Rekomendacje Forum Cen Transferowych

Forum Cen Transferowych (FCT, Forum) jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów. FCT przygotowuje rekomendacje, opinie, analizy, wnioski oraz propozycje dotyczące między innymi uproszczenia systemu podatkowego w zakresie cen transferowych. Działalność Forum opiera się w dużej mierze na pracach Grup Roboczych, w ramach których opracowywane są szczegółowe zagadnienia dotyczące wybranych aspektów cen transferowych. Jako Crido bierzemy aktywny udział w pracach Grup Roboczych.

Zobacz więcej: link

Rekomendacje Forum Cen Transferowych

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych

Objaśnienia stanowią ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego i są wydawane na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Publikowane na niniejszej stronie objaśnienia powstały w oparciu o rezultaty prac Forum Cen Transferowych.

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi