Największy program wsparcia w ramach Funduszy Strukturalnych w całej Unii Europejskiej (24 mld EUR)

Główne cele programu to:

[]

Program FEnIKS | Na co przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie?

Wsparcie sektorów energetyka i środowisko

Cel szczegółowy: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów
cieplarnianych

Wsparcie będzie można uzyskać na modernizację energetyczną budynków, poprawę efektywności energetycznej procesów, wysokosprawnej kogeneracji czy źródeł OZE.

Wysokość alokacji: 2 536 000 000 EUR

Cel szczegółowy: Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

Wysokość alokacji: 160 000 000 EUR

Wspierane będą działania polegające na budowie nowych, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji w zakresie zdolności do realizacji procesów odzysku oraz przedsięwzięcia w zakresie racjonalizacji zasobochłonności prowadzonej działalności w przedsiębiorstwach w całym cyklu życia produktu lub usługi.

Cel szczegółowy: Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

Wsparcie będzie przeznaczone na budowę instalacji do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, wytwarzania paliw alternatywnych z OZE wraz z magazynami energii dedykowanymi danemu OZE i przyłączeniem do sieci i ewentualną przebudowę sieci.

Wysokość alokacji: 538 000 000 EUR

Cel szczegółowy: Rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną (TENE)

Wsparcie będzie przeznaczone na rozbudowę lub modernizację linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć, stacji elektroenergetycznych, jak i projektów zawierających oba te komponenty.

Wysokość alokacji: 1 822 000 000 EUR

Cel szczegółowy: Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

Finansowanie inwestycji z zakresu ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia, w tym m.in. działań związanych z ograniczaniem strat wody i jej odzyskiem.

Wysokość alokacji: 180 000 000 EUR

Transport miejski

Cel szczegółowy: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej

Wsparcie otrzymają inwestycje w infrastrukturę i tabor szynowy transportu publicznego, węzły przesiadkowe, systemy ITS czy rozwiązania IT.

Wysokość alokacji: 2 000 000 000 EUR

Transport intermodalny

Cel szczegółowy: Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN‐T oraz mobilności transgranicznej

Wsparcie będzie można uzyskać m.in. na budowę lub przebudowę infrastruktury terminali intermodalnych, w tym dedykowanej infrastruktury kolejowej, zakup lub modernizację urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych, systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym.

Wysokość alokacji: 230 000 000 EUR

 

Program FEnIKS | Kto może ubiegać się o wsparcie?

Oferta skierowana jest m.in. do:

  • przedsiębiorstw (MŚP oraz dużych),
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • właścicieli budynków mieszkalnych,
  • dostawców usług energetycznych,
  • zarządców dróg krajowych i linii kolejowych,
  • podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi,
  • organizacji pozarządowych,
  • instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury.

Program FEnIKS | Nabór wniosków

Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna

Poprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach | nabór dla ostatecznych odbiorców wsparcia

Termin naboru: 29.03.2024 – 29.05.2024

Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE

Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej. Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu

Termin naboru: 29.03.2024 – 29.05.2024

Działanie FENX.05.06 Transport intermodalny

 Budowa lub przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych, w tym dedykowanej infrastruktury kolejowej (w tym bocznice)/ drogowej niezbędnej do ich włączenia w sieć linii kolejowych/ sieć drogową / sieć transportu wodnego wraz z niezbędną do funkcjonowania terminala budową/ przebudową urządzeń obcych, zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych, zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych (urządzeń i oprogramowania) związanych z transportem intermodalnym, zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych (urządzeń i oprogramowania) związanych z transportem intermodalnym

Termin naboru: 04.11.2024 – 30.06.2025

Działanie FENX.02.03 infrastruktura energetyczna

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych przesyłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Termin naboru: 30.08.2023 – 30.06.2025

Działanie FENX.02.03 infrastruktura energetyczna

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (przesył)

Termin naboru: 30.06.2023 – 30.06.2025

Program FEnIKS | Jakie formy wsparcia będą dostępne?

Dotacje | Instrumenty finansowe | Instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne

Doświadczenie CRIDO w liczbach

10 mld PLN
pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600
zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN
pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN
pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN
pozyskanych na projekty środowiskowe

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

Dotacje na OZE | Dotacje na odnawialne źródła energii | Energetyka | Efektywność energetyczna | OZE | FENIKS | Dotacje na transport  | Gospodarka o obiegu zamkniętym

Subskrybuj blogi