W 2022 roku zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ponad 3,7 mld euro. To 200 mln euro więcej niż przed rokiem i aż o miliard więcej niż w roku 2020. O ponad 20% wzrosła także liczba samych projektów. W ubiegłym roku pozytywną decyzją inwestycyjną zostało zakończonych 126 z nich, co jest znacznym wzrostem w porównaniu do 96 w 2021 roku. (zródło: PAIH)

Już w III kwartale 2023 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje określenie wykazu przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej gdzie przedsiębiorcy wymienieni w wykazie, będą mogli liczyć na uproszczoną ścieżkę postępowań administracyjnych w zakresie zatrudniania cudzoziemców spoza UE.

(podstawa prawna Art. 88cb ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735)

„Przewiduje się, że wykaz będzie zawierał wykaz przedsiębiorców realizujących inwestycje (bądź reinwestycje) o znacznych nakładach lub tworzących znaczną liczbę miejsc pracy. Oczekiwanym efektem opublikowania wykazu będzie zwiększenie oraz istotna poprawa potencjału i oferty inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, co przyczyni się do jeszcze efektywniejszego przyciągania największych globalnych przedsiębiorców oraz, w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej, do zagwarantowania stabilnego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju” – podkreślono w opisie projektu rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności firmy i przedsiębiorcy, którzy zatrudniają wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników spoza obszaru Unii Europejskiej (UE) będą mogli to robić w uproszczonej procedurze.

Inwestycje zagraniczne w Polsce rosną

Według obecnych danych wydaje się, że w Polsce ich brak nie grozi, są bardzo ważnym czynnikiem w stabilnym rozwoju państwa.

Poziom inwestycji zagranicznych w Europie - rok 2022 był drugim z rzędu rekordowym rokiem pod względem inwestycji zagranicznych w Polsce.

W 2021 roku w gospodarce światowej obserwowano ożywienie po recesji wywołanej pandemią COVID-19. Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski był znacznie wyższy niż w poprzednim roku i wyniósł 114,2 mld zł. W strukturze transakcji z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce dominowały, podobnie jak w poprzednich latach, reinwestycje zysków (75,6 mld zł). Były one wyższe niż w 2020 roku o ok. 60%, co wskazuje na dobrą, stabilną sytuację finansową przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego – fragment raportu „Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2021 roku” NPB.

Biorąc pod uwagę fakt, że uzyskanie odpowiednich dokumentów legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce, jest dość czasochłonny, a przedłużające się postępowania wzbudzają wątpliwości i zniechęcenie pracodawcy do dalszego powierzania cudzoziemcowi pracy takie ułatwienie posłuży usprawnieniu procedury, zatrudnienia oraz inwestycji które mają bezpośredni wpływ na gospodarkę i rozwój Państwa.


Zobacz film: Zezwolenie na pobyt czasowy – know how

Czym jest karta pobytu? Kto może się o nią ubiegać? Jakie dokumenty są wymagane przy jej składaniu? Zapraszamy na film na temat zezwolenia na pobyt czasowy.