Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) jest nowym instrumentem finansowym w ramach polityki spójności, skierowanym do regionów i sektorów, które w największym stopniu zmierzą się z wyzwaniami społeczno-gospodarczymi w związku z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ).

Jednym z najważniejszych celów EZŁ jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Tym samym, wsparciem w ramach FST objęte zostaną regiony i sektory, których dotychczasowy rozwój oparty był przede wszystkim na wydobywaniu paliw kopalnych (w tym węgla, torfu i ropy naftowej) oraz na działalności przemysłowej charakteryzującej się wysoką emisją gazów cieplarnianych. Celem wsparcia w ramach FST jest dywersyfikacja i modernizacja lokalnej gospodarki oraz łagodzenie negatywnych skutków transformacji klimatycznej dla zatrudnienia poprzez przekwalifikowanie i aktywną integrację zasobów ludzkich.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji | Jakie są możliwe źródła finansowania?

Całkowity budżet FST na lata 2021-2027 wynosi 19,3 mld EUR (w cenach bieżących). Środki z funduszu zostaną rozdysponowane w formie dotacji w oparciu o terytorialne plany sprawiedliwej transformacji.

Polska może otrzymać z FST ok. 3,85 mld EUR. Środki te przeznaczone zostaną na sprawiedliwą transformację następujących obszarów:

 • województwo śląskie (podregiony: katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski i sosnowiecki);
 • województwo małopolskie (podregion oświęcimski);
 • województwo dolnośląskie (podregion wałbrzyski);
 • województwo łódzkie (wybrane gminy z podregionów: piotrkowskiego i sieradzkiego);
 • województwo wielkopolskie (podregion koniński).

KE zatwierdziła terytorialne plany sprawiedliwej transformacji dla Polski 5 grudnia 2022 roku.

FST będzie wdrażany w dedykowanych osiach w ramach 5 programów regionalnych dla ww. województw.

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 2 216,9 mln EUR

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – 264,5 mln EUR

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – 581,6 mln EUR

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – 369,5 mln EUR

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – 414,8 mln EUR

W ramach FST przewiduje się objęcie wsparciem m.in.:

 • inwestycji produkcyjnych w MŚP, prowadzących do dywersyfikacji gospodarczej, modernizacji i restrukturyzacji;
 • inwestycji w tworzenie nowych przedsiębiorstw;
 • inwestycji w działania B+R+I, w tym działania prowadzone przez uniwersytety i publiczne organizacje badawcze,
 • działań wspierających transfer zaawansowanych technologii;
 • inwestycji we wdrażanie technologii oraz w systemy i infrastrukturę zapewniające przystępną cenowo czystą energię, w tym we wdrażanie technologii magazynowania energii, oraz w redukcję emisji gazów cieplarnianych;
 • inwestycji w energię odnawialną i w efektywność energetyczną;
 • inwestycji w inteligentną i zrównoważoną mobilność lokalną, w tym dekarbonizację lokalnego sektora transportu i jego infrastruktury;
 • remonty i modernizacje sieci ciepłowniczych w celu poprawy efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych oraz inwestycje w produkcję energii cieplnej, pod warunkiem że instalacje produkujące energię cieplną opierają się wyłącznie na OZE;
 • inwestycji w cyfryzację, innowacje cyfrowe i łączność cyfrową;
 • inwestycji w rewitalizację i dekontaminację czy przywracanie funkcji obszarom zdegradowanym;
 • inwestycji we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ);
 • projektów z zakresu podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy.

Obszary objęte FST

Jak możemy pomóc?

Doświadczenie CRIDO w liczbach

10 mld PLN
pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600
zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN
pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN
pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN
pozyskanych na projekty środowiskowe

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

Transformacja klimatyczna | Inwestycje MSP | B+R+I | OZE | Efektywność energetyczna | Gospodarka o obiegu zamkniętym | Odpady | Cyfryzacja | Kompetencje

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi