Grant rządowy

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030, tzw. Grant rządowy, to instrument wsparcia dla przedsiębiorców planujących rozpoczęcie działalności w Polsce oraz już funkcjonujących w kraju.

Kolejne nowelizacje zasad udzielania dotacji – w tym ta najnowsza, wprowadzona w 2021 roku – zdecydowanie zwiększają dostępność programu, a uproszczenie procedury oceny ułatwia uzyskanie pomocy.

Rodzaje inwestycji

Grant inwestycyjny

Warunki udzielenia pomocy

Głównymi warunkami udzielania pomocy publicznej w ramach Grantu rządowego jest spełnienie najważniejszych kryteriów oceny, takich jak minimalna wartość kosztów kwalifikowanych oraz liczba nowoutworzonych miejsc pracy.

Minimalna wartość inwestycji (w mln PLN)

Minimalna liczba nowych miejsc pracy

Minimalna liczba nowych miejsc pracy

1. Przedsiębiorstwa zatrudniające < 1000 pracowników i notujące roczny obrót lub sumę bilansową < 250 mln EUR
2. Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz gminy graniczące z gminami, na których terenie położone są te miasta lub powiaty i miasta na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi min. 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju (z wyłączeniem miast z siedzibą wojewody lub sejmiku województwa)
3. W przypadku reinwestycji w istniejącym zakładzie minimalna liczba nowych miejsc pracy do utworzenia ulega obniżeniu o 50%

Maksymalny poziom wsparcia

Maksymalna wysokość wyliczana jest na podstawie wysokości kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego,
maksymalnej intensywność wsparcia w danej lokalizacji oraz wyniku końcowego oceny jakościowej inwestycji.

 

Maksymalny poziom wsparcia

 

Kryteria oceny dla grantu inwestycyjnego

  • inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną
  • osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium kraju
  • przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
  • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
  • posiadanie statusu mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy
  • utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia
  • prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko
  • lokalizacja inwestycji
  • wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
  • podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

Jak możemy pomóc?

Określenie optymalnego zakresu inwestycji w celu maksymalizacji szans na pozyskanie wsparcia

Modelowanie projektu w celu łączenia pomocy w formie Grantu rządowego i zwolnienia z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Kompleksowa asysta w procesie ubiegania się o wsparcie finansowe i negocjowania jego warunków

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

Subskrybuj blogi