Wyzwania stojące obecnie przed obszarem transportowym w UE skupiają się przede wszystkim na możliwości ograniczenia jego negatywnego wpływu na środowisko. Zgodnie z danymi Europejskiej Agencji Środowiska ok. 25% całkowitej emisji CO2 w UE pochodzi z sektora transportu, z czego 71,7% z transportu drogowego.

Wskazane wyzwanie adresowane jest w szeregu dokumentów na szczeblu europejskim, w tym przede wszystkim w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, zgodnie z celami, którego w perspektywie do 2050 r. emisja gazów cieplarnianych ma zostać ograniczona o 90% względem poziomów z 1990 r.

Powyższy cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, na które składają się m.in.:

Wskazane cele odzwierciedlone są w priorytetach poszczególnych programów, w ramach których można ubiegać się o wsparcie w perspektywie finansowej UE 2021-27.

Jakie są możliwe źródła finansowania dla projektów z sektora transportu?

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Projekty dotyczące badań i rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze transportu (nowe produkty, rozwiązania, technologie) mogą aplikować o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART. Dofinansowanie jest dostępne dla przedsiębiorstw (duże, MSP), jak również konsorcjów (w tym za udziałem jednostek naukowych). Maksymalny poziom dofinansowania projektu B+R może wynieść do 20 mln EUR.

>>Dowiedz się więcej<<

 

Horyzont Europa

Międzynarodowe projekty badawcze dotyczące opracowania przełomowych rozwiązań, w tym dla rozwiązań z obszaru transportu, znajdujące się na wczesnych etapach rozwoju mogą liczyć na wsparcie w ramach programu Horyzont Europa, zarządzanego bezpośrednio na poziomie Komisji Europejskiej. Maksymalny poziom wsparcia dla projektów naukowych (Research and Innovation Actions) wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

>>Dowiedz się więcej<<

 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)

W ramach Programu FEnIKS przedsiębiorcy z branży transportowej mają dostęp do szeregu instrumentów pomocowych. Przedsiębiorstwa z branży kolejowej mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Działania FENX.05.05 Tabor kolejowy, w ramach którego finansowane będą zakupy zareoemisyjnego taboru kolejowego do realizacji przewozów pasażerskich oraz modernizacja taboru przez montaż urządzeń ETCS/GSM-R.

Działanie FENX.05.06 Transport intermodalny umożliwia natomiast pozyskanie dotacji na projekty związane z budową lub przebudową infrastruktury terminali intermodalnych oraz zakupem lub modernizacją taboru kolejowego i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych.

>>Dowiedz się więcej<<

 

Krajowy Plan Odbudowy

Przedsiębiorstwa z branży transportowej w KPO mogą ubiegać się o wsparcie przede wszystkim w ramach następujących obszarów:

  • 1.1 Wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej – wspierane produkty i technologie mogą obejmować w szczególności procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpracę między przedsiębiorstwami koncentrującymi się na gospodarce niskoemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań nisko- i zeroemisyjnych w dziedzinie zrównoważonej mobilności oraz zeroemisyjnych i niskoemisyjnych źródeł energii
  • 1.3 Projekty intermodalne – inwestycje będą polegały na zwiększeniu przepustowości intermodalnych terminali przeładunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem terminali kolejowo-drogowych, oraz taboru kolejowego.
  • 2.2 Cyfryzacja transportu – zadaniem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności i efektywności kolei i transportu publicznego poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych (m.in. systemy ERTMS, zdalnej kontroli, zarządzania ruchem).

Szerokie wsparcie dostępne jest także dla zarządców infrastruktury kolejowej i jednostek samorządów terytorialnych, co powinno przełożyć się także na wzrost zapotrzebowania na produkty i rozwiązania oferowane przez przedsiębiorców.

>>Dowiedz się więcej<<

Zobacz więcej

Jak możemy pomóc?

Doświadczenie CRIDO

10 mld PLN
pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600
zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN
pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN
pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN
pozyskanych na projekty środowiskowe

Przykłady projektów

Dotacja na zakup taboru intermodalnego

Ok. 80 mln PLN dla dużej polskiej firmy na zakup taboru do przewozów intermodalnych.

 

Dotacja na prace badawczo-rozwojowe

Ok. 23 mln PLN dla producenta taboru kolejowego na realizację prac B+R związanych z opracowaniem prototypu nowego pojazdu.

 

Dotacja na utworzenie Centrum B+R

Ok. 2 mln PLN dla producenta taboru kolejowego na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego mającego na celu opracowanie nowych rozwiązań w branży kolejowej.

 

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

Transport | Kolej | Transport intermodalny | Elektromobilność | CEF | Paliwa alternatywne

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi