Regulamin programu Alumni CRIDO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa cele i zasady funkcjonowania Programu Alumni CRIDO oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora na rzecz uczestników Programu.
2. Organizatorem Programu Alumni CRIDO (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Crido Doradztwo A. Puncewicz spółka jawna z siedzibą w Warszawie (00-839), ul. Towarowa 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000900466; NIP: 525-275-37-76.
3. Zasady ochrony prywatności Alumnów CRIDO, w tym przetwarzania ich danych osobowych, określa Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej: https://crido.pl/alumni-crido/.

2. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Alumn CRIDO – osoba fizyczna spełniająca warunki określone w Regulaminie, która w wyniku procesu rejestracji i pozytywnej weryfikacji stała się uczestnikiem Programu.
2. CRIDO – każda spółka należąca do grupy spółek CRIDO; aktualna lista spółek CRIDO znajduje się na stronie internetowej: https://crido.pl/lista-spolek/.
3. Grupa w serwisie LinkedIn – dedykowana grupa prowadzona w serwisie www.linkedin.com mająca charakter grupy zamkniętej, do której mogą przystąpić:
a) Alumn CRIDO,
b) Pracownik CRIDO,
c) Współpracownik CRIDO,
d) inne osoby, pod warunkiem uzyskania akceptacji administratora Grupy w serwisie LinkedIn.
4. Koordynator Programu – osoba dedykowana przez CRIDO do kontaktu z Alumnami CRIDO; kontakt z Koordynatorem Programu jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: alumni@crido.pl.
5. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na przesyłaniu Alumnom CRIDO na podany przez nich adres poczty elektronicznej informacji handlowych, w tym m. in. informacji o funkcjonowaniu i rozwoju Programu, eventach organizowanych przez CRIDO, produktach i usługach oferowanych przez CRIDO.
6. Pracownik CRIDO – pracownik CRIDO w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
7. Program – Program Alumni CRIDO, dedykowany Alumnom CRIDO, umożliwiający im w szczególności utrzymywanie wzajemnych relacji koleżeńskich, pozyskiwanie i rozwijanie kontaktów biznesowych, utrzymywanie kontaktu z CRIDO i otrzymywanie Newslettera, w celu dalszego rozwoju zawodowego i osobistego, na zasadach określonych w Regulaminie.
8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
10. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: https://crido.pl/alumni-crido/, na której został umieszczony formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w Programie.
11. Współpracownik CRIDO – osoba współpracująca z CRIDO na podstawie umowy cywilnoprawnej lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, świadcząca usługi na rzecz CRIDO.

3. CELE PROGRAMU I JEGO REALIZACJA

1. Celem Programu jest stworzenie warunków umożliwiających Alumnom CRIDO utrzymywanie wzajemnych relacji koleżeńskich, pozyskiwanie i rozwijanie kontaktów biznesowych, utrzymywanie kontaktu z CRIDO oraz udział w wydarzeniach organizowanych przez CRIDO w celu dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.
2. W ramach Programu CRIDO umożliwia Alumnom CRIDO:
a) budowanie sieci kontaktów z innymi Alumnami CRIDO niezależnie od ich aktualnego miejsca pracy;
b) poszerzanie wiedzy merytorycznej poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez CRIDO na zasadach określonych w pkt 6 niniejszego Regulaminu;
c) ponowne nawiązanie współpracy z CRIDO w ramach programu Bumerang na zasadach określonych w pkt 7 niniejszego Regulaminu;
d) udział w programie poleceń na zasadach określonych w pkt 8 niniejszego Regulaminu;
e) uczestnictwo w Grupie w serwisie LinkedIn;
f) uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez CRIDO
g) otrzymywanie Newslettera.
3. CRDIO zastrzega, że warunki oraz zasady korzystania przez Alumnów CRIDO z innych produktów oraz usług oferowanych przez CRIDO, o których Alumn CRIDO dowiedział się za pośrednictwem Newslettera, mogą wynikać z odrębnych regulaminów.
4. Alumn CRIDO niniejszym oświadcza, że publikowane przez niego w związku z uczestnictwem w Programie treści oraz informacje nie będą:
a) sprzeczne z prawem lub Regulaminem;
b) sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwe, wulgarne);
c) naruszać praw innych podmiotów i osób (w szczególności szerzyć nienawiść rasową, obrażać cudze uczucia religijne, godzić w cudzą godność, naruszać cudzą prywatność lub inne dobra osobiste).

