Wyjaśnienia MF i interpretacje ogólne

Na serwisie podatki.gov.pl pojawiło się kompendium odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie do procedury APA . Każdy podatnik, który planuje złożyć wniosek o APA lub już jest w procesie negocjowania uprzedniego porozumienia cenowego ma teraz w jednym miejscu odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. -> link

MF udzieliło praktycznych wskazówek nt. sposobu składania i przykładowej treści oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, które podatnicy będą składać w odniesieniu do transakcji kontrolowanych, zawieranych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r. -> link

W dniu 11.03.2019 r. na portalu podatkowym MF zamieszczono wyjaśnienia w zakresie składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD – U) za rok 2018, odnoszące się do wątpliwości zaistniałych na kanwie zmian legislacyjnych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. -> link

Ministerstwo Finansów w dniu 11.03.2019 r. zajęło stanowisko w przedmiocie możliwości stosowania obowiązujących od roku 2019 przepisów regulujących zagadnienie korekt cen transferowych -> link

MF opublikował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez podatników w zakresie obowiązków dotyczących raportowania Country-by-Country.

Zobacz więcej: link

W dniu 6 czerwca 2018 roku na portalu finanse.gov.pl opublikowano broszurę, w której udzielone zostały odpowiedzi na najczęściej pojawiające się po stronie podatników pytania odnośnie do raportowania cen transferowych w formie uproszczonego sprawozdania. Jak zastrzegło Ministerstwo, broszura nie ma charakteru prawnie wiążącego, lecz stanowi jedynie informację, która może pomóc przy wypełnianiu formularzy.

Zobacz więcej: link

W dniu 28 marca 2018 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą ustalenia obowiązku sporządzania i aktualizacji dokumentacji podatkowej, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji lub poręczenia).

Minister stwierdził m.in., że skoro transakcje finansowe co do zasady są transakcjami kontynuowanymi w kolejnych latach podatkowych, to dokumentacja podatkowa sporządzona dla takich transakcji w roku podatkowym ich rozpoczęcia, powinna podlegać okresowemu przeglądowi i aktualizacji nie rzadziej niż raz na rok podatkowy. W przypadku gdy w trakcie realizowania transakcji doszłoby natomiast do zmiany jej istotnych parametrów (np. termin spłaty, udzielenie kolejnej transzy, oprocentowanie) podatnik jest zobligowany do uwzględnienia tych zmian w zaktualizowanej dokumentacji.

Interpretacja ogólna z dnia 26.03.2018 r. w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej przez zakład zagraniczny.

Mając na uwadze racjonalność ustawodawcy oraz cel wprowadzenia art. 25a ust. 5a updof oraz art. 9a ust. 5a updop, uznać należy, że próg, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 updof oraz art. 9a ust. 1 pkt 1 updop (a także pozostałe progi dla celów dokumentacji cen transferowych) należy odnosić jedynie do przychodów lub kosztów generowanych przez zagraniczny zakład położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie do wszystkich przychodów lub kosztów podatnika niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązkiem dokumentacyjnym nie są zatem objęte wszystkie transakcje jednego rodzaju lub inne zdarzenia jednego rodzaju realizowane przez podatnika niemającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, a jedynie te które związane są z jego zagranicznym zakładem położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Interpretacja ogólna z dnia 24.01.2018 r. w zakresie progów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych. Interpretacja odnosi się do następujących kwestii:

Interpretacja dotyczy:

  1. Sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju,
  2. Sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi,
  3. Obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej,
  4. Ustalenia transakcji jednego rodzaju.

Wyjaśnienia oraz przykłady restrukturyzacji działalności podmiotów.
Zobacz więcej: link

Subskrybuj blogi