Trwa nabór wniosków w ramach Szybkiej Ścieżki. W obecnej rundzie naboru o wsparcie mogą ubiegać się MŚP samodzielnie lub w konsorcjum. Dzisiejszy artykuł przybliża najistotniejsze kwestie dotyczące formowania konsorcjum projektowego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Co mówi regulamin konkursu…

Główne wymogi dotyczące tworzonego konsorcjum określa regulamin konkursu. Ważne jest, aby każdorazowo bazować na regulaminie obowiązującym w ramach tego naboru. Może się bowiem zdarzyć, iż między jednym a drugim naborem wprowadzone zostaną istotne zmiany w dokumentacji konkursowej.

Najważniejsze regulacje dotyczące konsorcjum w ramach obecnie trwającego naboru wniosków do Szybkiej Ścieżki (1.1.1 PO IR):

 • Konsorcjum może składać się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym minimum 1 przedsiębiorstwa i minimum 1 jednostki naukowej;
 • Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo;
 • Udział przedsiębiorstwa w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%;
 • Konsorcjantom przysługują prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem projektu. Prawa te przysługują im w proporcji, która odpowiada ich faktycznemu udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych tych badań lub prac. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać tej reguły;
 • Przekazanie praw pomiędzy konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem, które odpowiada wartości rynkowej tych praw;
 • Konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie na zasadzie podwykonawstwa.

…a co wiemy  z praktyki?

Doświadczenie w pracy nad projektami konsorcjalnymi wskazuje, iż podczas opracowywania koncepcji realizacji projektu warto przeanalizować następujące aspekty:

 1. Rozważ kwestię podwykonawstwa

Warto wziąć pod uwagę, iż dla projektów konsorcjalnych obowiązuje zazwyczaj wyższy minimalny poziom kosztów kwalifikowanych projektu, niż w przypadku projektów realizowanych samodzielnie. Oszacowanie budżetu projektu powinno być pierwszym krokiem na drodze do ustalenia formuły realizacji projektu. Warto też zastanowić się nad realnym wkładem potencjalnego konsorcjanta w realizację projektu. Być może jego zadania będą na tyle drobne w skali całego projektu, iż wystarczające będzie zlecenie mu części prac na zasadzie podwykonawstwa.

Zalety i wady obu rozwiązań pojawią się wkrótce na naszym blogu.

 1. Nie czekaj z identyfikacją potencjalnego konsorcjanta

Z naszej dotychczasowej współpracy z wnioskodawcami wynika, iż utworzenie konsorcjum na potrzeby projektu stanowi często duże wyzwanie dla wnioskodawców. Jest to nierzadko proces złożony i czasochłonny. Dlatego też ten etap warto rozpocząć możliwie jak najwcześniej. Potencjalny konsorcjant powinien stanowić nasze uzupełnienie – posiadać zasoby kadrowe / techniczne i wiedzę, których my nie posiadamy, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i opracowania innowacji. Jeśli jesteśmy przedsiębiorstwem z ograniczonym zapleczem naukowym, warto pomyśleć o współpracy z jednostką naukową.

 1. Dokładnie omów kwestię praw własności intelektualnej

Jednym z częstych powodów niepowodzenia w tworzeniu konsorcjum jest podział praw własności intelektualnej, wynikających z realizacji projektu. Zgodnie z regulaminem konkursu prawa te, przysługują konsorcjantom proporcjonalnie do ich zaangażowania w realizację projektu. Jednakże do komercjalizacji rozwiązania potrzebować będziemy całości praw IP. Muszą one zostać przekazane między konsorcjantami po cenie odpowiadającej wartości rynkowej, co niekiedy budzi sprzeciw konsorcjantów. Być może potencjalny konsorcjant nie będzie chciał odsprzedać swoich praw IP. Dlatego też kwestia praw IP jest bardzo istotna i powinna zostać szczegółowo omówiona na etapie tworzenia konsorcjum, tak, aby nie zagrozić przyszłej komercjalizacji rozwiązania.

 1. Pamiętaj o umowie

W toku współpracy nad tworzeniem konsorcjum działy prawne każdej ze stron szczegółowo analizują warunki przyszłej współpracy i zapisy umowy. Należy jednak pamiętać, iż dokumentacja konkursowa reguluje minimalny zakres umowy konsorcjum. Zapisy umowy i ich zgodność z zakresem minimalnym będą weryfikowane przez instytucję na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.

 1. Współpracuj z konsorcjantem

Pamiętaj, że z przyszłym konsorcjantem będziesz realizować projekt przez najbliższe kilka lat. Warto już na początku zadbać o pozytywne relacje i dobre warunki przyszłej współpracy. Do kluczowych kwestii, które warto ustalić już na początku projektu, należy podział obowiązków w projekcie, sposób zarządzania realizacją projektu i kooperacją oraz podział ewentualnych ryzyk, które może za sobą pociągać realizacja projektu.