W miarę jak Europa przyspiesza działania na rzecz Zielonego Ładu, coraz więcej firm i organizacji będzie mierzyło się z nowymi regulacjami mającymi na celu zapewnienie przejrzystości informacji na temat ich wpływu na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie (ESG).

Według projektu Dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), który został uzgodniony między państwami członkowskimi UE i obecnie będzie głosowany w Parlamencie Europejskim, obowiązkiem raportowania będą obejmowane stopniowo kolejne grupy firm:

Standardy raportowania, które obecnie są w fazie konsultacji, będą dużym wyzwaniem dla wszystkich objętych nimi przedsiębiorstw – zarówno liczba ujawnianych wskaźników, jak i wymagania co do ich jakości zostaną postawione na bardzo wysokim poziomie.

Presja na przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju będzie również rosnąć ze strony partnerów biznesowych, objętych podobnymi obowiązkami raportowania oraz instytucji finansowych, zobowiązanych do ujawniania, jaka część ich inwestycji jest zgodna z zieloną taksonomią UE.

Kluczowym będzie więc zidentyfikowanie i skwantyfikowanie odpowiednich informacji i danych, tak wewnątrz organizacji, jak i u kontrahentów oraz wybranych interesariuszy. Zebranie ich i analiza jest wymagająca czasowo, a wiele firm i instytucji już dzisiaj wymaga raportowania części informacji nt. ESG, takich jak np. ślad węglowy. Przedstawiane dane powinny być precyzyjne i rzetelne.

Wszystko to sprawia, że włączenie kwestii ESG do strategii i planów operacyjnych oraz reorganizacja procesów biznesowych w kierunku wpisujących się w zasady zrównoważonego rozwoju stanie się w najbliższym czasie koniecznością dla dużej grupy firm. Zdiagnozowanie stanu, w którym znajduje się obecnie nasza organizacja oraz ustalenie ścieżki, po której będzie dążyć w najbliższych latach i dekadach, zdeterminuje jej pozycję na rynku.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowania organizacji do działania w nowej rzeczywistości. Nasza oferta obejmuje zarówno pomoc we wstępnej diagnozie – które regulacje i w jaki sposób wpłyną na Państwa firmę, poprzez aktywne włączenie aspektów zrównoważonego rozwoju do strategii firmy i procesów biznesowych, aż do wsparcia w zbudowaniu solidnego i przejrzystego raportu ESG, zgodnego z wymogami CSRD. Ponadto, dzięki stałej współpracy z inżynierami doświadczonymi w transformacji energetycznej przedsiębiorstw, oprócz niewątpliwie ważnego legal compliance, dostarczymy także realny plan stopniowego przekształcenia Państwa organizacji w pełni zrównoważoną środowiskowo.

 

DOSTOSOWANIE DO REGULACJI

Dedykowane kompendium wiedzy/warsztaty

Przedstawiamy wszystkie wymogi dotyczących kwestii ESG, pod które podlega lub będzie podlegać firma.

 • Wymogi sprawozdawcze obligatoryjne oraz na potrzeby interesariuszy, w szczególności instytucji finansowych i kontrahentów.
 • Wymogi operacyjne, w tym w szczególności środowiskowe (np. kalkulacja śladu węglowego, niskoemisyjność produkcji, sposoby ujawniania emisji).
 • Krajowe i międzynarodowe programy wsparcia finansowego w dostosowaniu działalności firm do wymogów z zakresu ESG w harmonii z taksonomią UE:
  • Białe Certyfikaty,
  • Fundusz Spójności,
  • Fundusz Modernizacyjny,
  • Regionalne Programy Operacyjne.

Diagnoza CRIDO obejmuje:

 • Wymogi specyficzne dla danego podmiotu i branży oraz wymogi ogólne,
 • Perspektywę bieżącą i oraz zmiany w horyzoncie długoterminowym.

Diagnoza zgodności z regulacjami – badanie i raport

Przeprowadzamy diagnozę obecnej zgodności firmy z wymogami dotyczącymi kwestii ESG (analiza luk) w 3 wymiarach, będących fundamentem przyszłych obowiązkowych ram raportowania.

 • Strategia – Na ile kwestie ESG są obecne w modelu biznesowym, strategii i organizacji zarządzania? Gdzie występują istotne obszaru wpływu, ryzyka i szanse ESG?
 • Wdrożenie – Jakie polityki funkcjonują w firmie w odniesieniu do ESG? Jakie są cele w odniesieniu do poszczególnych tematów i podtematów? Na ile polityki przekładają się na plany działań? Jakie zasoby są alokowane do ich wdrażania? Ile wymagają czasu?
 • Pomiar wyników – Jakie KPI odnoszące się do kwestii ESG są mierzone? Jakie wyniki osiąga firma w ramach KPI? Jakiej zewnętrznej ocenie warto się poddać?

Wsparcie procesu raportowania

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie raportowania, obejmującego zarówno Zieloną Taksonomię UE, jak i dane wymagane przez nową Dyrektywę CSRD.

