27 lutego 2024 roku Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało swoją odpowiedź na zgłaszane przez podatników postulaty dotyczące wdrożenia nowej struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego - Księgi Rachunkowe (JPK-KR), zwanego często JPK CIT. W związku z licznymi głosami z sektora biznesowego, MF przedstawiło plany dotyczące planowanych zmian oraz harmonogramu wdrożenia nowych rozwiązań.

Brak odroczenia wejścia JPK-KR – pierwsi podatnicy zaraportują rok 2025

MF nie planuje odroczenia wejścia JPK-KR w nowej postaci. To stanowisko jest odpowiedzią na liczne apele podatników o przesunięcie terminu wdrożenia nowych regulacji. Mimo to, Ministerstwo planuje pewne udogodnienia, które mają na celu ułatwienie przejścia na nowy system.

Wprowadzenie JPK-EŚT i fakultatywne przepisy

Jednym z zapowiedzianych ułatwień jest wyodrębnienie elementu Ewidencja do nowej schemy JPK-EŚT lub uczynienie tego węzła fakultatywnym w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów.

Dodatkowo, część przepisów zostanie zastosowana fakultatywnie w pierwszym roku, co obejmuje:

  • Podawanie numeru KSeF,
  • Wysokość, rodzaj i typ różnicy w Rozliczeniu Podatku Dochodowego (RPD),
  • Wysokość i rodzaj dochodu dla ryczałtowców.

Zmiany w zakresie stosowania nazwy Kontrahenta

Ministerstwo Finansów planuje również zmiany w zakresie stosowania nazwy kontrahenta, co najprawdopodobniej będzie dotyczyć osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nadal oznacza to jednak konieczność zaraportowania informacji o pozostałych kontrahentach.

Nieingerowanie w plan kont podatników i MSSF

Pod wpływem postulatów biznesu, MF podkreśliło swoją intencję nieingerowania w obecny plan kont podatników. Ma zostać to osiągnięte poprzez możliwość przypisania kilku znaczników w węźle ZOIS do jednego konta. Jednak w praktyce może to oznaczać konieczność dzielenia kont na bardziej szczegółowe kategorie.

Bardzo dużym zagadnieniem dla przedsiębiorców wykorzystujących MSSF jest trudność w oznaczaniu kont wg zaproponowanej przez MF metodyki. Temat ten będzie przedmiotem dalszych analiz i konsultacji.

Rozliczenie podatku dochodowego (RPD)

W odpowiedzi na uwagi dotyczące węzła Rozliczenie Podatku Dochodowego, MF planuje zmiany w nazewnictwie tego węzła, aby uniknąć niejasności. MF zgodziło się aby klasyfikacja różnic była rejestrowana na poziomie dokumentu, a nie zapisu. Może budzić to  pewne wątpliwości co do praktycznego zastosowania tego rozwiązania, np. dokument jedynie częściowo ujęty jako transakcja podatkowa, częściowo jako bilansowa.

Wysyłka danych

Ministerstwo zaznacza, że z uwagi na wielkość plików dane będą mogły być wysyłane w cyklach kwartalnych lub miesięcznych.

JPK CIT a niedostępność danych historycznych dla węzła Ewidencje

Według zapowiedzi MF, niektóre dane historyczne nie będą wymagane (dane potwierdzające nabycie lub wytworzenie).

Co dalej?

Planowane ułatwienia łagodzą nieco wpływ nowych przepisów, jednak kluczowe będzie dalsze monitorowanie ich wdrożenia i ewentualne dostosowania w przyszłości. Nadal wydaje się, że JPK CIT będzie dużym wyzwaniem na styku podatków, rachunkowości i systemów. Dla wielu podmiotów konieczne jest przeprowadzenie prac jeszcze w tym roku, z uwagi na konieczność dostosowania zasad ewidencji, zakres danych posiadanych w systemach i metodyki tworzenia raportów.

Z pewnością warto już teraz przeprowadzić przynajmniej wstępną weryfikację obecnych plików JPK_KR w organizacji, żeby ocenić skalę przedsięwzięcia.

Dodatkowe informacje, szczególnie te dotyczące szczegółów technicznych i aplikacyjnych, zostaną omówione podczas konferencji uzgodnieniowej zaplanowanej na 1 marca 2024 roku. Będziemy Państwa informować.


Zobacz film: JPK CIT – powtórka z JPK VAT czy może KSeF bis?

W filmie eksperci z CRIDO rozważają, czy od 1 stycznia 2025 roku plik JPK CIT stanie się obowiązkowy. Dodatkowo omawiają założenia dotyczące jego funkcjonowania.