4. CZŁONKOSTWO W PROGRAMIE CRIDO ALUMNI

1. Alumnem CRIDO może być wyłącznie osoba fizyczna spełniająca co najmniej jedno z następujących kryteriów:
a) była Pracownikiem CRIDO przez co najmniej 12 miesięcy, a stosunek pracy nie został rozwiązany na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu pracy ani nie istniały podstawy do rozwiązania stosunku pracy na jednej z w/w podstaw lub
b) była Współpracownikiem CRIDO przez co najmniej 12 miesięcy, a współpraca z CRIDO nie została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Współpracownika CRIDO, oraz w stosunku do której nie istnieją żadne inne przeszkody, które powodowałyby, że jej uczestnictwo w Programie mogłoby narazić CRIDO na naruszenie dobrego imienia, renomy, wizerunku, tajemnicy przedsiębiorstwa CRIDO lub jakichkolwiek praw osób
trzecich. Do okresu 12 miesięcy zalicza się również czas zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia. W uzasadnionych przypadkach Organizator jest uprawniony do nadania statutu Alumna osobie, która była zatrudniona przez okres krótszy niż 12 miesięcy.
2. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Alumna CRIDO z Programu w trybie natychmiastowym z ważnych powodów. Za ważne powody rozumie się w szczególności następujące przypadki:
a) dalsze uczestnictwo Alumna CRIDO w Programie mogłoby narazić CRIDO na naruszenie jej dobrego imienia, renomy, wizerunku, tajemnicy przedsiębiorstwa CRIDO lub jakichkolwiek praw osób trzecich, b) zachowanie Alumna CRIDO narusza pkt 3 ppkt 4 niniejszego Regulaminu,
c) Alumn CRIDO korzysta z Programu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
3. W razie zaistnienia przesłanek uprawniających Organizatora do wykluczenia Alumna CRIDO z Programu, Organizator przekazuje Alumnowi CRIDO informację o wykluczeniu z Programu w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podany
przez Alumna CRIDO przy rejestracji do Programu.
4. Alumn CRIDO może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Programie w formie wiadomości e-mail na adres: alumni@crido.pl. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie następuje ze skutkiem natychmiastowym oraz powoduje utratę statusu Alumna CRIDO i jest równoznaczna z zaprzestaniem świadczenia usługi Newslettera.

5. REJESTRACJA DO PROGRAMU ALUMNI CRIDO

1. Kandydat zainteresowany uzyskaniem statusu Alumna CRIDO i uczestnictwem w Programie zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w wewnętrznym systemie IFS oraz w Serwisie.
2. W celu przekazania formularza zgłoszeniowego Organizatorowi, kandydat na Alumna CRIDO składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera.
3. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, Organizator przeprowadza jego weryfikację pod kątem spełniania przez kandydata na Alumna CRIDO warunków, o których mowa w pkt 4 Regulaminu. Pozytywna weryfikacja formularza przez Organizatora jest równoznaczna z przyznaniem kandydatowi statusu Alumna CRIDO.
4. Informacja o wyniku przeprowadzonej weryfikacji jest przekazywana kandydatowi na Alumna CRIDO w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej skazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym do Programu.
5. Kandydat na Alumna CRIDO zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe dane umożliwiające rzetelną weryfikacją kandydatury. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych podanych w formularzu zgłoszeniowym do Programu jest wyłącznie kandydat na Alumna CRIDO.
6. Podanie nieprawdziwych danych uprawnia Organizatora do zdyskwalifikowania kandydata na Alumna CRIDO, zaś w przypadku, w którym doszło do pozytywnej weryfikacji przez Organizatora – do wykluczenia Alumna CRIDO z Programu; pkt 4 ppkt 3 Regulaminu stosuje się.

