Przed nami największa nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych od wielu lat. Prace jeszcze trwają. Wczoraj, tj. 17 sierpnia 2021 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada m.in. długo zapowiadane wprowadzenie tzw. prawa holdingowego. Nowe przepisy mają mieć na celu uregulowanie relacji prawno-prywatnych pomiędzy spółką dominującą oraz spółkami zależnymi wchodzącymi w skład grupy kapitałowej oraz rozszerzenie uprawnień i usprawnienie działania rady nadzorczej.

Główne założenia nowelizacji to:

  • przyznanie radzie nadzorczej możliwości samodzielnego wyboru i zatrudnienia zewnętrznego doradcy rady nadzorczej;
  • przyznanie radzie nadzorczej spółki dominującej prawa do nadzorowania spółek zależnych w zakresie realizacji interesu grupy spółek;
  • wprowadzenie zasady biznesowej oceny sytuacji (tzw. Business Judgement Rule), tj. możliwości wyłączenia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce wskutek decyzji jej organów, które po fakcie okazały się błędne, o ile podejmowane były w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego i w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje;
  • wprowadzenie odpowiedzialności spółki dominującej za skutki wydania wiążącego polecania wykonanego następnie przez spółkę zależną. Odpowiedzialność ta ma mieć zastosowanie wobec, spółki zależnej, jej wierzycieli, a także wspólników lub akcjonariuszy;
  • wprowadzenie bezpośredniej odpowiedzialności spółki dominującej względem wspólników (akcjonariuszy) za obniżenie wartości udziałów albo akcji spółki. Odpowiedzialność miałaby mieć zastosowanie w przypadku, gdy spółka zależna zastosowała się do wiążących poleceń spółki dominującej;
  • udzielenie spółce dominującej dostępu do informacji o spółkach zależnych.

Efektem planowanych zmian ma być wzmocnienie nadzoru właścicieli oraz rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, a także usprawnienie zarządzania grupami spółek. Nowe przepisy miałyby, co do zasady, wejść w życie po sześciu miesiącach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Proponowane zmiany polaryzują rynek i wypowiadających się w tym zakresie ekspertów. W projekcie nowelizacji widzimy mechanizmy, które mogą ułatwić wiele procesów, które zachodzą dzisiaj w praktyce działania grup kapitałowych, a za którymi nie nadąża prawo, z drugiej strony chociażby w kontekście tego, że stosowanie znacznej części przepisów tzw. prawa holdingowego będzie zależało od woli samych zainteresowanych to można zakładać, że popularność tych nowych instytucji prawnych będzie ograniczona. Czekamy na ostateczną wersję brzmienia ustawy, kiedy to będziemy mogli przedstawić Państwu gotowe rozwiązania, które naszym zdaniem będą konieczne lub korzystne do wprowadzenia w Państwa przypadku.