Działanie 2.1 PO IR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Wsparcie w konkursie można uzyskać na projekty dotyczące stworzenia lub rozwoju infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt i technologię.

Kluczowe kryteria oceny i koszty kwalifikowane

Kluczowe kryteria oceny:

 • współpraca z jednostkami naukowymi
 • przełomowy charakter planowanych prac badawczych
 • projekt wpisuje się w branże kluczowe określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • nowe miejsca pracy dla pracowników B+R
 • współpraca z podmiotami z sektora MŚP, organizacjami badawczymi lub NGO
 • członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym
 • skuteczna ochrona własności intelektualnej
 • udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych
 • wnioskodawca należy do sektora MŚP

Koszty kwalifikowane:

 • nabycie lub leasing nieruchomości (nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych)
 • roboty i materiały budowlane
 • środki trwałe
 • wartości niematerialne i prawne

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w działaniu 2.1. PO IR to 2 mln PLN, maksymalna wartość wynosi 50 mln EUR. Poziom wsparcia projektu uzależniony jest od wielkości firmy oraz lokalizacji projektu. Obliczany zgodnie z poniższą Mapą pomocy regionalnej.

 

Poziom wsparcie inwestycji (Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiebiorstw)

Dodatkowe wsparcie

W ramach pomocy na projekty B+R:

W ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorca możne skorzystać ze wsparcia na koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu

 • do 45% kosztów kwalifikowanych – mikro i małe przedsiębiorstwa
 • do 35% kosztów kwalifikowanych – średnie przedsiębiorstwa
 • do 25% kosztów kwalifikowanych – duże przedsiębiorstwa

W ramach pomocy de minimis:

Maksymalna intensywność dofinansowania w zakresie pomocy de minimis wynosi:

 • do 45% kosztów kwalifikowanych – mikro i małe przedsiębiorstwa
 • do 35% kosztów kwalifikowanych – średnie przedsiębiorstwa
 • do 25% kosztów kwalifikowanych – duże przedsiębiorstwa

W każdym przypadku, nie więcej niż 200 tys. EUR

Termin naboru wniosków

11 marca – 30 kwietnia 2019

Budżet konkursu

400 mln PLN

Pobierz ulotkę

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Przejdź do strony Dotacje i instrumenty zwrotne