14.03.2024 r. Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje publiczne nowo opublikowanych struktur JPK_KR_PD i JPK_ST, a 18.03.2024 r. opublikowało nową wersję projektu Rozporządzenia wprowadzającego nowe obowiązki w życie - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379367.

Przy okazji czwartkowego komunikatu MF potwierdziło lub doprecyzowało następujące kwestie:

 • Znacznik INNE może zostać zastosowany wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli nie jest możliwe przypisanie treści konta do pozostałych Znaczników Kont (węzeł Dziennik).
 • Możliwe jest użycie maksymalnie dwóch Znaczników Kont do jednego konta księgowego. Prawidłowe jest przypisanie jednego Znacznika do wielu kont księgowych.
 • W przypadku Znaczników RPDIV_RKGIV oraz RPEIII_RKHIII ich użycie jest dozwolone, jeżeli podmiot nie prowadzi wyodrębnionych kont, dla których możliwe jest użycie Znaczników: RPDIV_RKGIV_ZC, RPDIV_RKGIV_WF, RPDIV_RKGIV_P lub  RPEIII_RKHIII_ZCP, RPEIII_RKHIII_WF, RPEIII_RKHIII_P (zasadniczo zagadnienie dotyczy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa i odpisów wartości firmy).
 • Znaczniki PD1 – PD6 stosowane są w przypadku wyodrębnienia kont służących rozliczeniu podatku dochodowego. W przypadku stosowania dla celów rozliczenia podatku dochodowego kont pozabilansowych należy stosować odpowiednio znaczniki PD1_PB – PD6_PB.
 • Numer identyfikacji podatkowej kontrahenta należy wskazać, o ile został nadany. W węźle „Kontrahenci” należy wskazać tylko kontrahentów, których identyfikatory zostały użyte w węźle „Dziennik”.

Nasze pierwsze wnioski z analizy nowych struktur:

JPK_ST:

 • Odrębne węzły z danymi transakcyjnymi dla podatników prowadzących księgi rachunkowe (KR), ewidencję przychodów (EWP) i podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR).
 • W przypadku EWP i PKPiR mniejszy zakres danych, podawane są tylko informacje podatkowe, dla KR podawane są zarówno dane podatkowe jak i bilansowe.

JPK_KR_PD:

 • Do węzła ZOIS dodany został podwęzeł ZOIS8 przewidziany dla podatników sporządzających sprawozdania finansowe wg MSSF. Brak predefiniowanego zestawu Znaczników Konta. Do dalszego monitorowania czy zestaw zostanie dodany w przyszłości przez MF, czy podatnicy będą zobowiązani do samodzielnego określania zestawu Znaczników.
 • Powrócono do sum kontrolnych. Dodano 1 węzeł z pięcioma sumami kontrolnymi dotyczącymi węzła Dziennik, w tym podwęzła KontoZapis.

Nasze spostrzeżenia z analizy nowej wersji projektu Rozporządzenia:

 • Brak regulacji i odniesienia do zmian schemy w zakresie sposobu przypisywania kont ksiąg rachunkowych do Znaczników Konta dla podatników raportujących wg MSSF.
 • Nie zostało potwierdzone zapowiadane fakultatywne stosowanie Znaczników Konta w pierwszym roku obowiązywania Rozporządzenia dla raportujących wg MSSF.
 • Brak informacji o możliwości fakultatywnego wypełniania JPK_ST w pierwszym roku obowiązywania Rozporządzenia. Takie regulacje zostały wskazane jedynie dla części pól objętych tą strukturą.
 • Przewidziano zwolnienia w ujawnianiu numerów identyfikacji podatkowej kontrahenta dla transakcji objętych regulacjami branżowymi w obszarze ubezpieczeń, bankowości i telekomunikacji.

Wejście w życie nowych struktur jest coraz bliżej. Zakres informacji w JPK-KR-PD został znacznie poszerzony względem obecnie obowiązującej schemy oraz dochodzi zupełnie nowa struktura JPK-ST. Dostosowanie systemów, procedur wewnetrznych i narzędzi do raportowania JPK-ów może być wyzwanie dla wielu podatników. Warto to zrobić, jeszcze przed rozpoczęciem okresu, za który nowe JPK-i będą składane, aby ograniczyć kłopotliwe przekształcenia po fakcie. Chętnie wesprzemy Państwa zarówno w weryfikacji plików JPK-KR w obecnej postaci jak i w przygotowaniu się do raportowania nowych struktur, obowiązujących od 2025 roku.


Zobacz film: JPK CIT – powtórka z JPK VAT czy może KSeF bis?

JPK CIT jest jednolitym plikiem kontrolnym dotyczącym opodatkowania dochodów osób prawnych, którego wdrożenie planuje Ministerstwo Finansów. Zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami resortu, rozważane jest wprowadzenie tego pliku jako obowiązkowego od 1 stycznia 2025 roku. W filmie eksperci z CRIDO — Michał Szwed, Tomasz Bartoszek i Jacek Działański — rozważają, czy to narzędzie stanie się obowiązkowe w wyznaczonym terminie, a także wyjaśniają zasady jego działania.