Obowiązki dokumentacyjne i raportowe

W zakresie polskich regulacji przepisy dotyczące cen transferowych zawarte są w:

Zmiany obowiązujące od roku 2019:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (M.P. z 2018. Poz. 1286).  Za pośrednictwem obwieszczenia Minister Finansów określił rodzaje bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb stosowania tak zwanych reguł safe harbours w transakcjach pożyczkowych.