Obecnie trwają intensywne prace nad dokumentem „Wskazówki i dobre praktyki w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego”, który ma na celu podniesienie standardów zarządzania podatkami w organizacjach. To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy dostrzegają wartość w uporządkowaniu procesów podatkowych w firmie. Chociaż ostateczna wersja dokumentu nie została jeszcze opublikowana, już teraz możemy podzielić się kluczowymi informacjami, które mogą okazać się niezwykle pomocne dla przedsiębiorców. Dokument, który zostanie wydany przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową (KAS), będzie dostępny dla wszystkich na stronie internetowej ministerstwa. Jako CRIDO, aktywnie uczestniczymy w pracach grupy roboczej, w ramach której powstaje m.in. ten dokument i poniżej przedstawiamy zarys tych wskazówek. 

Ale na początek – czym tak naprawdę są Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (RWNP)?

Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego to zbiór wytycznych, procedur i mechanizmów kontrolnych, których celem jest zapewnienie zgodności z przepisami podatkowymi oraz efektywne zarządzanie ryzykiem podatkowym w organizacji. Oznacza to zestaw narzędzi i zasad, które pomagają firmom w uporządkowany sposób zarządzać swoimi obowiązkami podatkowymi, minimalizować ryzyko błędów podatkowych oraz unikać nieprzewidzianych problemów z organami skarbowymi. 

RWNP to system, który integruje zarządzanie podatkami z codziennym funkcjonowaniem firmy, wspiera budowanie kultury organizacyjnej opartej na przejrzystości i etyce oraz umożliwia monitorowanie i kontrolę procesów podatkowych. Dzięki temu firmy mogą nie tylko spełniać wymogi prawne, ale także lepiej przygotować się na zmiany w przepisach, zarządzać ryzykiem i budować zaufanie w oczach inwestorów, klientów oraz innych interesariuszy. 

Kluczowe Elementy RWNP

Poniżej przedstawiamy pokrótce kluczowe obszary RWNP wyszczególnione w dokumencie oraz wybrane dobre praktyki, aby zasygnalizować temat i pokazać, jak wszechstronne jest to narzędzie: 

  1. Strategia Podatkowa

Strategia podatkowa to fundament skutecznego zarządzania podatkami. Powinna być spójna z misją i wizją organizacji oraz jej celami biznesowymi. Ważne jest, aby zawierała realistyczne założenia, które można osiągnąć, oraz by była „szyta na miarę” specyfiki danej firmy. W strategii należy uwzględnić zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe cele podatkowe, które są zgodne z zasadą SMART (Specific, Measurable, Attractive, Realistic, Timely – czyli po polsku: konkretne, mierzalne, atrakcyjne, realistyczne i terminowe)​. 

  1. Kultura Organizacyjna

Budowanie świadomości podatkowej wśród pracowników oraz promowanie etycznych norm i wartości to kluczowe aspekty skutecznej kultury organizacyjnej. Przykład dawany przez kierownictwo oraz jasne komunikowanie norm etycznych pomaga w kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań w całej organizacji​. 

  1. Ład Podatkowy

Ład podatkowy obejmuje dokumentację ról i odpowiedzialności w organizacji oraz wdrożenie procesów zapewniających prawidłowe zarządzanie funkcją podatkową. Kluczowe jest, aby wszystkie decyzje podatkowe były podejmowane z uwzględnieniem odpowiednich procedur i były zgodne z polityką firmy​. 

  1. Organizacja Funkcji Podatkowej

Efektywna organizacja funkcji podatkowej wymaga integracji procesów podatkowych z innymi procesami biznesowymi oraz odpowiedniego dostosowania struktury organizacyjnej. Outsourcing pewnych funkcji może również przynieść korzyści, ale kluczowe jest zachowanie kontroli nad jurysdykcją podatkową i jakością procedur. 

  1. Zarządzanie Ryzykiem Podatkowym

Skuteczne zarządzanie ryzykiem podatkowym wymaga identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyk związanych z działalnością podatkową. Organizacje powinny unikać agresywnej optymalizacji podatkowej i dążyć do minimalizacji ryzyka poprzez odpowiednie procedury i kontrolę​. 

  1. Kontrola Wewnętrzna

Implementacja mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych i podatkowych jest niezbędna do monitorowania i zapewnienia zgodności z przepisami. Regularne weryfikacje i testowanie mechanizmów kontrolnych pomagają w identyfikacji i korekcie ewentualnych nieprawidłowości​. 

  1. Kadra Funkcji Podatkowej

Posiadanie kompetentnej kadry oraz zapewnienie jej ciągłego doskonalenia jest niezbędne dla realizacji funkcji podatkowej. Organizacje powinny inwestować w szkolenia i rozwój pracowników, aby zapewnić ich zaangażowanie i wysoką jakość pracy​. 

  1. Rola IT w Zakresie Funkcji Podatkowej

Nowoczesne technologie i systemy informatyczne odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu funkcją podatkową. Automatyzacja procesów, zarządzanie danymi oraz wsparcie w zakresie kalkulacji podatków zwiększają efektywność i dokładność realizacji obowiązków podatkowych​. 

  1. Zewnętrzne Mechanizmy Nadzoru

Audyt zewnętrzny i współpraca z profesjonalnymi doradcami podatkowymi pomagają w zapewnieniu zgodności z przepisami i poprawie jakości funkcji podatkowej. Regularne weryfikacje przez niezależnych ekspertów zwiększają wiarygodność organizacji i jej zaufanie w oczach interesariuszy​. 

Podsumowanie

Implementacja Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego to złożony proces, który wymaga zaangażowania na wielu poziomach organizacji. Przyjęcie najlepszych praktyk w zakresie RWNP może nie tylko poprawić zgodność z przepisami, ale także zwiększyć przejrzystość i efektywność zarządzania podatkami, co w dłuższej perspektywie przekłada się na budowanie przewagi konkurencyjnej. 

Kim Jesteśmy?

W CRIDO nie jesteśmy tylko teoretykami. Jesteśmy zespołem doświadczonych profesjonalistów, którzy rozumieją, że każda firma jest wyjątkowa i wymaga indywidualnego podejścia. Naszym celem jest dostosowanie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego do specyficznych potrzeb Twojej organizacji. Pomagamy naszym klientom skoncentrować się na ich głównych celach biznesowych, minimalizując jednocześnie stres związany z kwestiami podatkowymi. 

Oferujemy wsparcie w zakresie wdrażania RWNP oraz optymalizacji procesów i procedur podatkowych. Jesteśmy gotowi, aby pomóc Państwa firmie w podniesieniu standardów zarządzania podatkami. Zachęcamy do kontaktu, aby omówić, jak możemy wspierać Państwa organizację w tym zakresie. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie taxgov.pl lub kontaktując się bezpośrednio z nami. O korzyściach płynących z dobrego zarządzania podatkami przeczytacie również tutaj​. Przy czym najchętniej porozmawiamy o tym osobiście! 


CRIDO – Twój partner w zarządzaniu podatkami


Zobacz film: JPK CIT – powtórka z JPK VAT czy może KSeF bis?

JPK CIT to jednolity plik kontrolny dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych, którego implementację planuje Ministerstwo Finansów. Zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami Ministerstwa rozważane jest wprowadzenie tego pliku jako obowiązkowego od 1 stycznia 2025.