Wsparcie działalności B+R. Analiza wyników konkursów dla przedsiębiorców 2015-2017.

58% z 6,5 mld zł środków dostępnych w ramach Szybkiej Ścieżki oraz 40% z 4 mld zł środków przeznaczonych na programy sektorowe zostało przyznanych przedsiębiorcom do końca 2017 r. Dla przedsiębiorców, którzy planują działania B+R, to pozytywna informacja, ponieważ nadal mogą liczyć na wysokie dofinansowania. Warunkiem sukcesu są jednak w pełni przemyślane i dopracowane projekty.

Eksperci CRIDO kolejny raz przeanalizowali listy projektów ubiegających się o dofinansowanie z wybranych, ma­jących na celu wsparcie projektów badawczo-roz­wojowych konkursów:

  • Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysło­we i prace rozwojowe realizowane przez przed­siębiorstwa (tzw. Szybka ścieżka) odrębnie dla firm MŚP i dużych,
  • Działanie 1.2 Programy sektorowe.

Źródłem informacji były dokumenty pro­gramowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz dokumentacje poszczegól­nych naborów.

W raporcie znaleźć można informacje na temat liczby złożonych wniosków, kwot dofinansowania oraz najciekawszych i największych projektów w ramach każdego programu. Znajdują się w nim również informacje jaki procent z dostępnej puli środków finansowych został wykorzystany do tej pory, a ile nadal czeka na rozdysponowanie wśród przedsiębiorców.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Wypełnij formularz i pobierz plik

Subskrybuj blogi