Przyjmowanie przez podatników założenia, że ustalony w minionych latach sposób opodatkowania obiektów jest dalej prawidłowy - jest często błędne. W praktyce bowiem na prawidłowość opodatkowania PON wpływają zmiany ustaw niezwiązanych bezpośrednio z UPOL, oraz – a może przede wszystkim, w świetle niejasnych przepisów – orzeczenia sądów administracyjnych i TK.

Jan Furtas, partner

Jak możemy pomóc

Podatek od nieruchomości – choć uregulowany w zaledwie kilku artykułach – jest jedną z najbardziej skomplikowanych danin w polskim systemie podatkowym. Przyczyną takiego stanu jest przede wszystkim fakt, że sama ustawa regulująca ten podatek została wyjątkowo niejasno skonstruowana, co wywołuje liczne wątpliwości co do interpretacji jej przepisów, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i samorządów. W efekcie to często orzecznictwo – zarówno na poziomie sądów administracyjnych, jak i Trybunału Konstytucyjnego – wyznacza zasady należnego opodatkowania nieruchomości.

Niejednokrotnie powoduje to sytuacje, w których stosowana od lat praktyka rozliczania podatku w określony sposób, może okazać się wadliwa. Warto zatem okresowo weryfikować rozliczenia w tym zakresie – dynamicznie zmieniające się orzecznictwo może bowiem nieraz skutkować swoistą rewolucją w opodatkowaniu.

Niejasność przepisów dotyczących podatku od nieruchomości, ich sprzeczne interpretacje, a także niejednolite orzecznictwo sądów powodują, że podatnicy bardzo często zawyżają kwotę płaconego podatku od nieruchomości.

Dla ustalenia, czy faktycznie dokonano nadpłaty, a następnie w celu jej odzyskania, niezbędna jest prawidłowa analiza sytuacji faktycznej i prawnej danego podmiotu.

W dalszej kolejności niezbędne jest opracowanie odpowiedniej strategii odzyskania nadpłaty i jej skuteczna realizacja.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 •  kompleksowe ustalenie i analizę stanu faktycznego;
 • weryfikację prawidłowości deklarowanych podstaw opodatkowania;
 • ocenę zasadności złożenia wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty;
 • wsparcie w pozyskaniu opinii odpowiednich rzeczoznawców dla potrzeb sporządzonego wniosku nadpłatowego;
 • opracowanie argumentacji prawnej, jak i odnoszącej się do elementów technicznych przedmiotów opodatkowania;
 • przygotowywanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty;
 • kompleksowe wsparcie w toku całego postępowania nadpłatowego oraz ewentualnego postępowania sądowo-administracyjnego.

W ostatnim czasie widzimy zwiększoną aktywność organów podatkowych – również w ramach kontroli czy postępowań podatkowych w zakresie PON – związaną
z dużym obciążeniem lokalnych samorządów bieżącymi obowiązkami i jednoczesnym poszukiwaniem dodatkowych wpływów do budżetu.

Stąd też niezwykle istotny jest aktywny udział podatnika od samego początku prowadzonych przez organy podatkowe czynności tak, aby w sposób spójny i konsekwentny przedstawić własne stanowisko i uniknąć błędów mogących skutkować uznaniem, iż doszło do powstania zaległości podatkowej.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 •  kompleksowe wsparcie w toku kontroli podatkowych lub postępowań podatkowych prowadzonych wobec podatników przez samorządowe organy podatkowe;
 • opracowanie i wdrożenie w ramach kontroli strategii obrony przyjętego przez podatnika sposobu rozliczeń podatkowych w kontrolowanym okresie;
 • wsparcie podatników na etapie postępowań sądowo-administracyjnych;
 • wsparcie w pozyskaniu ulg dotyczących spłaty zaległości w PON (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności etc.).

Wysoki stopień skomplikowania regulacji dotyczących PON niejednokrotnie utrudnia prawidłowe i rzetelne wykonywanie obowiązków podatkowych w ramach codziennej działalności gospodarczej.

Co więcej, ryzyka podatkowe dla podatników rodzi również dynamicznie rozwijające się orzecznictwo sądów administracyjnych, którego bieżące monitorowanie jest niezbędne dla prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych w zakresie PON.

Przygotowanie lub aktualizacja deklaracji na PON to często skomplikowane zadanie, zaś rozliczenie PON może narazić organizację na szereg ryzyk.

Pomagamy kompleksowo przedsiębiorcom w tych wyzwaniach.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 •  sporządzanie deklaracji na potrzeby PON;
 • tworzenie i weryfikację zapisów ewidencyjnych, procedur i instrukcji zarządzania środkami trwałymi;
 • przygotowywanie inwentaryzacji i pomiarów powierzchni użytkowych;
 • ocenę środków trwałych dla potrzeb ich opodatkowania PON (ustalenie czy podlegają / nie podlegają one opodatkowaniu).

Specyfika podatków lokalnych – w tym PON – wymusza na podatnikach cykliczne i bieżące weryfikowanie posiadanego majątku. Ma ono na celu ustalenie czy posiadany majątek jest w prawidłowy sposób wykazywany do opodatkowania.

W przypadku nadpłat, ich identyfikacja może przynieść oszczędności nie tylko na przyszłość, ale daje możliwość odzyskania podatku za okres 6 lat wstecz (obecnie za lata 2016 - 2021).

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 •  Kompleksowy przegląd poprawności rozliczeń PON za dany okres, obejmujący pełną ocenę ryzyk oraz możliwości uzyskania oszczędności podatkowych;
 • weryfikację procedur stosowanych przez podatnika w zakresie rozliczania PON.

Równolegle do pozostałych elementów nasze działania mogą również obejmować zabezpieczenie pozycji podatnika przed zmianą na przyszłość m.in. poprzez przygotowanie wniosków o interpretację w zakresie PON, w których dążylibyśmy do potwierdzenia sposobu opodatkowania problematycznych obiektów.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 •  zwiększenie pewności podmiotu co do sposobu opodatkowania poszczególnych obiektów i zminimalizowanie ryzyka sytuacji, w której – w wyniku zmiany orzecznictwa lub podejścia organów podatkowych – po stronie podatnika powstałaby zaległość w PON;
 • rzetelną ocenę ryzyk i wątpliwości istniejących w stosunku do posiadanego przez podatnika majątku;
 • ustalenie kompleksowej strategii działania uwzględniającej charakter działalności podatnika jak i jego relacje / współpracę z JST;
 • kompleksowe reprezentowanie podatnika w toku postępowania, mającego na celu uzyskanie interpretacji.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja obejmuje także analizę jej konsekwencji podatkowych. W tym zakresie podatek od nieruchomości nie powinien być marginalizowany, bowiem stanowi materialną część kosztów utrzymania nieruchomości.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 • analizę konsekwencji podatkowych planowanych inwestycji, w tym rekomendacje co do wyboru najkorzystniejszej lokalizacji inwestycji, ze względu na wysokość stawki podatku oraz możliwości uzyskania ulg podatkowych;
 • przeprowadzanie analiz zawartych umów pod kątem ryzyk podatkowych powstałych na gruncie PON oraz przedstawianie propozycji zmian umów.

Podatek od nieruchomości – z uwagi na swój skomplikowany charakter – niekiedy wymaga dodatkowej weryfikacji przez zewnętrzny podmiot profesjonalny.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 • niezależną ocenę problematycznych zagadnień lub dotychczasowego postępowania;
 • przygotowanie opinii prawno-podatkowych, dotyczących zagadnień merytorycznych związanych z PON;

przygotowanie opinii prawno-podatkowych dotyczących kwestii proceduralnych związanych z weryfikacją rozliczeń w PON (m.in. kwestii związanych z kontrolami podatkowymi / postępowaniami podatkowymi).

Podatnicy podatku od nieruchomości – przy spełnieniu określonych przesłanek – mogą liczyć na znaczne ulgi i zwolnienia w zakresie realizowanej bądź planowanej inwestycji.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 •  doradztwo w zakresie możliwości uzyskania ulg w PON dla realizowanych inwestycji;
 • doradztwo w zakresie ulg i zwolnień w PON w związku z Covid-19;
 • reprezentowanie klientów w zakresie kontaktów z samorządami dotyczących ewentualnych ulg w PON.

 

Z uwagi na fakt, że podatek od nieruchomości jest ściśle związany w prawem budowlanym, niekiedy odwołanie się do wiedzy specjalistycznej podmiotów zewnętrznych (w tym opinii rzeczoznawcy budowlanego) może okazać się niezbędne.

Współpracujemy z szeregiem specjalistów budowlanych i majątkowych.

Wspieramy przedsiębiorców w pozyskaniu opinii rzeczoznawców budowlanych / majątkowych (analiza techniczna obiektów / obmiary powierzchni) / wycena składników majątku dla potrzeb PON)

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 • koordynowanie oraz wsparcie merytoryczne dotyczące wyboru właściwego rzeczoznawcy jak i zakresu analizy;
 • reprezentowanie podmiotu w kontaktach z rzeczoznawcą;
 • analizę przygotowanej opinii pod kątem indywidualnych potrzeb i przedmiotu zlecenia.

Z uwagi na dynamicznie zmieniające się przepisy prawa podatkowego istotne jest monitorowanie na bieżąco ich brzmienia i płynących z tego tytułu konsekwencji dla podatników działających w poszczególnych branżach.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 •  kompleksowe działania mające na celu ocenę lub weryfikację poszczególnych rozwiązań prawnych (istniejących lub planowanych)
 • analizę obowiązujących przepisów prawnych;
 • monitorowanie procesu legislacyjnego i ocenę przygotowywanych projektów legislacyjnych;
 • przygotowanie opinii dotyczących planowanych rozwiązań legislacyjnych;
 • opracowanie projektów aktów prawnych, uzasadnień do nich oraz oceny sutków prawnych regulacji.

Warto zapytać

Jan Furtas
partner w CRIDO

Daniel Panek
menedżer w CRIDO

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się z nami

Subskrybuj blogi