Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) wskazuje, że odpady należy traktować jako zasoby (surowce) dla biogospodarki. Podejście to oznacza, że produkty, których cykl życia się kończy, powinny zostać ponownie wykorzystane w gospodarce. Wydłużenie cyklu życia produktów czy nadanie nowego zastosowania produktom stanowiącym tradycyjnie odpad niesie szereg korzyści, w tym ograniczenie wolumenu generowanych odpadów czy zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Gospodarka o obiegu zamkniętym | Jakie są możliwe źródła finansowania?

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)

FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym

FEnIKS to największy program wsparcia w ramach Funduszy Strukturalnych w całej Unii Europejskiej. Zakłada wsparcie dla przedsiębiorców planujących inwestycje związane z gospodarką odpadami i gospodarką obiegu zamkniętego.

Wsparcie będzie dostępne m.in. na rozwijanie recyklingu odpadów poprzez budowę nowych, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji oraz minimalizację wytwarzania odpadów w procesach produkcyjnych (np. ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększanie wydajności materiałowej prowadzonych procesów technologicznych, czy wykorzystanie jako surowców pozostałości i odpadów z procesów produkcji)

>>Dowiedz się więcej<<

 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

FEPW.01.03 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Program przeznaczony dla firm z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej.

Wsparcie będzie dostępne w dwóch etapach:

  • Etap 1 – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji obejmującego audyt przedsiębiorstwa i określenie dalszych kierunków rozwoju (np. wydłużanie życia produktu, ekoprojektowanie, odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów)
  • Etap 2 – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji polegającego na wdrożeniu rekomendacji z Etapu 1 poprzez np. zakup lub zaprojektowanie nowych technologii oraz działania inwestycyjne, jak np. zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn.

Wsparcie w ramach programu będzie przyznawane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

>>Dowiedz się więcej<<

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Racjonalna gospodarka odpadami, Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Program finansowany z funduszy krajowych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program jest skierowany dla przedsiębiorstw planujących m.in. budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań wielomateriałowych. Dofinansowanie jest dostępne w formie dotacji i uzupełniających pożyczek, pozwalając w pełni sfinansować inwestycję ze środków publicznych.

O wsparcie mogą aplikować podmioty przygotowane do realizacji inwestycji pod kątem formalno-prawnym, czyli posiadające niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne.

Programy dostępne na szczeblu europejskim – Horyzont Europa, Innovation Fund, LIFE

Programy wsparcia dotyczące opracowania, demonstracji lub wdrożenia innowacji z zakresu gospodarki odpadami są dostępne również na szczeblu europejskim. Są to programy takie jak

 

 

W czym możemy pomóc?

Doświadczenie CRIDO w liczbach

10 mld PLN
pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600
zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN
pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN
pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN
pozyskanych na projekty środowiskowe

Gospodarka o obiegu zamkniętym | Case studies

Utworzenie sortowni odpadów

Firma z branży gospodarki odpadami uzyskała dofinansowanie na rozbudowę instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów poprzez utworzenie sortowni odpadów zbieranych selektywnie. Koszty kwalifikowane inwestycji to blisko 40 mln PLN. Firma uzyskała dofinansowanie dotacyjne w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych oraz preferencyjną pożyczkę w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie produkcji biodegradowalnych włóknin

Dla firmy specjalizującej się w produkcji włóknin pozyskaliśmy dofinansowanie na wdrożenie do produkcji nowego typu włókniny biodegradowalnej. Nowy rodzaj włókniny został opracowany w ramach prac B+R i znajdzie zastosowanie w produkcji wyrobów kosmetycznych takich jak chusteczki i płatki. Koszty kwalifikowane inwestycji wyniosły ponad 46 mln PLN, a dofinansowanie 20 mln PLN.

Rozbudowa instalacji recyklingu zużytych opon

Firma prowadząca działalność w zakresie wytwarzania produktów pochodzących z recyklingu zużytych opon uzyskała dofinansowanie na rozbudowę i zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu. Koszty kwalifikowane projektu wyniosły prawie 25 mln PLN. Firma uzyskała dofinansowanie dotacyjne w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych oraz pożyczkę w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

GOZ | Gospodarka Obiegu Zamkniętego | Odpady | Recykling | Odzysk | Dotacje na GOZ | FENX.01.04 | FEPW.01.03 | Instalacje Gospodarowania Odpadami | Gospodarowanie odpadami

 

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi