Zmiany obowiązujące od roku 2019:

Za pośrednictwem obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. przepisów Rozdziału 1a CIT, uregulowano w sposób kompleksowy materię cen transferowych > link 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2491), za pośrednictwem którego doprecyzowano sposób oceny zgodności warunków transakcji z zasadą ceny rynkowej oraz reguły szacowania dochodów -> link

Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2479), którego przepisy doprecyzowują obowiązkowe elementy dokumentacji cen transferowych na poziomie lokalnym (local file) i grupowym (master file) -> link

Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2487), za pośrednictwem którego określono zawartość nowego instrumentu raportowania (TP-R) -> link

Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2474), które w praktyce stanowi transpozycję do nowego aktu wykonawczego przepisów § 25 uchylanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U z 2014 poz. 1186). -> link

Zmiany obowiązujące od roku 2019:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (M.P. z 2018. Poz. 1286). Za pośrednictwem obwieszczenia Minister Finansów określił rodzaje bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb stosowania tak zwanych reguł safe harbours w transakcjach pożyczkowych. -> link

 

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi