Wyceny

Istnieje szereg sytuacji, gdy na potrzeby cen transferowych lub w szerszym ujęciu dla celów podatkowych konieczne jest sporządzenie wyceny spółki, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aktywa niematerialnego lub rekompensaty z tytułu restrukturyzacji (tzw. exit charge).

Regulacje z obszaru cen transferowych w takich przypadkach z reguły odwołują się do pojęcia wartości rynkowej (ang. market value) lub generalnie rozliczenia na warunkach rynkowych (ang. arm’s lenght principle).

Biorąc pod uwagę powyższe, przy ustalaniu wartości biznesu lub aktywa niematerialnego należałoby kierować się ogólnymi standardami, które definiują praktykę wycenową. Jednocześnie trzeba pamiętać o ogólnych zasadach i regulacjach z obszaru cen transferowych, w tym m. in. o finalnych wnioskach z Raportu BEPS 8-10.

Wytyczne dotyczące praktyki wycenowej są publikowane przez szereg instytucji – poniższe stanowią kilka z kluczowych zagranicznych standardów wycenowych:

Ponadto w przypadku podmiotów działających w Polsce warto mieć na uwadze często powoływane na rynku krajowym standardy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) – Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, a także należy kierować się regulacjami wynikającymi z m. in.:

Powyższa lista regulacji i dokumentów, które należy mieć na uwadze, nie jest kompletna – wśród innych obszarów wpływających na praktykę wycenową należy wymienić między innymi prawo podatkowe, które w ostatnim czasie ulega istotnym zmianom.

Powyższa lista powinna być ostatecznie również skonfrontowana ze stanem faktycznym na datę sporządzania wyceny.

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi