Dnia 22 grudnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej ostatecznie przyjmujące Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Przedmiotowe przepisy weszły już w życie i są stosowane bezpośrednio.

Omawiane rozporządzenie uzupełnia dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. W dyrektywie 2013/34/UE, zmienionej tzw. dyrektywą CSRD[1], zobowiązano duże jednostki oraz małe i średnie jednostki, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym UE (a także jednostki dominujące w ramach grup) do umieszczenia w odrębnej sekcji ich sprawozdania z działalności lub skonsolidowanego sprawozdania z działalności informacji niezbędnych do zrozumienia wpływu przedsiębiorstwa na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem oraz informacji niezbędnych do zrozumienia wpływu kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem na rozwój, wyniki i sytuację przedsiębiorstwa.

Jak pisaliśmy już w poprzednich artykułach, docelowo sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju będą prowadziły:

  • wszystkie duże jednostki i jednostki dominujące dużych grup, tj. spełniające na dzień bilansowy co najmniej dwa z trzech następujących kryteriów:
    • suma bilansowa powyżej 20 mln EUR,
    • przychody netto ze sprzedaży powyżej 40 mln EUR,
    • średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym powyżej 250 osób,
  • małe i średnie jednostki będące jednostkami interesu publicznego (niebędące jednocześnie mikrojednostkami),
  • małe i niezłożone instytucje zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013,
  • spełniające odpowiednie warunki jednostki zależne i oddziały podmiotów z państw trzecich.

Przyjęte standardy ESRS określają informacje, które mają zgłaszać (raportować) obowiązane jednostki w ramach sprawozdawczości niefinansowej niezależnie od sektora, w którym prowadzą działalność. Standardy zostały pogrupowane według zagadnień tematycznych przy zachowaniu następującej systematyki:

Standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju
(niezależne od sektora)
Standardy przekrojowe ESRS 1 Wymagania ogólne

ESRS 2 Ogólne ujawnianie informacji

Standardy tematyczne Środowisko ESRS E1 Zmiana klimatu

ESRS E2 Zanieczyszczenie

ESRS E3 Woda i zasoby morskie

ESRS E4 Różnorodność biologiczna i ekosystemy

ESRS E5 Wykorzystanie zasobów oraz gospodarka o obiegu zamkniętym

Społeczeństwo ESRS S1 Właśni pracownicy

ESRS S2 Pracownicy w łańcuchu wartości

ESRS S3 Dotknięte społeczności

ESRS S4 Konsumenci i użytkownicy końcowi

Ład korporacyjny ESRS G1 Prowadzenie działalności gospodarczej

Warto jednak zasygnalizować, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, opublikowane rozporządzenie nie uwzględnia większości zgłoszonych do KE uwag odnośnie do błędów w wersji angielskiej dokumentu, jak również w tłumaczeniach przepisów na pozostałe języki urzędowe UE. Komisja Europejska w najbliższym czasie planuje przyjąć sprostowanie do rozporządzenia w celu skorygowania ww. błędów.

Jednocześnie informujemy, że Komisja Europejska, przy udziale Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), pracuje nad zestawem standardów dla MŚP notowanych na giełdzie oraz standardów sektorowych (branżowych). Te ostatnie miały zostać przyjęte do 30 czerwca 2024 r. Jednak zgodnie z ostatnimi propozycjami organów unijnych, publikacja standardów sektorowych ma zostać odroczona o dwa lata, aby umożliwić przedsiębiorstwom skupienie się na wdrożeniu pierwszego zestawu ESRS.

Przypominamy również, że największe podmioty objęte przepisami dyrektywy CSRD są zobowiązane do raportowania niefinansowego już za rok obrotowy 2024. Więcej o zmianach wprowadzonych dyrektywą CSRD przeczytacie Państwo w następujących artykułach:

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.


Zobacz film: Sygnaliści. Kiedy przepisy wejdą w życie, bądźmy gotowi.

Polecamy nasz film wszystkim pracownikom odpowiedzialnym za wdrażanie przepisów dotyczących ochrony sygnalistów w firmie. Z uwagi na konieczność wprowadzenia odpowiednich procedur, sugerujemy niezwłoczne rozpoczęcie przygotowań do implementacji. Mamy nadzieję, że nasz film okaże się wartościowym wsparciem w tym procesie. Zapraszamy!