Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) jest nowym instrumentem finansowym w ramach polityki spójności, skierowanym do regionów i sektorów, które w największym stopniu zmierzą się z wyzwaniami społeczno-gospodarczymi w związku z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ).

Jednym z najważniejszych celów EZŁ jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Tym samym, wsparciem w ramach FST objęte zostaną regiony i sektory, których dotychczasowy rozwój oparty był przede wszystkim na wydobywaniu paliw kopalnych (w tym węgla, torfu i ropy naftowej) oraz na działalności przemysłowej charakteryzującej się wysoką emisją gazów cieplarnianych. Celem wsparcia w ramach FST jest dywersyfikacja i modernizacja lokalnej gospodarki oraz łagodzenie negatywnych skutków transformacji klimatycznej dla zatrudnienia poprzez przekwalifikowanie i aktywną integrację zasobów ludzkich.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji | Jakie są możliwe źródła finansowania?

Całkowity budżet FST na lata 2021-2027 wynosi 19,3 mld EUR (w cenach bieżących). Środki z funduszu zostaną rozdysponowane w formie dotacji w oparciu o terytorialne plany sprawiedliwej transformacji.

Polska może otrzymać z FST ok. 3,85 mld EUR. Środki te przeznaczone zostaną na sprawiedliwą transformację następujących obszarów:

 • województwo śląskie (podregiony: katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski i sosnowiecki);
 • województwo małopolskie (podregion oświęcimski);
 • województwo dolnośląskie (podregion wałbrzyski);
 • województwo łódzkie (wybrane gminy z podregionów: piotrkowskiego i sieradzkiego);
 • województwo wielkopolskie (podregion koniński).

KE zatwierdziła terytorialne plany sprawiedliwej transformacji dla Polski 5 grudnia 2022 roku.

FST będzie wdrażany w dedykowanych osiach w ramach 5 programów regionalnych dla ww. województw.

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 2 216,9 mln EUR

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – 264,5 mln EUR

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – 581,6 mln EUR

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – 369,5 mln EUR

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – 414,8 mln EUR

W ramach FST przewiduje się objęcie wsparciem m.in.:

 • inwestycji produkcyjnych w MŚP, prowadzących do dywersyfikacji gospodarczej, modernizacji i restrukturyzacji;
 • inwestycji w tworzenie nowych przedsiębiorstw;
 • inwestycji w działania B+R+I, w tym działania prowadzone przez uniwersytety i publiczne organizacje badawcze,
 • działań wspierających transfer zaawansowanych technologii;
 • inwestycji we wdrażanie technologii oraz w systemy i infrastrukturę zapewniające przystępną cenowo czystą energię, w tym we wdrażanie technologii magazynowania energii, oraz w redukcję emisji gazów cieplarnianych;
 • inwestycji w energię odnawialną i w efektywność energetyczną;
 • inwestycji w inteligentną i zrównoważoną mobilność lokalną, w tym dekarbonizację lokalnego sektora transportu i jego infrastruktury;
 • remonty i modernizacje sieci ciepłowniczych w celu poprawy efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych oraz inwestycje w produkcję energii cieplnej, pod warunkiem że instalacje produkujące energię cieplną opierają się wyłącznie na OZE;
 • inwestycji w cyfryzację, innowacje cyfrowe i łączność cyfrową;
 • inwestycji w rewitalizację i dekontaminację czy przywracanie funkcji obszarom zdegradowanym;
 • inwestycji we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ);
 • projektów z zakresu podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy.

Zaplanowane nabory wniosków, które warto śledzić

Województwo śląskie

10.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji

Wsparcie dotyczyć będzie prac badawczo – rozwojowych, nakierowanych na proces transformacji, tj. na rozwiązania (efekty, produkty) przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zmniejszania zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstaniu, zwiększenia reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.
O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa a także partnerstwa przedsiębiorstw oraz partnerstwa przedsiębiorstw i organizacji badawczych.

Termin naboru: 27.06.2024 – 12.09.2024

Województwo małopolskie

8.10 Gospodarka obiegu zamkniętego

Upowszechnienie podejścia w zakresie GOZ, inwestycje w zakresie gospodarczego wykorzystania odpadów, ścieków i osadów ściekowych oraz biomasy odpadowej, Rozwój systemów przetwarzania odpadów zielonych na potrzeby inne niż wytwarzanie energii.

Termin naboru: 1.10.2024 – 1.11.2024

 

8.11 Transformacja energetyczna

Rozwój wykorzystania OZE, rozwój obszarów zrównoważonych energetycznie.

Termin naboru: 27.06.2024 – 6.09.2024

Województwo dolnośląskie

FEDS.09.04 Transformacja gospodarcza

Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji w MŚP.

Termin naboru: 20.12.2024 – 30.01.2025

 

FEDS.09.04  Transformacja środowiskowa

Wsparcie OZE (z wyłączeniem energii wodnej i wiatrowej). Elementami projektu mogą być:
– tworzenie magazynów energii (do instalacji w ramach projektu),
– stacje ładowania pojazdów elektrycznych wykorzystujące energię z danego źródła/magazynu energii,
– przebudowa sieci umożliwiającej odbiór energii z OZE.

Nabór skierowany do MŚP i klastrów energii zrzeszających MŚP (jeśli mają osobowość prawną).

Termin naboru:  2.07.2024 – 10.09.2024

Województwo łódzkie

FELD.09.01 Gospodarka w transformacji

Wsparcie badań lub dofinansowanie zakupu usług badawczych, wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R.

Termin naboru: wrzesień 2024 – październik 2024

 

FELD.09.01 Gospodarka w transformacji

Wsparcie inwestycji służących zagospodarowaniu terenów zdegradowanych lub pogórniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych.

Termin naboru: listopad 2024 – grudzień 2024

Województwo wielkopolskie

10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach

Wsparcie poprawy energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ.

Termin naboru: 10.06.2024 – 16.08.2024

 

10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach

Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi (gdzie liderem konsorcjum jest przedsiębiorstwo z Wielkopolski Wschodniej) wynikające z potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwa.

Termin naboru: grudzień 2024

Obszary objęte FST

Jak możemy pomóc?

Doświadczenie CRIDO w liczbach

10 mld PLN
pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600
zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN
pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN
pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN
pozyskanych na projekty środowiskowe

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

Transformacja klimatyczna | Inwestycje MSP | B+R+I | OZE | Efektywność energetyczna | Gospodarka o obiegu zamkniętym | Odpady | Cyfryzacja | Kompetencje

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi