O programie

Program LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej, poświęconym wyłącznie współfinansowaniu projektów służących ochronie środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Głównym celem programu jest wspieranie procesu wdrażania prawa wspólnotowego i realizacja unijnej polityki w zakresie ochrony środowiska.

Całkowity budżet Programu w perspektywie finansowej 2021-2027 wynosi 5,432 mld EUR. Program podzielono na dwa główne obszary działań, które składają się z podprogramów:

  1. Działania na rzecz środowiska (budżet: 3,488 mld EUR)
  1. Działania na rzecz klimatu (budżet: 1,944 mld EUR)

Każdy projekt powinien wykazać się efektem środowiskowym. Wnioski o dofinansowanie oceniane są przez Europejską Agencję Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) – jeden z organów Komisji Europejskiej. Oznacza to, iż polscy wnioskodawcy konkurują z podmiotami z UE. Komisja rekomenduje przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w języku angielskim.

Program LIFE | Możliwości finansowania

W ramach Programu Life finansowane są 4 typy projektów: pilotażowe, demonstracyjne, dotyczące najlepszych praktyk oraz informacyjne

Najchętniej wybieranym przez przedsiębiorstwa rodzajem projektów LIFE są Działania standardowe (Standard Action Projects, SAP). Projekty SAP dotyczą rozwijania, demonstrowania i promowania innowacyjnych technik, metod i podejść w obszarze klimatu i środowiska. Mogą to być projekty dotyczące np. wdrożenia innowacyjnego rozwiązania / technologii umożliwiającego poprawę stanu środowiska lub klimatu (w tym rozwój OZE i poprawa efektywności energetycznej) oraz przetestowania / walidacji / demonstracji rozwiązania w warunkach rzeczywistych (lub zbliżonych).

Polscy wnioskodawcy mają możliwość pozyskania finansowania uzupełniającego ze środków krajowych NFOŚIGW:

  • Współfinansowanie projektu LIFE, pozwalające uzupełnić budżet projektu nawet do poziomu 95% kosztów kwalifikowanych (łącznie środki unijne i krajowe);​
  • ​Dofinansowanie w wysokości do 80 tys. zł. na przygotowanie i złożenie wniosku do Programu LIFE (Inkubator Wniosków Life).

Wniosek o wsparcie ze środków krajowych składa się niezależnie od wniosku o wsparcie ze środków unijnych.

Dodatkowe informacje

Nabory wniosków prowadzone są osobno dla danego podprogramu / obszaru tematycznego oraz typu projektu.

O wsparcie w ramach Programu Life może ubiegać się każdy podmiot prywatny indywidualnie lub w konsorcjum. Wymóg utworzenia konsorcjum zależy od zasad danego naboru, a jego skład musi spełnić określone warunki (np. podmioty tworzące konsorcjum muszą być zarejestrowane na terenie państwa należącego do UE, bądź państwa stowarzyszonego z Programem LIFE).

Standardowe dofinansowanie projektu LIFE ze środków unijnych wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych.

Jak możemy pomóc?

Doświadczenie CRIDO

W liczbach

10 mld PLN pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600 zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN pozyskanych na projekty środowiskowe

Case study | Branża energetyczna

Dla spółki z branży energetycznej pozyskaliśmy 5,85 mln zł dofinansowania na utworzenie Living Lab (laboratorium innowacji) dla rozwiązań z zakresu Smart Grids oraz energetyki prosumenckiej. Living Lab objął swoim zasięgiem 7 województw, oddziałując na 2,5 mln odbiorców indywidualnych. Celem projektu była poprawa efektywności końcowego wykorzystania energii elektrycznej, a tym samym ograniczenie emisji CO2.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

dotacje na GOZ | circular economy grants | dotacje na projekty środowiskowe | dotacje na projekty pilotażowe | program life | dotacje life | life grants | cinea grants 

Subskrybuj blogi