POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązująca od 25 maja 2018 r.

Crido przykłada szczególną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych nam informacji. Jednym z naszych kluczowych obowiązków jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem serwisów internetowych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Crido przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. Gromadzimy tylko takie dane osobowe, które zostały podane dobrowolnie przez osoby odwiedzające nasze strony internetowe, aby przekazywać im informacje lub dostarczać usługi, oraz – w przypadku odrębnego, wyraźnego żądania – także informacje o charakterze marketingowym, oraz w zakresie adekwatnym do celu gromadzenia i przetwarzania takich danych.

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka Prywatności„) informuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

1. Wstęp

1.1 Administratorem Twoich danych osobowych jest CRIDO Doradztwo Andrzej Puncewicz spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Towarowej 28 lub inna spółka z grupy Crido – aktualny wykaz spółek z grupy znajdziesz tutaj: link (dalej „Administrator”). Jeżeli korzystasz z naszych stron i dobrowolnie przekażesz nam za ich pośrednictwem swoje dane osobowe, wskazanie właściwego podmiotu odpowiedzialnego lub podmiotów odpowiedzialnych jako współadministratorów za ich przetwarzanie zależy od celu, w jakim je zbieramy. Informacje o zasadniczej treści uzgodnień współadministratorów znajdują się tutaj: link.

1.2 Administrator szanuje prywatność wszystkich osób, które odwiedzają naszą Stronę (w tym: wszystkie jej podstrony; dalej łącznie „Strona”).

1.3 Administrator zobowiązuje się do przestrzegania poufnego charakteru danych zbieranych podczas korzystania przez użytkowników ze Strony.

2. Zasady przetwarzania danych

2.1 Dane osobowe użytkowników Strony przetwarzane będą zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, s. 1; dalej „RODO„).

3. Cele i operacje przetwarzania danych

3.1 Administrator zbiera dane osób, które m.in. dokonały rejestracji na Stronie poprzez dedykowany formularz rejestracyjny, formularz kontaktowy, formularz zgłoszeniowy, lub zgłosiły się do newslettera, itd.

3.2 Dane osobowe użytkowników Strony będą przetwarzane w celach:

3.3 W zależności od formy korzystania ze Strony, użytkownik może zostać poproszony o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji, w tym danych osobowych, niezbędnych do realizacji jego życzeń/żądań.

3.4 W przypadku chęci skorzystania z usług świadczonych poprzez Stronę, użytkownik może zostać poproszony o podanie danych zapewniających możliwość kontaktu, a w szczególności imienia i nazwiska, stanowiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu.

3.5  Dane osobowe użytkowników Strony będą przechowywane przez okres jedynie niezbędny (np. przez okres relacji z użytkownikiem Strony). Administrator będzie przetwarzał podane przez użytkownika dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego tak długo, jak będzie to konieczne dla zrealizowania życzenia/żądania użytkownika, chyba że użytkownik wcześniej wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w tym celu.

3.6 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług takich jak np. wysyłanie informacji marketingowej w formie newslettera itd.

3.7 W zależności od decyzji wyrażonej przy wypełnianiu stosownego formularza na Stronie podane dane osobowe, a w szczególności adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, może posłużyć do przesyłania przez Administratora informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 – tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 – tekst jednolity ze zm.).

3.8 Ponadto, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej Administrator może przesyłać cyklicznie informacje marketingowe.

3.9 Administrator zawarł umowę z firmą hostingową home.pl S.A., dotyczącą powierzenia przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług, w zakresie danych wpisywanych przez użytkowników Strony w stosownych formularzach kontaktowych (np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Administrator może udostępniać dane ww. usługodawcy po ich otrzymaniu od użytkowników.

3.10 Firma hostingowa będzie przetwarzać dane osobowe użytkowników Strony, w imieniu i na rzecz oraz w zakresie wskazanym przez Administratora. Firma hostingowa będzie przetwarzać powyższe dane osobowe użytkowników Strony przez okres obowiązywania umowy hostingowej. Firma hostingowa jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich zasad zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.

3.11 W ramach przesyłanej informacji marketingowej oraz newslettera mamy na celu jak najlepsze dopasowanie komunikatów marketingowych do preferencji biznesowych i zawodowych użytkownika. W ramach działalności Administratora nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje w rozumieniu art. 22 RODO. Administrator wykorzystuje analizę preferencji biznesowych i zawodowych do tego, aby w sposób optymalny dopasować do użytkownika zarówno komunikację marketingową jak i usługi oferowane przez Administratora lub współadministratorów.

4. Przekazywanie danych osobowych

4.1  Administrator nie gromadzi danych osobowych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym, niezwiązanym z grupą Crido, dla celów marketingowych. W innych jedynie niezbędnych celach przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane:

5. Prawa użytkowników

5.1  Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jest uprawniona do zgłoszenia żądania realizacji przysługujących jej praw w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu kontaktowym udostępnionym na stronie internetowej Administratora. Nie wyłącza to uprawnienia takiej osoby do złożenia żądania w innej formie, która jest akceptowalna i możliwa do udokumentowania przez Administratora. Żądanie podmiotu danych powinno zawsze wskazywać jakich danych osobowych i czynności w zakresie realizacji żądania dotyczy. W sytuacji, gdy zgłoszone żądanie nie jest określone precyzyjnie, np. poprzez brak wskazania zakresu danych lub czynności w zakresie realizacji żądania, Administrator zwraca się do podmiotu o sprecyzowanie żądania. W razie gdy żądanie pozostanie niesprecyzowane, Administrator ma prawo wstrzymać realizację żądania do momentu uzyskania wystarczających informacji od podmiotu danych.
5.2 Realizacja zgłoszonego żądania następuje zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, w rozsądnym terminie uwzględniającym koszty, stopień trudności realizacji żądania oraz zasady wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.
5.3 Komunikacja z osobą, której dane dotyczą w zakresie realizacji jej praw odbywa się w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie oraz jasnym i prostym językiem.
5.4 Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zawierająca informacje o podjętych w związku z nim działaniach. W przypadku konieczności wydłużenia tego terminu, najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania Administrator udziela osobie, której dane dotyczą informacji o przedłużeniu terminu rozpatrzenia żądania oraz podaje przyczyny opóźnienia, np. z uwagi na skomplikowany charakter żądań lub liczbę żądań. Przedłużenie terminu nie może nastąpić o więcej niż dwa miesiące. W przypadku nieuwzględnienia żądania podmiotu danych, najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, Administrator udzieli informacji o odmowie podjęcia działań w związku ze zgłoszonym żądaniem, powodach niepodjęcia działań, możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
5.5 Administrator komunikuje się z osobami, których dane przetwarza w języku polskim. W przypadku gdy inny język niż polski jest używany standardowo w komunikacji z danym podmiotem, Administrator udzieli odpowiedzi w danym języku.
5.6 Prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych

5.7 Prawo do sprostowania danych osobowych

5.8 Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”)

5.9 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

5.10 Prawo do przenoszenia danych:

5.11 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

5.12 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych):

6. Wykorzystanie plików cookie

6.1 Pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika Strony, Administrator może przechowywać niektóre informacje na komputerze użytkownika za pomocą plików cookies.
6.2 Pliki cookies są wykorzystywane między innymi do: pomocy w logowaniu użytkownika (np. zapamiętanie nazwy użytkownika, jeżeli użytkownik zarejestruje się lub zaloguje); zapamiętania niektórych preferencji użytkownika; wsparcia Administratora w ulepszaniu Strony.
6.3 W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

6.4 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6.5 Użytkownik może wyrazić zgodę, o której mowa powyżej, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi – tzn.: aby wyłączyć lub ograniczyć wykorzystanie plików cookie, użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednakże konsekwencją takiego działania może być nieprawidłowe działanie lub utrata dostępu do niektórych podstron Strony
6.6 Na Stronie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
f) „analityczne” pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
g) Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies od następujących dostawców: Facebook, Linkedin, YouTube, Google Analytics, Google Ads, Twitter, Freshmail, User.com, Google Tag Manger.

6.7 Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
6.8 Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl, www.allaboutcookies.com lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

7. Zagrożenia związane z korzystaniem ze Strony

7.1 Użytkownik powinien mieć świadomość, że dane przekazywane w publicznej sieci telekomunikacyjnej pomiędzy jego urządzeniem a Stroną nie są całkowicie bezpieczne. Administrator nie jest w stanie zapewnić pełnej ochrony i bezpieczeństwa tych danych podczas komunikacji ze Stroną. Niemniej, Administrator gwarantuje, że podejmie stosowne działania w celu zabezpieczenia danych przesyłanych do niego drogą elektroniczną, w szczególności danych osobowych podawanych przez użytkownika poprzez formularze elektroniczne.
7.2 Na Stronie mogą znajdować się łącza do stron lub serwisów osób trzecich. Te łącza osób trzecich mogą być związane z ich własną działalnością usługową świadczona drogą elektroniczną oraz zasadami prywatności, do której przestrzegania użytkownik zobowiązuje się po kliknięciu na dane łącze i opuszczeniu Strony.

8. Przeniesienie zarządzania

Mogą zaistnieć okoliczności, w których Administrator zdecyduje się sprzedać albo przenieść całość lub część swojego przedsiębiorstwa lub aktywów. W takim wypadku dane osobowe użytkowników mogą być przekazane lub udostępnione przez Administratora podmiotom trzecim w ramach oraz w związku z planowaną transakcją. W takich sytuacjach Administrator zapewni zobowiązanie podmiotów trzecich do zapewnienia adekwatnej ochrony dla danych osobowych zebranych za pośrednictwem Strony. Dodatkowo Administrator poinformuje użytkowników Strony o takich okolicznościach aktualizując wykaz spółek z grupy, w sposób określony w ust. 1.1,a użytkownikom będzie przysługiwało prawo żądania usunięcia ich danych.

9. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może co pewien czas ulegać zmianie. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na Stronie.

10. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora, może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail crido@crido.pl oraz pod numerem telefonu +48 22 324 59 00.

Subskrybuj blogi