Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym potwierdził, że dochód uzyskiwany na podstawie umowy licencyjnej, która dotyczy patentu (kwalifikowanego IP) może korzystać z preferencyjnej 5% stawki podatku CIT, nawet jeśli oprócz samego patentu licencjonowany jest również know-how ściśle z nim powiązany (sygn. III SA/Wa 2159/21, wyrok nieprawomocny). Pozytywne rozstrzygnięcie to również sukces zespołu Crido, który reprezentował skarżącą w sporze z Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej.

Wniosek o interpretację złożyła polska spółka akcyjna z branży biotechnologicznej, która w ramach swojej działalności prowadzi prace rozwojowe nakierowane na tworzenie i rozwój produktów leczniczych, w szczególności polegające na poszukiwaniu związków chemicznych mogących być kandydatami na nowe leki. W ramach projektu będącego przedmiotem wniosku opracowała nowatorski na skalę światową związek chemiczny (kandydata na lek), który w przyszłości może doprowadzić do przełomu w terapii chorób zapalnych i zwłóknieniowych. Każdy etap prac rozwojowych, w tym opracowanie związku, testowanie w modelach zwierzęcych chorób, potwierdzenie bezpieczeństwa toksykologicznego oraz wczesne badania kliniczne na ludziach, wiązał się z wypracowaniem przez spółkę know-how obejmującego np. szczegółowe wyniki prac rozwojowych na poszczególnych etapach. Rozwiązania wypracowane w ramach projektu spółka chroni szeregiem patentów podlegających odpowiedniej ochronie prawnej w kraju, jak i poza jego granicami.

W 2020 r. spółka zawarła umowę licencyjną obejmującą część posiadanych przez siebie patentów oraz nierozerwalnie związany z patentami know-how wypracowany w toku projektu. W stanie faktycznym wniosku spółka wskazała wprost, że komercjalizacja wyników projektu nie byłaby możliwa, gdyby wyniki prac nad opatentowanymi rozwiązaniami nie potwierdzały ich skuteczności oraz bezpieczeństwa w odpowiednich standardach (know-how). W jej ocenie zatem całość dochodu uzyskanego z licencji udzielonej na podstawie umowy licencyjnej może podlegać pod IP Box (tj. licencja patentów, jak i związanego z nimi know-how).

Z tym stanowiskiem Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „Dyrektor KIS”) zgodził się tylko w części. Jego zdaniem należność licencyjna z tytułu know-how nie generuje po stronie spółki dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, bowiem katalog takich praw przewidywany ustawą o CIT jest zamknięty i know-how nie jest jednym z nich. Zdaniem Dyrektora KIS preferencyjną 5% stawką podatku spółka może zatem opodatkować jedynie dochód z umowy w części dotyczącej patentów.

Spółka nie zaakceptowała interpretacji organu i zdecydowała się na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej: „WSA”). WSA poparł stanowisko spółki i orzekł, że Dyrektor KIS zastosował błędną, zawężającą wykładnię – przepis określający dochody z kwalifikowanych IP się bowiem odnosi ogólnie do opłat określonych w umowie licencyjnej dotyczącej kwalifikowanego IP (a nie tylko opłaty za licencję patentu). Co więcej, fakt nierozerwalnego związku pomiędzy patentem a know-how determinuje kwalifikację należności licencyjnych z tytułu udostępniania know-how jako dochodu z kwalifikowanego IP. Podejście takie wspiera również wykładnia celowościowa, gdyż intencją ustawodawcy była stymulacja procesów innowacyjnych, w tym sprzyjanie tworzeniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo-rozwojowych – a dla stymulacji rezultatów opracowanych w ramach projektu niezbędne było udostępnienie na podstawie umowy zarówno praw do patentów, jak i do know-how.

Nie sposób się nie zgodzić ze stanowiskiem sądu, które w pełni odzwierciedlało podejście spółki zaprezentowane we wniosku o interpretację. Zgodnie z przewidywaniami, organ wniósł odwołanie od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego, niemniej liczymy, że również jego rozstrzygnięcie będzie dla spółki korzystne, bowiem wspierają je liczne, niezaprzeczalne argumenty, w tym nawet stanowisko Dyrektora KIS prezentowane przez niego w przeszłości w innych interpretacjach podatkowych (dotyczących branży IT).