6. DOSTĘP DO SZKOLEŃ

1. Alumn CRIDO ma możliwość wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych przez CRIDO na zasadach preferencyjnych. W celu uzyskania informacji o aktualnych i planowanych szkoleniach należy skontaktować się z Koordynatorem Programu poprzez adres e-mail:
alumni@crido.pl lub zapoznać się z informacjami publikowanymi na stronie internetowej: https://crido.pl/szkolenia/.
2. Alumn CRIDO będzie uprawniony do uzyskania 15% zniżki na wybrane szkolenie organizowane przez CRIDO. Aby skorzystać ze zniżki należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na wybrane szkolenie dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://crido.pl/szkolenia/ oraz w polu UWAGI wpisać informację: Alumn CRIDO. Zniżka zostanie przyznana pod warunkiem pozytywnej weryfikacji Alumna CRIDO.

7. PROGRAM BUMERANG

1. Program Bumerang jest adresowany do Alumnów CRIDO, którzy chcieliby ponownie nawiązać współpracę z CRIDO i uzyskać status Pracowników CRIDO lub Współpracowników CRIDO. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat programu Bumerang należy skontaktować się z Koordynatorem Programu poprzez adres e-mail: alumni@crido.pl lub przesłać aktualne CV za pomocą formularza (link:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=05f1bd47520749f1a5f632d5ed31692b).
2. W przypadku, gdy zespół odpowiadający kompetencjom i oczekiwaniom Alumna CRIDO będzie otwarty na zatrudnienie nowej osoby, Alumn CRIDO zostanie zaproszony do wzięcia udziału w uproszczonym procesie rekrutacyjnym. Proces rekrutacyjny będzie
odbywał się zgodnie z procedurami obowiązującymi w CRIDO, z poszanowaniem przepisów prawa.

8. PROGRAM POLECEŃ – 1-2-3 POLEĆ I TY

1. Alumni CRIDO mogą polecać kandydatów do pracy w CRIDO, za zgodą osoby, której dotyczy polecenie (dalej jako: „Osoba polecona”). Za uzyskanie zgody od Osoby poleconej odpowiedzialny jest Alumn CRIDO.
2. W celu wzięcia przez Osobę poleconą udziału w procesie rekrutacji, Alumn CRIDO przekazuje Osobie poleconej:
a) kontakt do Koordynatora Programu (adres e-mail: alumni@crido.pl) w celu
przesłania przez Osobę poleconą następujących informacji:
⎯ CV,
⎯ imię i nazwisko rekomendującego go Alumna CRIDO,
⎯ na jakie stanowisko kandydat chce aplikować oraz w jakim dziale; lub
b) link do formularza aplikacyjnego dostępnego pod adresem:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=2bb373c8c68345a5bc1c39700ed9cf57
3. W przypadku zawarcia przez CRIDO z Osobą poleconą umowy o pracę lub współpracę, Koordynator Programu skontaktuje się z Alumnem CRIDO, aby potwierdzić polecenie. Alumn CRIDO będzie uprawniony do wyboru organizacji charytatywnej ze wskazanej przez Koordynatora Programu listy, którą CRIDO wesprze finansowo, z zastrzeżeniem ppkt 5 poniżej. Lista zawiera następujące organizacje charytatywne:
a) Fundacja Nagle Sami,
b) Bure Misie,
c) Daj herbatę,
d) 28 marzeń,
e) Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
4. Lista organizacji charytatywnych może ulegać modyfikacjom w zakresie dodawania nowych organizacji lub usuwania organizacji znajdujących się na liście.
5. Jeżeli Osoba polecona będzie Pracownikiem CRIDO lub Współpracownikiem CRIDO przez co najmniej 6 miesięcy, wskazana z listy organizacja charytatywna zostanie wsparta finansowo zgodnie z poniższymi założeniami:
a) 1000 zł, jeśli Osoba polecona ma doświadczenie zawodowe nie dłuższe niż jeden rok;
b) 2000 zł, jeśli Osoba polecona ma doświadczenie zawodowe powyżej jednego roku, ale nie dłuższe niż 5 lat;
c) 3000 zł, jeśli Osoba polecona ma doświadczenie zawodowe powyżej 5 lat.
Okres 6 miesięcy będzie liczony od zawarcia umowy o pracę lub umowy o współpracę przez Osobę poleconą z CRIDO. Informacja o wysokości wsparcia finansowego zostanie przekazana Alumnowi CRIDO drogą mailową.
6. Osoba polecona przez Alumna CRIDO będzie uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym na takich samych zasadach jak inni kandydaci. Proces rekrutacyjny będzie odbywał się zgodnie z procedurami obowiązującymi w CRIDO, z poszanowaniem przepisów prawa.

9. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Z chwilą akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, o których mowa w pkt 5 ppkt 2 Regulaminu, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji, o której mowa w pkt 5 ppkt 3 Regulaminu, dochodzi do zawarcia między Organizatorem a Alumnem CRIDO umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej jako: „Umowa”). W ramach zawartej Umowy Organizator zapewni
Alumnowi CRIDO uczestnictwo w Programie oraz będzie świadczył na rzecz Alumna CRIDO usługę polegającą na przesyłaniu Newslettera. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi po zawarciu Umowy.
2. W celu aktywacji usługi Newslettera zgodnie z pkt 5 Regulaminu, należy:
a) posiadać dostęp do sieci Internet,
b) skorzystać z prawidłowo skonfigurowanej, aktualnej wersji przeglądarki
internetowej,
c) posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
3. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
4. Alumn CRIDO może w każdym czasie rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym;
pkt 4 ppkt 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) Alumna CRIDO jest Organizator. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem wskazanym w pkt 1 ppkt 2 Regulaminu oraz drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: rodo@crido.pl.
2. Dane osobowe Alumna CRIDO będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania Umowy zawartej z Alumnem CRIDO polegającej na zapewnieniu uczestnictwa w Programie oraz przesyłaniu Newslettera,
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Administratora,
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. przeprowadzania analiz statystycznych, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
3. Odbiorcami danych osobowych Alumna CRIDO mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT oraz usługi marketingowe, jak również inne spółki z grupy CRIDO.
4. Alumnowi CRIDO przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
5. Alumnowi CRIDO przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, Alumnowi CRIDO przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych.
7. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, Alumnowi CRIDO przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Dane osobowe Alumna CRIDO nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w Polityce Prywatności.

11. REKLAMACJE

1. Reklamacje w sprawach związanych z uczestnictwem w Programie należy składać pisemnie na adres Organizatora wskazany w pkt 1 ppkt 2 Regulaminu lub drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: alumni@crido.pl .
2. W reklamacji należy zawrzeć:
a) dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację,
b) opis, na czym polegały nieprawidłowości będące podstawą reklamacji.
3. Reklamacje należy składać niezwłocznie po wystąpieniu problemu, którego reklamacja dotyczy.
4. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. O decyzji w przedmiocie reklamacji Organizator niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://crido.pl/alumni-crido/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Alumn CRIDO.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu oraz rezygnacji z świadczenia usługi Newslettera w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych lub organizacyjnych, w tym ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia określonego w zdaniu następnym. Organizator poinformuje Alumna CRIDO o zakończeniu Programu oraz o rezygnacji z świadczenia usługi Newslettera poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia Organizatora na stronie internetowej https://crido.pl/.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w terminie 14 dni liczonych od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej wskazanej w ppkt 2 powyżej. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Alumna CRIDO, o ile ten w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zmianie Regulaminu nie złoży oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Programie; pkt 4 ppkt 4 zdanie drugie Regulaminu stosuje się.
4. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodnego z prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021.

Subskrybuj blogi