Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.1.4 PO Inteligentny Rozwój „Projekty aplikacyjne”. Tegoroczny nabór trwa do 31 lipca, a jego budżet to 100 mln zł. O dofinansowanie mogą się ubiegać wyłącznie projekty realizowane poza województwem mazowieckim.

Projekty aplikacyjne to poddziałanie, którego celem jest wspieranie współpracy pomiędzy światem nauki i biznesem, dlatego też konkurs skierowany jest wyłącznie do konsorcjów naukowo-przemysłowych. W skład konsorcjum musi wchodzić minimum jedna jednostka naukowa i jedno przedsiębiorstwo. Podmioty te, w ramach wspólnego projektu badawczo-rozwojowego podejmują próbę opracowania innowacji w postaci produktu, usługi lub procesu, która następnie zostanie skomercjalizowana przez przedsiębiorcę. Oczywiście projekty realizowane w formie konsorcjalnej mogą się również ubiegać o dofinansowanie w ramach Szybkiej ścieżki, jednak tam konkurują również z bardzo liczną grupą wniosków składanych przez firmy samodzielnie. Wymóg konsorcjum naukowo-przemysłowego zawęża więc grupę potencjalnych wnioskodawców.

Obok szansy na opracowanie konkurencyjnego rynkowo, innowacyjnego produktu lub usługi realizacja projektu wspólnie z jednostką naukową może stanowić dla przedsiębiorcy szansę na skorzystanie z transferu wiedzy i istotne wzmocnienie potencjału badawczego. Taka współpraca wiąże się też jednak z dodatkowymi obowiązkami i zagadnieniami, które należy przeanalizować i uregulować jeszcze przed złożeniem wniosku. Należy do nich przede wszystkim kwestia podziału praw do własności intelektualnej wypracowanej w ramach projektu. Zgodnie z zasadami konkursu prawa majątkowe do opracowanego, a następnie wdrażanego rozwiązania przysługują konsorcjantom w proporcji odpowiadającej ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowanych projektu. Przekazanie ich do jednego z konsorcjantów może nastąpić jedynie za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw. Możliwa jest także partycypacja obu konsorcjantów w przyszłych zyskach z wdrożonego rozwiązania. Odstępstwo od ww. reguł może zostać uznane za niedozwoloną pomoc publiczną dla przedsiębiorcy, stąd niezwykle istotne dla powodzenia projektu badawczego jest, aby ten temat szczegółowo omówić już na etapie planowania i ustalania jego koncepcji, a także uregulować w umowie konsorcjum. Inne aspekty, które należy wziąć pod uwagę podczas budowania konsorcjum projektowego zostały omówione w naszym poprzednim artykule. Koszty zadań realizowanych w projekcie przez jednostkę naukową są dofinansowywane z intensywnością 100% kosztów kwalifikowanych. Przedsiębiorca w zależności od statusu wielkościowego może natomiast otrzymać do 80% dofinansowania na badania przemysłowe i do 60% dofinansowania na prace rozwojowe. Realizacja projektu musi się zakończyć do 31 grudnia 2023 roku.

W porównaniu do poprzednich naborów procedura oceny wniosków została nieco zmodyfikowana. Następująca po weryfikacji formalnej procedura oceny merytorycznej bazować będzie na nowej strukturze kryteriów. Należy do niej 7 kryteriów o charakterze tak/nie. Wybrane elementy projektu są oceniane w ramach kryteriów punktowanych (istota projektu, realizacja projektu, wdrożenie wyników, wdrożenie na terenie RP, ponadregionalny charakter projektu). Katalog kryteriów oceny jest więc analogiczny jak w przypadku Szybkiej ścieżki za wyjątkiem kryterium dotyczącego ponadregionalnego charakteru projektu. Zmiany w kryteriach znalazły odzwierciedlenie w nowym wzorze wniosku i instrukcji jego wypełniania, dostosowanych do nowego układu kryteriów. Dodatkowo, cała dokumentacja konkursowa została znacznie uproszczona pod względem językowym i opatrzona przejrzystą szatą graficzną.

W ramach zeszłorocznego konkursu w ramach poddziałania 4.1.4 wsparcie uzyskało 20 projektów na 75 złożonych, co daje stosunkowo wysoką skuteczność w porównaniu do innych konkursów. Warto jednak wskazać, że z budżetu w wysokości 140 mln zł rozdysponowane zostało wśród wnioskodawców jedynie 65 mln zł, co z pewnością nie jest satysfakcjonującym wynikiem, jeśli uwzględnimy zbliżający się koniec bieżącej perspektywy unijnej 2014-2020. Nadal pozostaje dużo środków do rozdysponowania wśród przedsiębiorców.