Z roku na rok wynagrodzenie minimalne jest coraz wyższe. W związku z wysoką inflacją oraz stale rosnącymi kosztami prowadzenia działalności, dla pracodawców oferujących wynagrodzenie na jego minimalnym ustawowym poziomie, oznacza to równoczesną konieczność zwiększenia budżetu przeznaczonego na koszty pracownicze. Często może się to wiązać ze zmianami planów finansowych przedsiębiorstw, a w skrajnych sytuacjach podejmowaniem decyzji o racjonalizacji kosztów zatrudnienia czy nawet częściowej jego redukcji.

Ile wynosi wynagrodzenie minimalne w 2024 r.?

Zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, jeśli w ustawie budżetowej prognozowany wskaźnik inflacji na następny rok przekracza 5% to ustala się dwa terminy zmiany wysokości płacy minimalnej. Z tego względu, analogicznie jak w poprzednim roku, również w 2024 r. mamy dwie podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Od 1 stycznia 2024 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4.242 zł brutto, a od 1 lipca 2024 r. będzie to 4.300 zł brutto, czyli o 700 zł brutto więcej w porównaniu do kwoty obowiązującej w 2023 r.

Jaka jest obowiązująca minimalna stawka godzinowa w 2024 r.?

Od 1 stycznia 2024 r. minimalna stawka godzinowa za pracę dla określonych umów wynosi 27,70 zł brutto, a od 1 lipca 2024 r. 28,10 zł brutto. Ostatecznie nastąpi wzrost o 4,60 zł w stosunku do kwot obowiązujących w 2023 r.

Na co wpływa wzrost minimalnego wynagrodzenia?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia powoduje również wzrost innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, które są obliczane na jego podstawie. W 2024 r. wzrosły m.in.:

  • wynagrodzenie za czas przestoju;
  • dodatek za pracę w porze nocnej;
  • kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń;
  • kwota minimalnego odszkodowania należnego pracownikowi za naruszenie wobec niego zasady równego traktowania czy stosowanie mobbingu;
  • kwota maksymalnej wysokości odprawy pieniężnej z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;
  • wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Jak wygląda wynagrodzenie minimalne w Polsce na tle innych państw unijnych?

Zgodnie z danymi Eurostatu ze stycznia 2024 r. płace minimalne w państwach członkowskich UE wahały się od 477 euro miesięcznie w Bułgarii do 2.571 euro miesięcznie w Luksemburgu czy 1.767 euro we Francji. Polska, wraz z takimi krajami jak: Cypr, Portugalia, Malta, Litwa, Grecja, Chorwacja, Estonia, Czechy, Słowacja, Łotwa, Węgry, Rumunia i Bułgaria, jest w grupie państw z krajową płacą minimalną równą lub niższą niż 1.000 euro miesięcznie.

Państwa członkowskie do 15 listopada 2024 r. muszą wdrożyć Dyrektywę (UE) 2022/2041 w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej, zwaną potocznie dyrektywą o minimalnym wynagrodzeniu. Co istotne, nie określa ona konkretnego poziomu wynagrodzeń minimalnych, który państwa członkowskie miałyby zapewnić, lecz wskazuje na kryteria krajowe, które powinny być brane pod uwagę, aby zapewnić jej godziwy poziom.


Zobacz raport: Czy Polska jest atrakcyjnym kierunkiem dla pracowników i osób zdobywających kwalifikacje? | 20-lecie Polski w Unii Europejskiej