Polityka prywatności Programu Alumni CRIDO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników Programu Alumni CRIDO
Wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) informujemy, że:

I. Informacje o administratorze danych osobowych, celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych oraz odbiorcach danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych Alumna CRIDO jest Crido Doradztwo A. Puncewicz spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Towarowej 28, 00-839 Warszawa (dalej „Administrator”).
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: rodo@crido.pl .
3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
⎯ art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy zawartej z Alumnem CRIDO polegającej na zapewnieniu uczestnictwa w Programie oraz przesyłaniu Newslettera,
⎯ art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Administratora, w tym organizowania wydarzeń dedykowanych Alumnom CRIDO,
⎯ art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. przeprowadzania analiz statystycznych, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
4. Odbiorcami danych osobowych Alumna CRIDO mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT oraz usługi marketingowe, jak również inne spółki z grupy CRIDO. Aktualna lista spółek CRIDO znajduje się na stronie internetowej: https://crido.pl/lista-spolek/ .
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

II. Zgłaszanie żądań przez osoby, których dane dotyczą.

1. Alumn CRIDO jest uprawniony do zgłoszenia żądania realizacji przysługujących mu praw w formie pisemnej lub elektronicznej na następujący adres e-mail: rodo@crido.pl.
2. Żądanie Alumna CRIDO powinno zawsze wskazywać jakich danych osobowych i czynności w zakresie realizacji żądania dotyczy. W sytuacji, gdy zgłoszone żądanie nie jest określone precyzyjnie, np. poprzez brak wskazania zakresu danych, Administrator zwraca się do Alumna CRIDO o sprecyzowanie żądania. W razie gdy żądanie pozostanie niesprecyzowane, Administrator ma prawo wstrzymać realizację żądania do momentu uzyskania wystarczających informacji od Alumna CRIDO.
3. Realizacja zgłoszonego żądania następuje zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, w rozsądnym terminie uwzględniającym koszty, stopień trudności realizacji żądania oraz zasady wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.
4. Komunikacja z osobą, której dane dotyczą w zakresie realizacji jej praw odbywa się w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie oraz jasnym i prostym językiem.
5. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zawierająca informacje o podjętych w związku z nim działaniach. W przypadku konieczności wydłużenia tego terminu, najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania Administrator udziela osobie, której dane dotyczą informacji o przedłużeniu terminu rozpatrzenia żądania oraz podaje przyczyny opóźnienia, np. z uwagi na skomplikowany charakter żądań lub liczbę żądań. Przedłużenie terminu nie może nastąpić o więcej niż dwa miesiące. W przypadku nieuwzględnienia żądania podmiotu danych, najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, Administrator udzieli informacji o odmowie podjęcia działań w związku ze zgłoszonym żądaniem, powodach niepodjęcia działań, możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
6. Administrator komunikuje się z osobami, których dane przetwarza w języku polskim.

III. Realizacja uprawnień osób, których dane dotyczą.

1. Prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych – Alumn CRIDO jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Administrator przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, podmiot uprawniony jest do uzyskania dostępu do danych oraz następujących informacji o:
⎯ celu przetwarzania;
⎯ kategorii przetwarzanych danych osobowych;
⎯ odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub mogą zostać ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
⎯ planowanym okresie przetwarzania danych osobowych, w miarę możliwości, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, przy założeniu ograniczania tego okresu do niezbędnego minimum;
⎯ prawie żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych podmiotu danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
⎯ prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych, jeżeli podmiot uważa, że przetwarzanie narusza jego prawa;
⎯ jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od podmiotu danych – wszelkie informacje o ich źródle;
⎯ o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, istotne informacje o zasadach ich podejmowania oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla podmiotu danych.
2. Prawo do sprostowania danych osobowych – Alumn CRIDO ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe.
Alumn CRIDO ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
3. Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”) – w przypadku, gdy Alumn CRIDO chce zrealizować wobec Administratora uprawnienie do żądania usunięcia swoich danych, żądanie takie powinno być wyrażone w formie wyraźnego oświadczenia wskazującego przedmiotowy zakres żądania.
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, pomimo żądania ich usunięcia, jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne w szczególności do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego, do wykonania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym, do celów statystycznych lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Alumn CRIDO ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Administratora w następujących przypadkach:
⎯ Alumn CRIDO kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych (na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość swoich danych);
⎯ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Alumn CRIDO sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania;
⎯ Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Alumnowi CRIDO do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
⎯ Alumn CRIDO wniósł sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Alumna CRIDO.
Żądanie ograniczenia przetwarzania danych powinno zostać złożone w formie wyraźnego oświadczenia Alumna CRIDO wskazującego przedmiotowy zakres żądania.
Dane osobowe, których przetwarzanie zostało ograniczone, Administrator może przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie:
⎯ za zgodą Alumna CRIDO, lub
⎯ w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
⎯ w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
⎯ z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
5. Prawo do przenoszenia danych – Alumn CRIDO na swoje żądanie otrzymuje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. .doc, .docx, .pdf itp. dane osobowe go dotyczące i dostarczone Administratorowi przez Alumna CRIDO, jeżeli:
⎯ żądanie dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy w myśl – odpowiednio – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
⎯ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Alumn CRIDO ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – Alumnowi CRIDO, w sytuacji gdy jego dane nie są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec:
⎯ przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 litera e) lub f) RODO, w tym wobec profilowania na podstawie tych przepisów, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Alumna CRIDO,
⎯ wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
W przypadku wniesienia przez Alumna CRIDO sprzeciwu, powinien on wskazać, wobec jakiego konkretnego celu przetwarzania wnosi sprzeciw i wykazać, na czym polega jego szczególna sytuacja uzasadniająca sprzeciw.
Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Alumna CRIDO, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Alumnowi CRIDO przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza jego prawa.

Subskrybuj blogi