Zgodnie z art. 11 u.p.d.o.p., organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej badają zgodność ustalonych lub narzuconych przez podmioty powiązane warunków z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy Państwu przybliżyć charakterystyki transakcji, które mogą stanowić przedmiot oceny organów, na przykładzie wyroku WSA w Białymstoku odnoszącego się do transakcji sprzedaży produktów (I SA/Bk 978/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 1 lutego 2017 roku).

W analizowanym stanie faktycznym WSA oddalił skargę podatnika, zgadzając się z organem podatkowym w kwestii prawidłowości zastosowania procedury szacowania dochodu z uwagi na stosowanie przez spółkę cen nierynkowych. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży produktów do powiązanego dystrybutora, w której to producent osiągnął stratę. Organy przeanalizowały: sposób ustalenia bazy kosztowej, poziom i rozkład ryzyka między stronami, związanego z wahaniami cen surowca, a ponadto odniosły się do relacji istniejących między tymi podmiotami na przestrzeni kilku lat.

W szczególności, organy podatkowe poddały analizie następujące elementy:

 • weryfikacja, czy w analizowanej transakcji dystrybutor jest głównym odbiorcą produktów z perspektywy producenta, a producent jest głównym dostawcą towarów z perspektywy dystrybutora,
 • weryfikacja, jaką zyskowność w analizowanym okresie osiągnęli producenci prowadzący działalność konkurencyjną,
 • sposób wyliczenia bazy kosztowej, w szczególności sprawdzenie:
  • czy cena sprzedaży w transakcji pokrywa koszt wytworzenia produktów,
  • czy mechanizm aktualizacji ceny w transakcji uwzględnia zmiany cen surowca stanowiącego główną wartość w bazie kosztowej (i czynnik cenotwórczy) – oraz dokonanie porównania z typowym mechanizmem aktualizacji ceny stosowanym przez konkurentów,
  • odpowiedniej alokacji kosztów do bazy kosztowej w transakcji – i porównania z typowym sposobem alokacji kosztów stosowanym przez konkurentów,
 • weryfikacja rynkowego charakteru narzutu zysku,
 • sprawdzenie po stronie dystrybutora, czy w sprzedaży towarów do klientów stosował mechanizm aktualizacji ceny uwzględniający zmianę cen surowca,
 • weryfikacja, czy nierównomierne rozłożenie ryzyka było uwzględnione w rozliczeniach między stronami,
 • weryfikacja, czy rozkład zaangażowania aktywów pomiędzy stronami był uwzględniony we wzajemnych rozliczeniach,
 • weryfikacja rynkowego charakteru stosowanego terminu płatności w transakcji poprzez porównanie go z typowym terminem płatności stosowanym przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

Co ciekawe, organy poszły o krok dalej i przeanalizowały wyniki finansowe obu spółek na przestrzeni 5-letniego okresu, która wykazała działania ukierunkowane na stworzenie mechanizmu, zgodnie z którym, gdy jeden z podmiotów powiązanych ponosi stratę, to drugi osiąga dochód, od którego odlicza stratę z lat ubiegłych.

Przytoczony przez nas wyrok może być zatem cenną wskazówką dla podatników realizujących transakcje sprzedaży produktów z podmiotami powiązanymi pod kątem elementów transakcji, które mogą być zweryfikowane przez organy podczas oceny rynkowego charakteru rozliczeń. Elementy te powinny być wzięte pod uwagę zarówno na etapie ustalania mechanizmu rozliczeń, jak i późniejszego jego stosowania oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.


NOWOŚĆ na cenytransferowe.taxand.pl!

Wejdź na Weryfikator obowiązków TP i sprawdź,
jakie obowiązki dokumentacyjne będą dotyczyć Twojej Spółki od 2017 r.