Głównym celem programu CEF jest finansowanie modernizacji i budowy infrastruktury, w szczególności transportowej położonej na transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T oraz energetycznej, zlokalizowanej wzdłuż transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E). Budżet CEF na lata 2021-2027 wynosi 33,7 mld EUR, w tym zastosowany został podział na trzy główne obszary:

CEF jest instrumentem zarządzanym przez Komisję Europejską (KE). KE ogłasza konkursy, a potem dokonuje wyboru projektów do dofinansowania. Z ramienia KE za wdrażanie CEF odpowiada Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Jednocześnie, zanim wnioskodawca złoży projekt do oceny KE, musi uzyskać zgodę państwa członkowskiego, w którym będzie realizował projekt. W Polsce wiąże się to z przesłaniem wniosku do weryfikacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

CEF | Jakie są możliwe źródła finansowania?

Sektor transportu

CEF Transport koncentruje się na projektach transgranicznych i projektach mających na celu usuwanie wąskich gardeł lub wypełnianie brakujących połączeń w różnych odcinkach sieci TEN-T, a także na priorytetach horyzontalnych, takich jak systemy zarządzania ruchem.

Konkursy w obszarze transportowym skierowane są głównie do podmiotów zarządzających publiczną infrastrukturą transportową, ale też firm, które realizują projekty prywatne we wspieranych obszarach.

W najbliższych latach w ramach CEF Transport zapowiedziane zostały już konkursy w ramach następujących priorytetów inwestycyjnych:

 • infrastruktura kolejowa, śródlądowe drogi wodne i porty śródlądowe, porty morskie, drogi, terminale kolejowo-drogowe i mulitmodalne platformy logistyczne,
 • inteligentne aplikacje dla transportu (m.in. ERTMS, ITS, SESAR, EMSWe, VTMIS, SUMI),
 • interoperacyjność transportu,
 • paliwa alternatywne (wymagany udział finansowania zwrotnego, w tym tzw. blending),
 • autostrady morskie,
 • multimodalne węzły pasażerskie,
 • redukcja hałasu kolejowego transportu towarowego,
 • infrastruktura parkingowa,
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • zwiększanie odporności infrastruktury, w tym na zmiany klimatyczne i klęski żywiołowe,
 • dostosowanie infrastruktury do celów kontroli na granicach zewnętrznych Unii,
 • dostosowanie sieci TEN-T do podwójnego zastosowania w zakresie obrony cywilnej.

W obszarze energetycznym (CEF Energy) finansowane są dwa typy projektów

– projekty, które otrzymają status projektu wspólnego zainteresowania tzw. PCI Projects of Common Interest;

– projekty transgraniczne z obszaru energii odnawialnej (OZE), które zostały wpisane na listę projektów CB-RES. W tym obszarze wsparcie przyznawane jest w trzech etapach:

 • prace przygotowawcze,
 • ubieganie się o objęcie statusem CBR-RES,
 • „works & studies” definiowane jako:
  • działania niezbędne do przygotowania transgranicznej realizacji projektów OZE, takie jak studia przygotowawcze, mapowanie, studia wykonalności, oceny, testowanie i walidacje, w tym w formie oprogramowania, oraz wszelkie inne środki wsparcia technicznego, w tym wcześniejsze działania mające na celu zdefiniowanie i opracowanie założeń projektu (rozpoznanie przedmiotowych lokalizacji i przygotowanie źródeł finansowania);
  • zakup, dostawę i wdrożenie komponentów, systemów i usług, w tym oprogramowania, prace projektowe, budowlane i instalacyjne związane z projektem CB RES, odbiór instalacji i uruchomienie projektu CB RES.

Dowiedz się więcej

>> https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/transport-infrastructure_en

>> https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/energy-infrastructure-connecting-europe-facility-0_en

Jak możemy pomóc?

Doświadczenie CRIDO

10 mld PLN
pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600
zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN
pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN
pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN
pozyskanych na projekty środowiskowe

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

dotacje na transport | dotacje na OZE  | projekty transgraniczne | CEF | Kolej | Energia | Transport intermodalny | Paliwa alternatywne | TEN-T | TEN-E

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi