Działanie FESL.10.02 Badania, rozwój i innowacje na rzecz transformacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

To ponad 2,2 mld PLN przeznaczonych m.in. na dywersyfikację śląskich przedsiębiorstw w celu zmniejszenia uzależnienia ich działalności od przemysłu górniczego.

Kto może wystąpić o dofinansowanie

O wsparcie mogą aplikować również przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział na terenach FST (tj. region katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski i sosnowiecki).

Do kiedy i gdzie można składać wnioski

Od 27.06 do 12.09.2024 r. w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości potrwa nabór wniosków w Działaniu „FESL.10.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji” na projekty badawczo-rozwojowe dla firm znajdujących się na tzw. terenie funduszu sprawiedliwej transformacji (tj. region katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski i sosnowiecki). Budżet to ponad 214 mln zł.

Skontaktuj się z nami

Możliwe typy projektów

Konkurs skierowany jest do organizacji prowadzących projekty badawczo-rozwojowe, których rezultaty przyczyniają się do przebranżowienia przedsiębiorstwa, tj. zmniejszenia zależności działalności od przemysłu górniczego. Wyniki projektu powinny skutkować wejściem na nowe rynki zbytu. Podmioty MŚP będą miały możliwość uzupełnienia projektu B+R o komponent związany z zakupem maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia rezultatów projektu do działalności, przy czym część inwestycyjna musi stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (tj. poniżej 50%).

Szczególnie premiowane będą projekty realizowane przez podmioty prowadzące dominującą działalność w branży górniczej/okołogórniczej poprzez:

– dostarczanie produktów oraz usług dla sektora górniczego (w tym m.in. produkcja maszyn i urządzeń górniczych, dostawcy specjalistycznych materiałów, usługi napraw i konserwacji urządzeń górniczych, dostawa wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych) i usługi wspomagające górnictwo;

– prowadzenie działalności usługowej lub handlowej w bezpośredniej bliskości od aktywnie funkcjonujących na dzień złożenia wniosku kopalń i zakładów górniczych;

– prowadzenie działalności w sektorze metalowym bądź jest wytwórcą energii elektrycznej lub ciepła
w oparciu o dostawy węgla.

Na co i jakie można otrzymać dofinansowanie

 • koszty personelu projektu w ramach prac B+R (tj. badacze, technicy, personel pomocniczy). Stawka ryczałtowa - 88,00 zł brutto
 • amortyzacja sprzętu, aparatury i budynków w ramach prac B+R
 • usługi zewnętrzne związane z pracami B+R:
  • koszty badań wykonanych, doradztwa i równorzędnych usług,
  • koszty wynajmu/dzierżawy powierzchni laboratoryjnej,
  • koszty usług informatycznych związanych z wykorzystaniem infrastruktury udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej.
 • dostawy (inne niż środki trwałe):
   • materiały i inne środki eksploatacyjne (np. surowce, odczynniki, półprodukty),
   • aparatura i sprzęt laboratoryjny niespełniającego definicji środka trwałego,
  • elementy służące do budowy prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.
  • koszty pośrednie (7% kosztów bezpośrednich) – pomoc de minimis.
 • nowe środki trwałe (bez nieruchomości) w tym koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu i szkolenia pracowników
 • wartości niematerialne i prawne w szczególności w formie autorskich praw majątkowych, licencji, know-how, oraz innych praw własności intelektualnej
 • usługi zewnętrzne np. związanych z zastosowaniem ŚT, opracowaniem dokumentacji technicznej
 • 1 000 000 PLN – MŚP
 • 2 000 000 PLN – duży przedsiębiorca
 • 15 000 000 EUR
 • część B+R – do 85% dla przedsiębiorców i do 100% dla organizacji badawczych
 • część „wdrożeniowa” – do 60%

Doświadczenie CRIDO w liczbach

10 mld PLN
pozyskanego wsparcia dla naszych klientów

600
zrealizowanych projektów

2,3 mld PLN
pozyskanych na projekty B+R

3,7 mld PLN
pozyskanych na projekty inwestycyjne

1,9 mld PLN
pozyskanych na projekty środowiskowe

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami!

Transformacja klimatyczna | Inwestycje MSP | B+R+I | OZE | Efektywność energetyczna | Gospodarka o obiegu zamkniętym | Odpady | Cyfryzacja | Kompetencje

Dzieje się teraz w biznesie

Więcej artykułów
Subskrybuj blogi