1 marca 2024 odbyła się konferencja uzgodnieniowa z MF dotycząca zakresu wymogów JPK-KR w nowej postaci. Przedstawiony zakres zmian do projektu Rozporządzenia i proponowanej schemy jest szerszy niż to wynikało z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na postulaty podatników opublikowanych w dniu 27.02.2024 r.

Najważniejsze wnioski:

 • JPK CIT – terminy bez zmian ale będzie zaktualizowana schema,
 • Ewidencja Środków Trwałych zostanie wyodrębniona do nowej schemy, fakultatywna w pierwszym roku
 • Fundamentalne uproszczenie raportowania węzła rozliczenie (CIT), węzeł rozliczenie fakultatywny w pierwszym roku obowiązywania Rozporządzenia,
 • Znaczniki kont pozostają ale zmiana dla MSSF: będą dedykowane i fakultatywne w pierwszym roku obowiązywania Rozporządzenia,
 • Rezygnacja z obowiązku wskazywania Nazw Kontrahentów,
 • Numer KSeF wymagany tylko dla własnych transakcji sprzedaży,
 • Możliwe będzie dzielenie plików rocznych na mniejsze,
 • Ministerstwo zapowiada opublikowanie nowego projektu schemy w niedługim czasie, a następnie ponowne konsultacje publiczne w odniesieniu do JPK KR w nowej odsłonie.

Szczegółowe postanowienia:

Termin wejścia w życie

 • Termin wejścia nowych przepisów pozostaje niezmieniony. Pierwsza grupa podatników będzie raportować w JPK-KR dane w nowym układzie za okresy rozpoczynające się od 01.01.2025 r.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (obecny węzeł ewidencja):

 • Danych dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będą raportowane w odrębnej schemie JPK-EŚT
 • JPK-EŚT będzie miał charakter obowiązkowy, choć w pierwszym roku obowiązywania będzie wypełniany fakultatywnie
 • Data wejścia w życie obowiązku raportowania JPK-EŚT – od 01.01.2025 r. dla pierwszej grupy podatników
 • Okresy sprawozdawcze, terminy raportowania i fazowanie jej wejścia w życie dla poszczególnych grup podatników zostaną przekazane w późniejszym czasie. Jest wysoce prawdopodobne, że te zasady będą spójne z przepisami dotyczącymi nowego JPK-KR
 • Zrezygnowano z przypisywania transakcji do poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego
 • Dane historyczne będą podawane fakultatywnie. Za dane historyczne uznawane są dane poprzedzające pierwszy okres obowiązkowego stosowanie struktury
 • Numery dokumentów potwierdzających nabycie/wytworzenie będą podawane wyłącznie, jeżeli dla transakcji tej będzie jeden dowód źródłowy
 • Numer KSeF będzie podawany wyłącznie dla transakcji sprzedaży składników majątku trwałego objętego raportowaniem

Rozliczenie podatku dochodowego (węzeł Rozliczenie):

 • Rezygnacja z kwalifikacji i klasyfikacji transakcji na poziomie zapisu/dokumentu
 • W zamian w węźle tym będą wykazywane zbiorczo różnice pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym w podziale na 6 kategorii:
  • Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych),
  • Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym,
  • Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych,
  • Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych),
  • Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku,
  • Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych.
 • Nowo określone informacje będą przekazywane fakultatywnie w pierwszym roku obowiązywania nowej schemy
 • Rezygnacja z wypełniania węzła dla podatników rozliczających się wg tzw. CITu estońskiego

Stosowanie znaczników kont rachunkowych:

 • Zostaną utworzone odrębne zestawy znaczników kont dla podatników przygotowujących sprawozdania finansowe wg. MSSF,
 • Dla raportujących wg. MSSF przypisanie znaczników do kont jest fakultatywne w pierwszym roku obowiązywania schemy

Fakultatywne dla MSSF w pierwszym roku raportowania, odrębne słowniki dla MSSF

Węzeł kontrahent:

 • Rezygnacja z pola Nazwa Kontrahenta

Numer KSeF:

 • Ograniczenie wymogów podawania numerów KSeF do faktur sprzedażowych. Niewykluczona dalsza modyfikacja obowiązków w tym zakresie

Wielkość plików JPK

 • Możliwość przekazywania danych w okresach kwartalnych lub miesięcznych
 • MF pracuje nad zwiększeniem przepustowości kanału elektronicznego do przekazywania plików JPK

Co warto zrobić?

 1. Zweryfikować obecne pliki JPK-KR, technicznie i merytorycznie
 2. Jak tylko będzie udostępniona schema JPK-KR i JPK EŚT – przeprowadzić analizę zawartości / luk pod kątem wdrożenia