Advance Pricing Agreement (APA)

To rodzaj decyzji kończącej postępowanie wszczęte na wniosek podmiotu (podatnika), w ramach której Szef KAS uznaje porównywalność istotnych warunków w transakcji z warunkami jakie ustaliłyby podmioty względem siebie niezależne oraz potwierdza prawidłowość wyboru stosowania metody ustalania cen transferowych w tych warunkach.

Główną korzyścią uzyskania APA jest eliminacja ryzyka podatkowego w zakresie cen transferowych. Dodatkowo w przypadku porozumień dwustronnych i wielostronnych, z uwagi na honorowanie rozstrzygnięcia przez zaangażowane zagraniczne administracje podatkowe właściwe dla powiązanego kontrahenta, poza eliminacją ryzyka podatkowego podatnik zyskuje również bezpieczeństwo w sferze podwójnego opodatkowania dochodów.

Poza bezpieczeństwem podatkowym w zakresie cen transferowych, decyzja APA pozwala również na wyłączenie transakcji spod limitu kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e CITU, oraz zwalnia transakcję z obowiązku objęcia dokumentacją podatkową.

Mutual Agreement Procedure (MAP)

Podatnik realizujący transakcje z zagranicznym podmiotem powiązanym, może zawnioskować o wszczęcie tak zwanej procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP), w sytuacji gdy w wyniku kontroli dochodzi lub może dojść do podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych przez te podmioty. Wniosek MAP jest wolny od jakichkolwiek opłat i niezależny od wewnętrznych procedur odwoławczych przewidzianych przez prawo lokalne. Po otrzymaniu wniosku właściwy organ bada, czy jest on dopuszczalny i uzasadniony. Następnie inicjowana jest procedura negocjacyjna pomiędzy właściwymi organami zainteresowanych państw.

Wynik zakończonej procedury jest podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie określenia dochodu lub straty podatnika. Od zawartego porozumienia nie ma możliwości odwołania się.

Procedura APA i MAP

Statystyki Ministerstwa Finansów dotyczące liczby uprzednich porozumień cenowych (APA) i postępowań w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP):

Statystyki Komisji Europejskiej (JTPF) dotyczące popularności uprzednich porozumień cenowych (APA) w krajach Unii Europejskiej

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi