Technologies for Innovations

Pakiet usług związanych z analizami technologicznymi, a przede wszystkim z oceną możliwości zastosowania u Klienta technologii zewnętrznych, które mają służyć rozwiązaniu występujących u niego problemów. Działania mogą dotyczyć także analizy i ewentualnej adaptacji rozwiązań technologicznych posiadanych przez Klienta w celu ich sprzedaży podmiotom z innych sektorów i branż, którzy nie stanowią bezpośredniej konkurencji dla Klienta.

Dodatkowo w ramach tego zbioru usług wykonywane są prognozy rozwoju technologii oraz podnoszona jest wartość poszczególnych rozwiązań technologicznych posiadanych przez Klienta.

W ramach Technologies for Innovations wyróżnia się:

Technology Revision

W ramach tej usługi analizie poddawane są wybrane wspólnie z Klientem technologie, które stosowane są przez Klienta w jego działalności. Oceniane są takie aspekty jak zaawansowanie techniczne, uniwersalność, dojrzałość technologiczna, potencjał do ochrony patentowej, dodatkowe zastosowania, konieczność ewentualnych modyfikacji czy adaptacji.

Tak przeanalizowane technologie są szczegółowo opisywane wraz z nakreśleniem potencjału rozwojowego (wewnętrznego i zewnętrznego) i przedstawiane Klientowi w postaci raportu.

W kolejnym kroku Klient może zdecydować o realizacji projektu adaptacyjnego, polegającego na odpowiedniej modyfikacji wybranej technologii i wdrożeniu jej w innych obszarach swojej działalności gospodarczej lub zaoferowaniu jej (jako licencję lub sprzedaż) na zewnętrznych rynkach.

Technology Examination

Usługa tego typu rozpoczyna się od szczegółowej analizy problemu technologicznego przedstawionego przez Klienta. Na podstawie analiz ustalane są główne funkcjonalności niezbędne w procesie wytwórczym, które jednocześnie nie są spełnione lub są spełnione w niewystarczający sposób. W następnym kroku, dzięki narzędziu Poszukiwanie Ukierunkowane Funkcjonalnie identyfikuje się możliwe do zastosowania (również z uwzględnieniem kwestii własności przemysłowej) technologie, które mogą przyczynić się do zmniejszenia lub zniwelowania problemu. Wyszukane technologie mogą być zastosowane bezpośrednio lub pośrednio, tj. po wykonaniu prac adaptacyjnych.

Jeśli modyfikacje są niezbędne, Zespół Crido może wykonać prace adaptacyjne, przygotować demonstrator nowego rozwiązania technologicznego (wraz z odpowiednimi testami) oraz przygotować wytyczne wdrożeniowe.

Technology Forecasting

W ramach tej usługi analizie poddawane są wybrane wspólnie z Klientem technologie (stosowane wewnętrznie, jak i konkurencyjne). Analiza polega na wskazaniu i uzasadnieniu przyszłych kierunków ewolucji danej technologii. Prognozę rozwoju przygotowuje się dla średniego okresu z wykorzystaniem m.in. Zasady ewolucji krzywej S, Zasady zwiększania wartości, Zasady dynamizacji, Zasady zwiększania kontroli czy Zasady przejścia do Supersystemu. Prognoza jest szczegółowo opisywana i uzasadniania, łącznie z potencjalnym wpływem zmian ewolucyjnych na kształt sektorów, w których technologie te są najczęściej wykorzystywane.

Produktem prac jest szczegółowe analityczne opracowanie przekazywane Klientowi.

Prace w ramach grupy usług Technologies for Innovation mają z reguły charakter analityczny i kończą się przygotowaniem kompleksowego raportu zawierającego przede wszystkim:

W wybranych przypadkach raport wzbogacany jest także o wyniki projektu adaptacyjnego, w tym o opis i rysunki techniczne przygotowanych demonstratorów technologii, wyniki ich testów i wytyczne wdrożeniowe.

Dodatkowo, na życzenie Klienta, możliwe jest przygotowanie szczegółowej wycena badanej technologii, która ma zostać zaoferowana na rynku zewnętrznym w stosunku do Klienta.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Subskrybuj blogi