Czy doczekamy się wydawania interpretacji?

Po serii wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych, w ostatnim czasie wydany został pierwszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego[1] w kwestii możliwości wydawania interpretacji indywidualnych na temat przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR).

Pierwszy wyrok NSA o interpretacjach MDR

W omawianym wyroku Sąd nie zgodził się zarówno z postanowieniem organu odmawiającym wydania interpretacji indywidualnej w zakresie MDR, jak i potwierdzającym je wyrokiem WSA, uznając, że pytania dotyczące raportowania schematów podatkowych mogą mieścić się w pojęciu materialnego prawa podatkowego, a tym samym być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W analizowanej sprawie Spółka zadała pytanie, czy dokonana przez nią czynność spełnia znamiona schematu podatkowego i wiąże się z obowiązkiem złożenia informacji MDR.

Jak wskazano w uzasadnieniu wyroku, przepisy dotyczące MDR nie mają jednolitego charakteru i stanowią zbiór norm prawnych, wśród których można wskazać zarówno przepisy materialne, jak i procesowe (w tym przepisy, które istotnie nie mogą być przedmiotem interpretacji). Niemniej, w ocenie Sądu zakres objęty pytaniem Spółki miał charakter materialnoprawny, a zatem pozwalał na wydanie interpretacji indywidualnej. Oznacza to zatem, że pytanie(a) zawarte we wniosku o interpretację powinno być tak sformułowane, aby dotyczyło przepisów materialnych.

NSA powołał przy tym następujące argumenty:

  • obowiązki związane z MDR to powinności podatkowe służące prawidłowemu wykonaniu zobowiązania podatkowego i pełnią funkcję zbliżoną do informacji składanych w formie zeznań i deklaracji podatkowych;
  • o charakterze regulacji dotyczących MDR świadczy ich umiejscowienie w Ordynacji podatkowej – w dziale poświęconym zobowiązaniom podatkowym, odnoszącym się do ogólnych zagadnień materialnego prawa podatkowego;
  • w przepisie dotyczącym wykluczenia możliwości wydania interpretacji indywidualnych nie zostały wprost wskazane regulacje MDR, a zatem zawężanie zakresu zastosowania interpretacji bez wyraźnego wskazania ustawodawcy jest niedopuszczalne;
  • nieprawidłowe wykonanie obowiązku MDR może wiązać się z surowymi sankcjami karnymi na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, a ochronny aspekt interpretacji indywidualnych jest kluczowy;
  • w przypadku wątpliwości, co do zastosowania przepisów prawa podatkowego i rozbieżności wykładni prawa przez organy podatkowe, zastosowanie może znaleźć zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika zawarta w art. 2a Ordynacji podatkowej.

Przypomnijmy, że do tej pory Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej konsekwentnie odmawiał wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie MDR, nie rozróżniając regulacji dotyczących raportowania schematów podatkowych na normy materialnoprawne i procesowe uznając, że całość tych przepisów ma charakter proceduralny i nie może być przedmiotem wniosku o interpretację.

WSA – przeważają pozytywne wyroki

Wojewódzkie sądy administracyjne prezentowały natomiast niejednoznaczne stanowisko. Początkowo skłaniały się ku podejściu przedstawianemu przez organy podatkowe. Niemniej wydaje się, że obecnie na poziomie WSA przeważa odmienna, pozytywna dla podatników linia orzecznicza, która zmierza w podobnym kierunku do stanowiska przedstawionego przez NSA.

Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził, że przedmiotem interpretacji mogą być przepisy prawa podatkowego dotyczące rozmaitych obowiązków podatnika, nie tylko dotyczących treści obowiązku podatkowego, a funkcja ochronna interpretacji nie ogranicza się wyłącznie do ochrony wnioskodawcy przed potencjalnym zobowiązaniem podatkowym.

W podobnym tonie wypowiedział się także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, stwierdzając, że pytanie dotyczące konieczności zaraportowania schematu podatkowego przez korzystającego dotyczy niewątpliwie przepisów prawa podatkowego, które mogą być przedmiotem interpretacji. Sąd wskazał także na niespójne stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który wydaje szereg interpretacji indywidualnych odnoszących się w swej materii do obowiązków ewidencyjnych czy informacyjnych, takich jak obowiązek sporządzenia informacji IFT-2/IFT-2R, a jednocześnie odmawia wydania interpretacji w zakresie obowiązków związanych z MDR.

Analizowany wyrok NSA, potwierdzający przeważające dotychczas pozytywne stanowisko wojewódzkich sądów administracyjnych, to niewątpliwie dobra wiadomość dla podatników. Zapewne – mając na uwadze kolejkę nieprawomocnych wyroków WSA – w najbliższej przyszłości wydane zostaną kolejne wyroki NSA, które rzucą więcej światła na to zagadnienie. Miejmy nadzieję, że otworzą również drogę do uzyskania interpretacji w zakresie MDR bezpośrednio na poziomie organów podatkowych.


[1] Sygn. akt I FSK 1703/20