Program Operacyjny Polska Wschodnia

Wsparcie z konkursów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia można uzyskać dla projektów realizowanych na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. Obszar ten obejmuje województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Wsparcie można uzyskać na projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych w skali regionu produktów lub procesów technologicznych. Wymagane jest wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac B+R. Konkurs jest przeznaczony dla projektów realizowanych na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Szczegóły konkursu

30 kwietnia - 14 czerwca 2019

170 mln PLN (w tym 100 mln PLN na projekty realizowane w miastach średnich)

Minimalna: 1 mln PLN
Maksymalna: 50 mln EUR

20 mln PLN (maksymalnie 60% wartości inwestycji dla średnich przedsiębiorstw oraz 70% dla małych przedsiębiorstw)

INWESTYCJA
● nabycie lub leasing nieruchomości (nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych)
● roboty i materiały budowlane (nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych, z jednoczesnym zachowaniem limitu 1 mln PLN razem z nabyciem i leasingiem nieruchomości)
● środki trwałe
● wartości niematerialne i prawne (nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych)

WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI:
● uzyskanie walidacji i obrona patentów oraz innych wartości niematerialnych i prawnych
● usługi doradcze związane z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji

● wdrożenie prac badawczo-rozwojowych
● innowacyjność produktu lub procesu technologicznego przynajmniej w skali regionu
● przygotowanie do realizacji (posiadanie zezwoleń)
● pozytywny wpływ na działalność gospodarczą członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego
● wzrost zatrudnienia
● zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami wspólnymi dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej

W ramach limitu 7 mln PLN istnieje możliwość wsparcia innowacyjności poprzez dofinansowanie kosztów takich jak: uzyskanie, walidacja i obrona patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji.

Wielkość wsparcia może wynieść do 50% kwoty kosztów kwalifikowanych, przy czym intensywność pomocy na koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji może zostać zwiększona do 85% i jednocześnie nie może przekroczyć 200 tys. PLN.

Pobierz ulotkę

Wzór na konkurencję

Wsparcie można uzyskać na projekty związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej (Etap I) a następnie wdrożenie strategii (Etap II). Końcowym rezultatem projektu powinno być wprowadzenie na rynek innowacji produktowej.

Szczegóły konkursu

Etap I – 3 czerwca do 31 lipca 2019 r.
Etap II – do 31 maja 2019, do lipca 2020

Etap I – 5 mln PLN
Etap II – 250 + 200 mln PLN

Etap I – 100 tys PLN
Etap II – 3 mln PLN

Do 60% wartości inwestycji dla średnich przedsiębiorstw
Do 70% wartości inwestycji dla małych przedsiębiorstw

Etap I
● niezbędna wiedza pozwalająca na realizację projektu, sprecyzowane oczekiwania rezultatów audytu oraz determinacja do wdrożenia działań wynikających z audytu
● zgodność projektu z zakresem regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej
● poziom bezrobocia w powiecie Polski Wschodniej, w którym znajduje się lokalizacja projektu

Wybrane kryteria Etap II
● Prawidłowe wykorzystanie pomocy otrzymanej w ramach Etapu I
● Wydatki projektu wynikają bezpośrednio z Etapu I
● Wprowadzenie na rynek innowacji
● Prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu

Etap I
● usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej

Etap II
● środki trwałe (z wyłączeniem nieruchomości)
● wartości niematerialne i prawne
Ważne: tylko koszty wynikające bezpośrednio ze strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu, niezbędne do realizacji projektu

Pobierz ulotkę

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Przejdź do strony Dotacje i instrumenty zwrotne

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami