moduł B+R
• Badania przemysłowe i prace rozwojowe,
• Projekty indywidualnych przedsiębiorców i konsorcjalne.

Moduł wdrożenie innowacji
• Wdrożenie wyników prac B+R realizowanych samodzielnie w module obowiązkowym,
• Wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych/zakupionych wcześniej przez przedsiębiorcę.

Moduł Infrastruktura B+R
• Tworzenie i rozwój centrów B+R służących realizacji agendy badawczej,
• Infrastruktura służąca do realizacji prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Moduł cyfryzacja
• Internet rzeczy i Big data,
• Robotyzacja linii produkcyjnych,
• Analityka danych i optymalizacja produkcji, Systemy zwiększające cyberbezpieczeństwo

Moduł zazielenienie
• Zastępowanie bądź redukcja substancji szkodliwych w materiałach/produktach,
• Ekoprojektowanie ETV, LCA, PEF,
• Ponowne użycie zasobów wcześniej traktowanych jako odpad,
• Zastępowanie materiałów pierwotnych, surowcami wtórnymi i produktami ubocznymi.

Moduł internacjonalizacja
• Komercjalizacja wyników prac B+R za granicą,
• Udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw,
• Promocja produktów lub usług na rynkach zagranicznych,
• Uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej lub jej utrzymanie poza Polską.

Moduł kompetencje
• Zdobywanie nowych umiejętności oraz wiedzy w zakresie:
• Inteligentnych specjalizacji,
• Transformacji przemysłu w kierunku Przemysłu 4.0 oraz transferu technologii,
• Zarządzania innowacjami oraz ekoprojektowania
• Obsługi infrastruktury badawczej.

Ścieżka SMART | Kto może ubiegać się o wsparcie

Terminy naborów

Nabór dla konsorcjów MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych lub NGO

Nabór dla konsorcjów MŚP

Nabór dla MŚP oraz dla dużych przedsiębiorstw

Jak możemy pomóc?

Doświadczenie CRIDO

10 mld PLN
pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600
zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN
pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN
pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN
pozyskanych na projekty środowiskowe

Case studies

Projekt B+R dla branży produkcyjnej

Dla firmy produkcyjnej specjalizującej się w produkcji podłóg pozyskaliśmy 47 mln dofinansowania na opracowanie innowacyjnego produktu o parametrach niespotykanych dotychczas na rynku.  Projekt obejmował swoim zakresem między innymi proces zaprojektowania produktu, jak i utworzenie linii pilotażowej do testów prototypu produktu.

Projekt B+R dla branży IT

Dla firmy specjalizującej się w tworzeniu oprogramowania pozyskaliśmy 7 mln zł dofinansowania na prace badawcze nad stworzeniem nowego systemu do telemetrii.  Dofinansowaniem zostały objęte między innymi koszty wynagrodzeń, amortyzacji oraz licencji.

 

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji

Firma produkująca artykuły higieniczne i kosmetyczne pozyskała finansowanie na wdrożenie technologii produkcji biodegradowalnej włókniny. Projekt obejmował swoim zakresem między innymi nabycie maszyn i urządzeń potrzebnych do wdrożenia technologii.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

B+R | Innowacje | Inwestycje | Robotyzacja | Automatyzacja | Cyfryzacja | OZE | Dotacje na B+R | Dotacje na innowacje | Dotacje na inwestycje

 

Subskrybuj blogi