Partnerstwo Publiczno-prywatne jest w Polsce stosunkowo nowym instrumentem realizacji i finansowania infrastruktury służącej świadczeniu zadań publicznych. Zakres naszych usług obejmuje doradztwo ekonomiczno-finansowe w procesie PPP dla podmiotu publicznego lub dla partnera prywatnego.

Partnerów publicznych wspieramy w zakresie:

Partnerom prywatnym pomagamy przeprowadzić proces negocjacyjny z partnerem publicznym oraz przygotować niezbędną dokumentację do wyliczenia wynagrodzenia, w tym model finansowy planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Efektami powyższych prac, obok analiz finansowych, są dokumenty niezbędne dla wewnętrznego procesu decyzyjnego po stronie partnera prywatnego oraz pozyskania finansowania zewnętrznego.

Ciekawe przypadki

Doradztwo finansowe w transakcji PPP po stronie Partnera Publicznego: Budynek użyteczności publicznej

Naszym usługa doradcza dotyczyła inwestycji PPP Miasta Kraków polegającej na budowie i utrzymaniu budynku użyteczności publicznej. W ramach projektu wspieraliśmy miasto w przeprowadzeniu analiz przedrealizacyjnych, testowaniu rynku, wyborze partnera prywatnego oraz zamknięciu finansowania. Stworzyliśmy także model finansowy porównujący wariant PPP z tradycyjnym wariantem realizacji inwestycji (PSC), ustaliliśmy warunki brzegowe opłacalności i bankowalności przedsięwzięcia z perspektywy potencjalnego partnera prywatnego, uwzględniając specyficzne uwarunkowania podatkowe w zakresie CIT i VAT, wyniki badania rynku potencjalnych wykonawców oraz instytucji finansujących. Model umożliwiał badanie różnych wariantów finansowania zewnętrznego (w tym uzyskania dotacji UE przez Partnera Publicznego) oraz podziału ryzyk i przychodów z komercjalizacji części powierzchni.

Doradztwo finansowe w transakcji PPP po stronie Partnera Publicznego: Infrastruktura liniowa

Nasza usługa dotyczyła inwestycji PPP Miasta Kraków polegającej na budowie i utrzymaniu linii tramwajowej wraz z tunelem. Działając wspólnie z doradcą prawnym oraz technicznym wspieraliśmy miasto w transakcji w zakresie obejmującym m.in.: przeprowadzenie analiz przedrealizacyjnych oraz testowanie rynku, wybór partnera prywatnego w formule dialogu konkurencyjnego oraz zamknięcie finansowania. W ramach prac doradcy sporządziliśmy również model finansowy porównujący wariant PPP z tradycyjnym wariantem realizacji inwestycji (PSC), którego celem była weryfikacja zasadności stosowania formuły PPP. Kluczowym elementem prac było ustalenie warunków brzegowych opłacalności i bankowalności przedsięwzięcia z perspektywy potencjalnego partnera prywatnego, uwzględniając specyficzne uwarunkowania podatkowe w zakresie CIT i VAT, wyniki badania rynku potencjalnych wykonawców oraz instytucji finansujących. Model umożliwiał badanie różnych wariantów finansowania zewnętrznego (w tym uzyskania dotacji UE przez Partnera Publicznego) oraz podziału ryzyk.

Subskrybuj blogi