Do czego służy Test Prywatnego Inwestora oraz Test Prywatnego Wierzyciela?

Test Prywatnego Inwestora (TPI) oraz Test Prywatnego Wierzyciela (TPW) to narzędzia, które pomagają przedsiębiorstwom uniknąć klasyfikacji ich działań z podmiotami publicznymi jako niedozwolonej pomocy publicznej.

Według Art. 107 [Pomoc publiczna – dopuszczalność] Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

Co oznacza pomoc publiczna?

Aby wystąpiła pomoc publiczna, beneficjentem interwencji państwa powinno być przedsiębiorstwo w rozumieniu unijnych przepisów o pomocy publicznej. Przedsiębiorstwem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego status prawny i sposób jego finansowania. Z kolei działalność gospodarcza to wszelka działalność polegająca na oferowaniu na rynku towarów i usług.

Środki, które są związane z pomocą publiczną, muszą pochodzić bezpośrednio lub pośrednio z zasobów państwowych. Obejmują one nie tylko środki z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, ale także z budżetu Unii Europejskiej, jednak tylko jeśli państwo posiada swobodę ich wykorzystania (wyboru beneficjenta).

Przykładowe formy pomocy publicznej

Nie istnieje zamknięty katalog instrumentów pomocy publicznej. Przykładowo udzielenie pomocy publicznej może nastąpić poprzez:

Kiedy zastosować Test Prywatnego Inwestora i Test Prywatnego Wierzyciela?

Przedsiębiorstwa, które rozważają współpracę w zakresie wyżej wymienionych instrumentów z jednostkami państwowymi, bądź podmiotami Skarbu Państwa powinny przed rozpoczęciem tej współpracy określić, czy będzie ona dokonywana na zasadach rynkowych, tak aby nie została ona sklasyfikowana jako pomoc publiczna i w efekcie uznana jako niedozwolona. Wymaganie to dotyczy również w/w transakcji dokonywanych przez podmioty, których właścicielem są spółki z zaangażowaniem środków publicznych.

Do oceny rynkowego charakteru transakcji zawieranej przez podmioty publiczne lub z tymi podmiotami służą zgodnie z przepisami Komisji Europejskiej:

Pozytywny wynik tych testów pozwala ustalić, iż dana forma współpracy z podmiotem publicznym, jak np. dokapitalizowanie, uzyskanie pożyczki lub poręczenia nie będzie uznana za formę pomocy publicznej.

Test Prywatnego Inwestora i Test Prywatnego Wierzyciela | Postępowanie restrukturyzacyjne

Test Prywatnego Inwestora bądź Test Prywatnego Wierzyciela jest również często obligatoryjnym elementem postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z Art. 140. 1. ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, w przypadku gdy w takim postępowaniu  może dojść do udzielenia przedsiębiorcy pomocy przez państwo lub wystąpi wsparcie w jakiejkolwiek formie przy użyciu zasobów państwowych, także np. poprzez zmniejszenie, w drodze układu, wysokości zobowiązań, rozłożenie spłaty na raty, odroczenie terminu wykonania zobowiązań lub zawieszenie, z mocy prawa lub na podstawie postanowienia sądu, postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu dochodzenia wierzytelności, udzielnie kredytów, poręczeń itd., plan restrukturyzacyjny musi zawierać odpowiednio TPI lub TPW, stanowiący ocenę, czy wsparcie udzielone w postępowaniu restrukturyzacyjnym i w trakcie wykonywania układu będzie stanowiło pomoc publiczną.

Test Prywatnego Inwestora i Test Prywatnego Wierzyciela | Co oferujemy jako CRIDO:

CRIDO oferuje pełne wsparcie Klienta w zakresie przeprowadzenia Testu Prywatnego Inwestora (TPI) lub Testu Prywatnego Wierzyciela (TPW) wraz z wystawieniem kompletnej opinii w zakresie spełnienia TPI lub TPW oraz pełną oceną poszczególnych wymaganych kryteriów (przesłanek). W szczególności:

Zobacz również naszą ofertę w zakresie Restrukturyzacji i reorganizacjiorazDoradztwa strategicznego.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Subskrybuj blogi