Kalkulacja i raportowanie wyniku podatkowego należą do podstawowych obowiązków każdego podatnika. Dzisiejsza rzeczywistość prawnopodatkowa, w szczególności przez narastającą dynamikę zmian, wymaga na przedsiębiorcach bardziej niż kiedykolwiek wcześniej bycia na bieżąco z dużą ilością skomplikowanych regulacji.

Wykonywanie rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o przepisy, dla których praktyka podatkowa jest niejednolita, zmienna lub nieistniejąca znacząco obniża bezpieczeństwo dokonywanych rozliczeń i zwiększa ryzyko wystąpienia sankcji również dla osób odpowiedzialnych za raportowanie.

Trendy międzynarodowe wskazują, że transparentność rozliczeń i przejrzystość procesów  podatkowych są coraz częściej postrzegane jako element prawidłowego zarządzania funkcją podatkową i sposób na minimalizowanie ryzyka zarówno finansowego, jak i wizerunkowego.

Jak możemy pomóc?

Strategiczny Przegląd Podatkowy

Strategiczny Przegląd skupia się na kluczowych z punktu widzenia działalności Spółki obszarach w celu zbadania i poddania ocenie prawidłowości ich traktowania z perspektywy podatkowej.

Głównym celem jest identyfikacja potencjalnych ryzyk podatkowych i przedstawienie rekomendacji w zakresie ich zabezpieczenia lub wyeliminowania na wypadek kontroli.

Dzięki skoncentrowaniu się tylko na najistotniejszych kwestiach/transakcjach w badanym okresie jesteśmy w stanie ograniczyć zaangażowanie czasowe po stronie zespołu Klienta, szybciej dostarczyć wyniki i jednocześnie zredukować koszty badania.

Wynikiem będzie zwięzły raport typu „red flag” zawierający główne konkluzje z przeglądu.

Przegląd Podatkowy 360

Przegląd Podatkowy 360 stanowi analizę pełnego spektrum działalności spółki razem z oceną Crido prawidłowości podatkowego traktowania występujących zdarzeń gospodarczych.

Celem jest identyfikacja i kwantyfikacja potencjalnych ryzyk podatkowych, możliwości ich zabezpieczenia lub wyeliminowania na wypadek kontroli skarbowej, a także znalezienie obszarów potencjalnych oszczędności podatkowych.

Dzięki metodycznej analizie rozliczeń CIT w ramach prowadzonej działalności jesteśmy w stanie zapewnić skuteczną pomoc w identyfikacji obszarów potencjalnego ryzyka oraz wychwycenia błędów jeszcze przed złożeniem deklaracji (bądź jej korekty) za badany okres.

Przedstawiamy ocenę bezpieczeństwa, przejrzystości i spójności procesów funkcji podatkowej przedsiębiorstwa, a także dalsze rekomendacje w tym zakresie.

Zakres prac przewiduje przygotowanie pełnego raportu z podsumowaniem przeglądu, w tym opis zidentyfikowanych ryzyk, ich kwantyfikację, przeprowadzoną analizę prawnopodatkową i zalecenia dla dalszego postępowania z ryzykiem, a także ocenę bezpieczeństwa podatkowego spółki.

Przegląd Przed Złożeniem

Zweryfikujemy generalną poprawność rozliczenia CIT przed złożeniem deklaracji. Poddamy analizie kluczowe obszary działalności gospodarczej Klienta pod kątem ich ujęcia w rozliczeniach podatku dochodowego od osób prawnych.

Oferujemy możliwość wychwycenia i zidentyfikowania błędów bez konieczności składania późniejszych korekt i zapłaty odsetek od zaległości podatkowych. W toku prac przygotujemy także raport adresujący zidentyfikowane kwestie podatkowe, które wymagają uwagi wraz z naszymi rekomendacjami w tym zakresie.

Przykładowe obszary weryfikacji w ramach Przeglądu Przed Złożeniem to:

  • Dostosowanie rozliczeń do zmian wynikających z Polskiego Ładu i przepisów przejściowych
  • Analiza głównych pozycji kosztowych, takich jak usługi niematerialne, koszty finansowania dłużnego, niestandardowe pozycje
  • Wstępna identyfikacja dostępnych ulg podatkowych
  • Gotowość przedsiębiorstwa na zmiany prawa podatkowego, które mają wejść w życie od 2023r.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Zespół CRIDO składa się z kilkunastu ekspertów w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych. Dzięki bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie pomóc w zweryfikowaniu poprawności dokonywanych rozliczeń, oferując wsparcie w trzech formach najlepiej dostosowanych do Państwa potrzeb

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi