Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił II edycję naboru wniosków dla przedsiębiorców w ramach „Kredytu ekologicznego”. BGK planuje przekazać przedsiębiorcom aż 660 mln złotych. Nabór będzie otwarty do 25 lipca 2024 r.

Założenia programu

Kredyt ekologiczny to instrument finansowy służący finansowaniu zielonych inwestycji. Skorzystać z niego mogą nie tylko mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), ale także tzw. przedsiębiorstwa small mid-cap (zatrudniające do 499 pracowników) oraz mid cap (zatrudniające do 3000 pracowników).

Jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie?

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się projekty inwestycyjne na rzecz efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne (np. zakup instalacji fotowoltaicznej) czy wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie. Rezultatem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

Dofinansowanie można uzyskać przede wszystkim na:

  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
  • raty z tytułu umowy leasingu.

Audyt energetyczny

Wydatki kwalifikowane muszą wynikać z audytu energetycznego przeprowadzonego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dokument audytu musi zostać dołączony do wniosku.

Premia ekologiczna

Wsparcie przyjmie formę premii ekologicznej będącej dofinansowaniem do spłaty części kapitałowej kredytu przeznaczonego przez beneficjenta na realizację inwestycji. Premia wypłacana jest przez BGK na rzecz banku finansującego przedsięwzięcie beneficjenta. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie promesy kredytu ekologicznego lub zawarcie umowy warunkowej kredytu ekologicznego z bankiem, który zawarł umowę współpracy z BGK przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania wynosi od 25% do 70% w zależności m.in. od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa, typu pomocy (horyzontalna na ochronę środowiska, regionalna).


Zapraszamy na webinar: Kredyt ekologiczny w teorii i praktyce — jak pozyskać wsparcie na poprawę efektywności energetycznej?


Zobacz film: Dofinansowanie 2024 – szanse dla przedsiębiorców CRIDO SHOW

Zapraszamy na rozmowę w ramach CRIDO Show, dzięki której dowiecie się, jak przygotować się do pozyskiwania dofinansowań unijnych w 2024 r.