7 października kończy się ostatni tegoroczny nabór w ramach jednego z najpopularniejszych konkursów programu Horyzont 2020 – EIC Acceleratora. Wydawać by się mogło, iż do momentu zakończenia naboru wniosków zostało jeszcze dużo czasu, w rzeczywistości jest to jednak praktycznie ostatni dzwonek na rozpoczęcie pracy nad dokumentacją aplikacyjną tak, aby zapewnić jej wysoki poziom merytoryczny. Jakość przygotowanych dokumentów ma tu kluczowe znaczenie, nie tylko ze względu na wysokie wymagania stawiane projektom, ale także silną konkurencję. Statystyki dotyczące poprzednich naborów mówią same za siebie.

Poprzednie rundy

W styczniowym konkursie bieżącego roku spośród 1849 wnioskujących w sumie 44 projektów wybrano do dofinansowania. Łącznie przyznano 182 mln EUR wsparcia. 573 wnioskodawców otrzymało Seal of Excellence – certyfikat jakości wniosku uprawniający do ubiegania się o dofinansowanie w dedykowanych konkursach krajowych.

W marcowym konkursie złożono około 4000 wniosków. Wzrost liczby projektów ubiegających się o dofinansowanie wynika częściowo z przeznaczenia dodatkowej puli środków na rozwiązania wpierające walkę z epidemią koronawirusa Do dofinansowania zostało wybranych 36 pomysłów związanych z koronawirusem, a 139 firm otrzymało Seal of Excellence. Łączne dofinansowanie wyniosło 166 mln EUR. Spośród projektów o innej tematyce dofinansowano 36 wniosków i przyznano 679 pieczęci doskonałości.

Projekty, które mają szanse na dofinansowanie

Bardzo duże zainteresowanie konkursem sprawia, że do dofinansowania wybierane są wyłącznie projekty dotyczące innowacji przełomowych, charakteryzujących się bardzo wysokim potencjałem rynkowym. Przełomowość innowacji implikuje także wysoki poziom ryzyka związany z realizacją przedsięwzięcia, co skutkuje również brakiem możliwości pozyskania dofinansowania z innych źródeł, takich jak np. kredyt bankowy. Dofinansowanie z EIC ma służyć zmniejszeniu ryzyka związanego z wdrożeniem tego typu projektów. Jednocześnie, należy udowodnić bardzo dobrą znajomość rynku docelowego oraz przedstawić plan komercjalizacji, który uwiarygodni sukces rynkowy nowego produktu lub usługi. Co istotne, w momencie składania wniosku nowe rozwiązanie, którego dotyczy projekt musi się znajdować na co najmniej VI poziomie gotowości technologicznej. Nachodzący nabór promuje firmy zarządzane przez kobiety – 25% wnioskodawców, którzy zostaną zaproszeni na panel ekspertów (drugi etap oceny merytorycznej) ma spełniać ww. warunek.

Dobry wniosek

Podstawą dobrego wniosku jest oczywiście dopracowana koncepcja projektu, której opis bazuje na wiarygodnych źródłach danych. Dodatkowo, w przypadku tego konkursu znacznie bardziej niż w konkursach krajowych (np. Szybkiej ścieżce) należy też zwrócić uwagę na formę prezentowania informacji. Brak ściśle określonego formularza do opisu części merytorycznych wniosku daje dużą dowolność w tym zakresie, którą warto wykorzystać na swoją korzyść. Wniosek powinien być przejrzysty, czytelny i uzupełniony o atrakcyjne elementy graficzne, ilustrujące zagadnienia merytoryczne we wniosku.

Na co można liczyć

Projekty składane do konkursu w ramach EIC Acceleratora mogą wnioskować o dotację o wartości od 0,5 mln EUR do 2,5 mln EUR, stanowiącą do 70% kosztów kwalifikowanych. Dodatkowym elementem (w modelu blended finance) jest możliwość ubiegania się o wejście kapitałowe o wartości do 15 mln EUR. Jest ono dokonywane przez EIC Fund, fundusz VC lub oba te typy podmiotów łącznie. Wsparcie udzielane przez Komisję ma charakter kompleksowy – obok środków finansowych można także liczyć na mentoring, coaching czy umożliwienie udziału w targach zagranicznych. Bardzo istotnym aspektem jest także wymiar wizerunkowy – otrzymanie dofinansowania wprost z Komisji Europejskiej jest dla firm na rynku europejskim prestiżowych wyróżnieniem.

7 października i co dalej?

Ze względu na wysokie wymagania oraz dużą konkurencję zdobycie dofinansowania przy pierwszym złożeniu wniosku jest trudne. Znacznie większe prawdopodobieństwo sukcesu daje poprawienie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z uwagami ekspertów, a następnie ponowne jej złożenie w kolejnym konkursie. Dlatego też dla wnioskodawców już teraz bardzo istotna jest informacja, czy będzie możliwość ponownego złożenia projektu w 2021 roku. Z dużym prawdopodobieństwem EIC Accelerator zostanie przedłużony na kolejne lata, ostateczne informacje na ten temat będą jednak dostępne jesienią tego roku.