Ochrona przed wyłudzeniami VAT

Władze skarbowe prezentują rygorystyczne stanowisko w zakresie oceny dochowania przez podatników należytej staranności przy realizowanych transakcjach. Co szczególnie istotne, zagadnienie należytej staranności w VAT dotyczy nie tylko krajowych transakcji zakupowych, ale także sprzedażowych transakcji transgranicznych – wewnątrzwspólnotowych dostaw i eksportu towarów.

Dochowanie należytej staranności w VAT jest kluczowe z perspektywy zminimalizowania ryzyka nieświadomego uwikłania się przez podatnika w transakcje, którym towarzyszy wyłudzenie VAT. Prawidłowa weryfikacja rzetelności dostawców i nabywców ma na celu zabezpieczenie prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z dokonanego zakupu, a w przypadku WDT i eksportu – dla zastosowania przez podatnika stawki VAT 0%.

Doświadczenie pokazuje, że rzetelność działań  podejmowanych przez przedsiębiorców jest osią wielu sporów z organami podatkowymi. Z naszych obserwacji wynika również, iż w znacznej większości przypadków uniknięcie sporu byłoby możliwe pod warunkiem odpowiednio wczesnego wdrożenia działań prewencyjnych. Z kolei, gdy organy podatkowe rozpoczną już swoje działania kontrolne (kontrole podatkowe lub kontrole celno-skarbowe), szczególnie ważne jest przygotowanie dobrej strategii podejmowanych działań procesowych, która zwiększy szanse na doprowadzenie do korzystnego rozstrzygnięcia sprawy, wyeliminowanie wątpliwości organów oraz uniknięcie negatywnych konsekwencji finansowych i karnoskarbowych.

Jak możemy pomóc?

Dla kogo?

 • Prowadzisz lub planujesz rozpoczęcie działalności, w ramach której towary lub usługi mogą być nabywane od szerokiego grona kontrahentów?
 • Często podejmujesz kontakt biznesowy z nowymi kontrahentami?
 • Działasz w branży, która ze względu na swoją specyfikę jest traktowana przez organy podatkowe jako szczególnie narażona na wystąpienie wyłudzeń VAT o charakterze karuzelowym?
 • W prowadzonej działalności dokonujesz transakcji o charakterze transgranicznym?
 • W przeszłości organy podatkowe zgłaszały się już do Ciebie z wątpliwościami w zakresie rzetelności Twoich kontrahentów?
 • Organy podatkowe lub celno-skarbowe wszczęły lub zamierzają rozpocząć w stosunku do Twojej działalności czynności sprawdzające, kontrolę podatkową, kontrolę celno-skarbową lub postępowanie podatkowe i potrzebujesz wsparcia profesjonalnego pełnomocnika?

Co oferujemy?

Dochowanie należytej staranności w VAT

 • Przeprowadzimy analizę i ocenę skuteczności istniejących, wewnętrznych procesów i procedur związanych z wprowadzaniem i weryfikacją kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy, jak również w ramach bieżących transakcji z kontrahentami – zarówno w zakresie transakcji zakupowych, jak i sprzedażowych, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek formalnych i transakcyjnych wskazywanych jako kluczowe z perspektywy Ministerstwa Finansów;
 • Na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawimy rekomendacje i zalecenia w zakresie niezbędnych modyfikacji dotychczasowego sposobu weryfikacji kontrahentów;
 • Przygotujemy lub odpowiednio zmodyfikujemy już istniejącą procedurę należytej staranności w VAT, uwzględniając specyfikę działalności podatnika, rodzaje realizowanych przez niego transakcji, jak również dostosowując ją do jego struktury organizacyjnej i posiadanego systemu finansowo-księgowego;
 • Zapewnimy kompleksowe wsparcie przy procesie wdrażania nowej / zmienianej procedury należytej staranności VAT, jak i okresowe weryfikacje jej aktualności;
 • Przeprowadzimy niezbędne szkolenia pracowników działu podatkowego, działów operacyjnych (np. działy zakupów / handlowe / logistyki) oraz władz spółki w zakresie działań, które są wymagane dla prawidłowego funkcjonowania procedury należytej staranności w VAT.

Gdy zaczęła się już kontrola

 • W przypadku rozpoczynającej się lub trwającej już kontroli albo postępowania podatkowego, reprezentujemy klientów na poszczególnych etapach tych procedur, skupiając się na kompleksowym i proaktywnym prowadzeniu sporu. Podejmowane przez nas działania są zawsze precyzyjnie zaplanowane, dostosowane do okoliczności stanu faktycznego i nakierowane na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia na jak najwcześniejszym etapie postępowania;
 • W zależności od przyjętej i uzgodnionej z klientem strategii procesowej, opracowujemy w jego imieniu wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz inne pisma procesowe, jak również aktywnie uczestniczymy we wszystkich czynnościach organów dokonywanych w trakcie postępowania – w szczególności w przesłuchaniach podatnika, świadków i oględzinach;
 • W trakcie postępowania utrzymujemy ścisły i bieżący kontakt z organami podatkowymi, czuwając nad rozwojem postępowania i reagując na bieżąco na nowo powstałe kluczowe dla rozstrzygnięcia kwestie;
 • W razie wydania decyzji niekorzystnych dla klienta, prowadzimy sprawy odwoławcze i sądowe przy ścisłej współpracy z naszym zespołem Postępowań podatkowych i sądowych.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Napisz do nas

Zobacz także:

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi