W czym możemy Ci pomóc

Ciekawe przypadki

Model zarządczy | Spółka z branży produkcyjnej

Nasza usługa dotyczyła sporządzenia modelu wspierającego decyzje zarządcze spółki z branży produkcyjnej. Model uwzględniał różne scenariusze refinansowania inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcyjnego.  Przeprowadziliśmy  analizę założeń finansowych i danych historycznych przygotowanych przez spółkę i sporządziliśmy na ich podstawie model finansowy przy uwzględnieniu różnych wariantów finansowania inwestycji. Ponadto odpowiedzialni byliśmy również za ocenę możliwości pozyskania i obsługi finansowania komercyjnego inwestycji, w tym ocenę zdolności spółki do obsługi zadłużenia w wybranym wariancie oraz rekomendację dotyczącą formy finansowania. W ramach prac sporządziliśmy model finansowy porównujący scenariusze dotyczące oszacowania kwoty wymaganego finansowania zewnętrznego, przeprowadziliśmy analizę sprawozdania finansowego pod kątem aktywów operacyjnych lub nieoperacyjnych spółki, a także dokonaliśmy oceny zdolności spółki do obsługi zadłużenia w określonym terminie. Model umożliwiał wydanie rekomendacji dotyczących formy finansowania (np. finansowanie korporacyjne) oraz rekomendacji dotyczących wstępnych warunków jakie należałoby uwzględnić przy wyjściu na rynek bankowy po finansowanie inwestycji.

Model PPP | Infrastruktura liniowa

Nasza usługa dotyczyła inwestycji PPP Miasta Kraków polegającej na budowie i utrzymaniu linii tramwajowej wraz tunelem. Wspieraliśmy miasto w transakcji w zakresie obejmującym m.in.: przeprowadzenie analiz przedrealizacyjnych oraz testowanie rynku, wybór partnera prywatnego w formule dialogu konkurencyjnego oraz zamknięcie finansowania. W ramach prac sporządziliśmy model finansowy porównujący wariant PPP z tradycyjnym wariantem realizacji inwestycji (PSC), którego celem była weryfikacja zasadności stosowania formuły PPP. Kluczowym elementem prac było ustalenie warunków brzegowych opłacalności i bankowalności przedsięwzięcia z perspektywy potencjalnego Partnera Prywatnego, uwzględniając specyficzne uwarunkowania podatkowe w zakresie CIT i VAT, wyniki badania rynku potencjalnych wykonawców oraz instytucji finansujących. Model umożliwiał badanie różnych wariantów finansowania zewnętrznego (w tym uzyskania dotacji UE przez Partnera Publicznego) oraz podziału ryzyk.

Model dla nowej inwestycji | Farma Wiatrowa 67 MW

Nasza usługa dotyczyła wsparcia klienta w procesie pozyskania kredytu inwestycyjnego na potrzeby budowy farmy wiatrowej w formule project finance. W ramach procesu pozyskania finansowania opracowaliśmy dokumentację wymaganą przez banki, uwzględniając teaser, wstępny term-sheet oraz memorandum informacyjne. Kluczowym elementem był model finansowy uwzględniający różne warianty finansowania, scenariusze makroekonomiczne (m.in. ceny energii elektrycznej) oraz scenariusze stress test. Wspieraliśmy również klienta w zakresie wyboru pozostałych doradców. Finalna wersja modelu zaakceptowana przez bank była podstawą do oceny zdolności SPV do obsługi zadłużenia oraz określenia warunków brzegowych finansowania. W rezultacie prac klient uzyskał finansowanie dłużne w wysokości i na warunkach, które umożliwiły przeprowadzenie transakcji.

Zobacz więcej

Warto z nami współpracować

Członkowie naszego zespołu łączą kompetencje finansowe oraz znajomość specyfiki różnorodnych źródeł finansowania.

Jesteśmy specjalistami w zakresie finansowania komercyjnego oraz opartego na pomocy publicznej.

Analizujemy projekty z szerokiej perspektywy.

Subskrybuj blogi