Horyzont 2020

Głównym celem programu Horyzont 2020 jest finansowanie badań naukowych i innowacji w Europie. Jest to największy program, którego budżet na lata 2014-2020 wynosi aż 80 mld EUR. Wymagania są wysokie, a każdy projekt musi wykazać się tzw. europejską wartością dodaną. Jednym z konkursów w programie Horyzont 2020 jest Instrument MŚP.

 

Instrument MŚP

Małe lub średnie firmy mają możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach dedykowanego programu – Instrumentu MŚP (SME Instrument). Skierowany jest on do firm, które mają duży potencjał wzrostu i chcą wdrażać innowacyjne rozwiązania. Każda innowacja może liczyć na odpowiednie wsparcie, niezależnie czy jest ona tworzona w sektorze technologicznym, czy np. społecznym lub usługowym.

Beneficjentem może być firma z sektora MŚP, której rozwiązanie osiągnęło co najmniej poziom gotowości technologicznej TRL6 („Demonstracja produktu – dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”).

Fazy Instrumentu MŚP

- Dofinansowanie w wysokości 50 000 euro
- Okres realizacji projektu wynosi do 6 miesięcy

- Dofinansowanie w wysokości od 0,5 do 2,5 mln euro na poziomie 70% kosztów kwalifikowanych
- Okres realizacji projektu od 12 do 24 miesięcy

- Wsparcie pośrednie, bezgotówkowe

Wybrane kryteria oceny w Instrumencie MŚP

  • wpływ projektu, m.in. zaspokojenie potrzeb grup docelowych, rozwój i wzrost konkurencyjności wnioskodawcy
  • doskonałość projektu, m.in. innowacyjność, trafność zaproponowanego podejścia, interdyscyplinarność
  • jakość i efektywność wdrożenia, m.in. efektywność kosztowa, zasadność harmonogramu i budżetu w kontekście założonych celów, zasoby kadrowe

Terminy naborów

Faza I:

2019 r.: do 7 maja; do 5 września

Faza II:

2019 r.: do 3 kwietnia; do 5 czerwca; do 9 października

2020 r.: do 8 stycznia; do 18 marca; do 19 maja; do 7 października

Nasze doświadczenie

PolTREG

2,5 mln EUR dofinansowania z programu Horyzont 2020 w ramach II Fazy SME Instrument na rozwój projektu dotyczącego rozwoju innowacyjnej terapii cukrzycy

  Szczegóły projektu

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Zebranie i analiza informacji na temat obecnych i planowanych działań oraz potrzeb klienta w celu selekcji projektów pod katem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków pomocowych.

Kształtowanie projektów oraz wsparcie przy ich dostosowywaniu pod katem kryteriów wyboru i wymagań instytucji.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz kompletu załączników.

Bezpośrednie kontakty z instytucja i przygotowanie ewentualnych uzupełnień / dodatkowych wyjaśnień, a także przygotowanie wnioskodawcy do Panelu.

Przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie oraz asysta w kontaktach z instytucja.

Stałe lub doraźne wspieranie beneficjenta m.in. w przygotowywaniu wniosków o płatność i wprowadzaniu zmian do umowy.

Warto z nami współpracować

Magdalena Zawadzka
partner w CRIDO