22 marca 2021 r. uchwalono Dyrektywę Rady (UE) 2021/514, znaną powszechnie jako dyrektywa DAC7, której postulowanym celem jest walka z unikaniem opodatkowania transakcji w obrocie internetowym. Czas na jej implementację do krajowego porządku prawnego minął 31 grudnia 2022 r. Mimo to polski ustawodawca do chwili obecnej nie wdrożył niezbędnej ustawy. Na horyzoncie widać jednak perspektywę zmiany tego stanu, ponieważ w Ministerstwie Finansów trwają prace nad nową wersją ustawy wprowadzającej DAC7.

Zakres i adresaci DAC7

Celem dyrektywy DAC7 jest usprawnienie wymiany informacji podatkowych między organami podatkowymi poszczególnych państw Unii Europejskiej poprzez nałożenie szeregu obowiązków sprawozdawczych i proceduralnych na określone podmioty.

Nowe obowiązki mają dotyczyć operatorów platform cyfrowych, które umożliwiają sprzedawcom (zarówno podmiotom korporacyjnym, jak i osobom fizycznym) dokonywanie sprzedaży towarów oraz najmu nieruchomości i środków transportu czy też świadczenie przez nich usług osobiście. Dotkną one zatem operatorów takich ogólnodostępnych serwisów jak Allegro, Olx czy Vinted, które są wykorzystywane przez użytkowników do sprzedaży różnorodnych dóbr.

Co istotne, obowiązki te nałożone zostaną nie tylko na podmioty posiadające siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, ale także na operatorów spoza UE (jeśli prowadzą działalność na terenie UE).

Jakie obowiązki nakłada dyrektywa?

Operatorzy platform, podlegający regulacjom DAC7, będą zobowiązani do:

  • gromadzenia określonych danych na temat sprzedawców i ich weryfikacji;
  • dopełniania procedury należytej staranności w celu identyfikacji sprzedawców podlegających raportowaniu, założenia której zawarto w treści dyrektywy DAC7, do dnia 31 grudnia każdego roku;
  • raportowania do właściwych organów państwowych informacji dotyczących sprzedawców, którzy w danym roku kalendarzowym spełniali określone kryteria (np. wykonali więcej niż 30 transakcji sprzedaży towarów lub uzyskali z tego tytułu wynagrodzenie wyższe niż 2.000 EUR) w terminie do 31 stycznia roku następnego. Obowiązkiem raportowania, oprócz standardowych danych, zostaną objęte też takie informacje jak m.in.: wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego przez sprzedawców, czy szczegółowe dane dotyczące wynajmowanych nieruchomości (np. numery ksiąg wieczystych, adresy nieruchomości, itd.).

W przypadku, gdy sprzedawcy nie będą kooperowali przy wykonywaniu ciążących na operatorach obowiązków, ci ostatni będą zobowiązani wstrzymać wypłaty wynagrodzenia za czynności dokonane za pośrednictwem platformy do chwili uzyskania wymaganych danych, a przy braku takiej możliwości – zablokować sprzedawcy możliwość dalszej sprzedaży.

Co istotne, dyrektywa DAC7 nie nakłada żadnych dodatkowych podatków na użytkowników lub operatorów platform – wprowadza ona jedynie obowiązki sprawozdawcze mające na celu identyfikację podmiotów / osób, których działania wykraczają poza okazjonalną sprzedaż prywatną.

Brak wdrożenia DAC7 w Polsce

Zgodnie z europejskimi regulacjami, DAC7 powinna zostać transponowana do krajowego porządku prawnego do dnia 31 grudnia 2022 r. Jak dotąd polski ustawodawca nie dokonał jednak jej wdrożenia. Mimo że działania w tym zakresie podejmowane były w zeszłym roku, to projekt odpowiedniej ustawy nie został ostatecznie przyjęty (chociaż był już przedmiotem prekonsultacji).

Nowy rząd kontynuuje prace nad wdrożeniem DAC7. W Ministerstwie Finansów przygotowano nową wersję ustawy implementującej, uwzględniającą zgłaszane wcześniej uwagi, która ma zostać publicznie przedstawiona po tym, jak projekt ustawy zostanie wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Możliwe będzie wówczas zgłoszenie ewentualnych dodatkowych wątpliwości lub propozycji, aczkolwiek – z uwagi na opóźnienie we wdrożeniu – Ministerstwo Finansów ma zamiar narzucenia ambitnego harmonogramu prac nad ustawą tak, aby przepisy mogły wejść w życie od 1 lipca 2024 r.

Z powodu uchybienia terminowi na implementację, planowane jest nałożenie na operatorów raportujących w Polsce obowiązku dotyczącego przeszłych transakcji z 2023 r. (wsteczne” raportowanie za 2023 r.):

  • w zakresie wykonania procedur należytej staranności za 2023 r. – do 31 grudnia 2024 r.,
  • w zakresie obowiązku sprawozdawczego za 2023 r. – do 31 stycznia 2025 r.

Dla zapewnienia wymienialności przekazywanych informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE, operatorzy będą zobowiązani raportować je zgodnie ze schemą narzuconą przez Ministerstwo Finansów – prace nad nią jeszcze trwają.

Poprzednio procedowany projekt ustawy implementującej przewidywał kary pieniężne do 1 mln zł dla operatorów platform za różne uchybienia obowiązkom wynikającym z omawianych przepisów oraz tworzył nowe przestępstwo skarbowe zagrożone grzywną do 180 stawek dziennych dla osób, które działając w imieniu lub interesie operatora, nie dopełniły wybranych obowiązków (w tym w zakresie dochowania procedur należytej staranności). Niewykluczone, że w nowej wersji ustawy przedstawione sankcje zostaną utrzymane – ostateczne potwierdzenie tej kwestii powinniśmy uzyskać już wkrótce.

Źródło:

Directive - 2021/514 - EN - EUR-Lex (europa.eu)


Zobacz film: Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO)

Zachęcamy do zapoznania się z filmem, dzięki któremu w przystępny sposób zrozumiecie najistotniejsze zagadnienia związane z przepisami regulującymi unikanie podwójnego opodatkowania.