 • Zaprojektowanie procesu (cyklu) raportowania:
  • Zidentyfikowanie źródeł danych,
  • Zdefiniowanie sposobów zbierania danych,
  • Przeszkolenie i zaangażowanie osób odpowiedzialnych,
  • Wybór systemu do gromadzenia danych,
  • Wskazanie możliwych automatyzacji,
  • Ocena i ewaluacja rzetelności procesowanych danych,
  • Benchmarki w branży.
 • Wsparcie w opracowaniu wkładu do sprawozdania zarządu z działalności/raportu niefinansowego:
  • Zdefiniowanie istotności finansowej i istotności środowiskowej i społecznej,
  • Strategia dekarbonizacji i neutralności klimatycznej,
  • Wsparcie w ustanawianiu celów (w tym tych opartych na podstawach naukowych tzw. Science-based targets).

TRANSFORMACJA FIRMY

Analiza efektywności energetycznej i śladu węglowego

Punktem wyjścia dla transformacji firmy musi być solidna diagnoza stanu obecnego. Przeprowadzamy analizę poszczególnych procesów w firmie pod kątem zużycia energii oraz śladu węglowego, aby zaprezentować możliwości poprawy, przed stworzeniem w strategii ESG i planów działań.

 • Analizy możliwości poprawy efektywności energetycznej – analiza energochłonności poszczególnych procesów i zaproponowanie wdrożenia odpowiednich działań.
 • Obliczanie śladu węglowego – wiedza na temat głównych źródeł emisji w organizacji pozwala postawić sobie wykonalne cele.
 • Studia rentowności projektów transformacji energetycznej, w tym zastosowanie odnawialnych źródeł energii, kogeneracji oraz usług Energy As A Service, mogące wspierać podjęcie korporacyjnej decyzji o ogłoszeniu roku, w którym spółka osiągnie neutralność klimatyczną.

Strategia transformacji firmy

Po przeprowadzeniu analiz związanych z wymogami w zakresie ESG oraz z efektywnością energetyczną i śladem węglowym, kolejnym krokiem dla wielu naszych Klientów jest przygotowanie strategii transformacji. Zakres projektu, angażującego właścicieli, kadrę zarządzającą, pracowników i innych interesariuszy, obejmuje następujące kwestie:

 • Wyznaczenie celów w zakresie ESG.
 • Opracowanie planów działań, w tym określenie niezbędnych zmian w procesach, w obszarach:
  • technologii i procesów produkcyjnych (w tym koszty produkcji),
  • relacje z interesariuszami,
  • zarządzania łańcuchem dostaw,
  • strategii rynkowej (w ujęciu klient/produkt/kanał dystrybucji),
  • źródeł finansowania, w tym identyfikacja środków na transformację Spółki (Białe Certyfikaty, dotacje unijne i krajowe),
  • podatkowych oraz prawnych i compliance’owych.
 • Określenie wskaźników (KPI) do pomiaru realizacji celów i monitorowania wdrożenia planów działań.
 • Wsparcie w odpowiedniej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej strategii i jej realizacji.
 • Dbanie o odpowiednio wysoką jakość naukową celów i zgodność z protokołami i normami – zapobieganie zarzutom greenwashingu.

Project management i propozycje konkretnych rozwiązań

Zapewniamy project management przy wdrożeniu strategii transformacji.

 • Odpowiedzialność za wdrożenie planu działań w zakładanym terminie.
 • Zapewnienie koordynacji pomiędzy dostawcami wdrażającymi plan zmian.
 • Wsparcie operacyjne we wdrażaniu zmian w wybranych obszarach (np. opracowanie polityk, cyfryzacja procesów, wdrożenie narzędzi IT, w tym narzędzi do sporządzania sprawozdań z działalności w formacie określonym w rozporządzeniu ESEF, tj. XHTML, pozyskanie finansowania).
 • Zarządzanie zmianą, w tym w aspektach personalnych, komunikacyjnych, motywacyjnych.
 • Przygotowanie lub zmiana (dostosowanie) dokumentów i procedur od strony prawno-podatkowej w związku z wdrożeniem strategii ESG i pokrewnymi działaniami biznesowymi.
 • Dążenie do wykorzystania realizowanych zmian jako przewag konkurencyjnych.

Wykorzystanie produktów bankowych powiązanych z ESG

W czasie naszych projektów identyfikujemy możliwości uzyskania korzystniejszych warunków finansowania firmy, zarówno w formie refinansowania istniejącego zadłużenia, jak i uzyskania nowego na atrakcyjniejszych warunkach, dzięki wysokim standardom działania w obszarach ESG.

Nasza oferta obejmuje:

 • analizę obecnych warunków kredytowych,
 • przedstawienie dostępnej oferty finansowania na rynku uwzględniającej elementy ESG (sustainability linked loans),
 • wsparcie w osiągnięciu zgodności firmy z wymogami instytucji finansujących w zakresie ESG.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi