1.1 Ścieżka SMART - Nabór Dostępność 2024, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Ścieżka SMART to jeden z najatrakcyjniejszych konkursów w ramach Programu FENG na lata 2021-2027. Konkurs „Ścieżka Smart Dostępność” skierowany jest do projektów, których rezultaty ułatwiają funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami lub zmagającymi się z innymi wykluczeniami (np.: cyfrowymi, ruchowymi itd.).

W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy (zarówno MSP, jak i duże firmy), realizujący projekty samodzielnie bądź w konsorcjach z udziałem innych przedsiębiorstw, organizacji badawczych czy NGO otrzymają możliwość pozyskania finansowania na kompleksowe projekty składające się z elastycznie dobieranych modułów obejmujących prace B+R, wdrożenie innowacji, rozwój infrastruktury B+R, transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa, internacjonalizację czy też podnoszenie kompetencji kadr.

Podejście modułowe do projektów w ramach Ścieżki SMART jest największą zmianą w stosunku do podejścia stosowanego we wcześniejszych perspektywach finansowych UE. Dzięki nowemu podejściu możliwe jest zabezpieczenie finansowania na szerszy, wynikający ze strategii rozwojowej firmy, pakiet aktywności. Przykładowo, modułowe podejście pozwala aby w ramach jednego wniosku o dofinansowanie zawnioskować np.: o przeprowadzenie prac B+R oraz zakup maszyn potrzebnych na wdrożenie wyników tych prac do działalności gospodarczej.

Konkursy tematyczny

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które chcą opracowywać i/lub wdrażać innowacyjne rozwiązania dedykowane tzw. dostępności, czyli do projektów ułatwiających funkcjonowanie osobom ze szczególnymi potrzebami np.: osób z niepełnosprawnościami lub innymi wykluczeniami. Jako przykładowe grupy docelowe do których powinny być skierowane rezultaty projektu wymienić można:

 • osoby z ograniczoną możliwością poruszania się (np. wykorzystujące wózki inwalidzkie lub kule),
 • osoby z zaburzeniami widzenia czy
 • osoby z zaburzeniami słuchu.

Jednakże, grupa osób ze szczególnymi potrzebami może być znacznie szersza. Zaliczane są do nich m.in.:

 • osoby z zaburzeniami psychicznymi (np. demencja, Alzheimer) i dysfunkcjami rozwojowymi (np. autyzm, ADHD),
 • osoby starsze i osłabione chorobami,
 • kobiety w ciąży,
 • osoby z małymi dziećmi,
 • osoby mające trudności w komunikowaniu się (np. z rozumieniem języka pisanego lub mówionego),
 • osoby o nietypowym wzroście (w tym dzieci),
 • osoby z chorobami cywilizacyjnymi i przewlekłymi (np. z cukrzycą, epilepsją, nowotworami).

Kluczowe jest, aby przedmiot projektu rozwiązywał problem osób ze szczególnymi potrzebami poprzez  zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier czy utrudnień z którymi zmagają się te osoby  np.: w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach) czy w środowisku cyfrowym lub  w komunikacji. Kluczowe jest, aby rozwiązanie było innowacyjne co najmniej w skali kraju tj: nie występowało dotychczas na rynku polskim lub jest znacząco lepsze od istniejących rozwiązań.

Moduły obligatoryjne i fakultatywne

 • moduły obligatoryjne: moduł B+R (zw. z opracowaniem nowego produktu/usługi/technologii lub wdrożenie innowacji (zw. z wdrożeniem wyników prac B+R np.: poprzez zakup maszyn czy budowę/rozbudowę zakładu).
 • moduły fakultatywne: infrastruktura B+R (np.: budowa/rozbudowa CBR), cyfryzacja (np.: systemy zarządzania produkcją), zazielenienie przedsiębiorstw (np.: OZE, termomodernizacja budynku), internacjonalizacja (np.: uczestnictwo w targach), kompetencje (np.: szkolenia pracowników).

Moduł B+R jest obligatoryjny dla dużych firm, MSP musi zadeklarować moduł B+R lub wdrożenie innowacji. Moduły fakultatywne nie są obowiązkowe, dobierane są w zależności od potrzeb.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu obligatoryjnego: 3 mln zł (w przypadku realizowania zarówno modułu B+R, jaki i Wdrożenie innowacji limit 3 mln zł odnosi się do jednego, wybranego modułu).

Forma i intensywność wsparcia

Wsparcie stanowi dotację bezzwrotną lub dotację częściowo zwrotna (dotyczy modułu Wdrożenie Innowacji). Wysokość dofinansowania jest zależna m.in. od wielkości przedsiębiorstwa, jego lokalizacji oraz wybranych modułów. W zależności od modułu może wynosić maksymalnie:

Moduł B+R – do 80% kosztów

Moduł „Wdrożenie innowacji” – do 70% kosztów

Moduł „Infrastruktura B+R” – do 70% kosztów

Moduł „Cyfryzacja”  – do 70% kosztów

Moduł „Zazielenienie”  – do 85% kosztów

Moduł „Kompetencje” – do 70% kosztów

Moduł „Internacjonalizacja” – do 50% kosztów

 

Maksymalne dofinansowanie dla projektu nie może wynosić więcej niż 50 mln zł dla MSP / 70 mln zł dla dużego przedsiębiorstwa.

 

W regionie m.st. Warszawy i okolic oraz woj. dolnośląskiego i woj. wielkopolskiego mogą pojawić się ograniczenia co do zakresu projektów inwestycyjnych w modułach Wdrożenie innowacji, Cyfryzacja i Infrastruktura B+R.

Terminy naborów

27 czerwca 2024 – 24 października 2024

Jak możemy pomóc?

Doświadczenie CRIDO w liczbach

10 mld PLN
pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600
zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN
pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN
pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN
pozyskanych na projekty środowiskowe

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi