Podatek od nieruchomości jest istotnym elementem budżetu samorządów terytorialnych. Ważna jest zatem świadomość czy podatnicy prawidłowo deklarują i rozliczają kwotę podatku – w kontekście zmieniającej się rzeczywistości orzeczniczej, niejednokrotnie dotychczasowe podejście podatników do opodatkowania majątku okazało się być błędne.

Daniel Panek, menedżer

Jak możemy pomóc

Poziom skomplikowania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ich powiązanie z prawem budowlanym, brak jednolitej praktyki ich stosowania, a także lokalny charakter podatku od nieruchomości powoduje, że również samorządy terytorialne niejednokrotnie mają problemy z właściwym ustaleniem wysokości należnego podatku od nieruchomości.

Nasze działania obejmują wsparcie prawne samorządów zarówno w zakresie zagadnień związanych z merytoryczną stroną PON, jak i w zakresie zagadnień proceduralnych, z którymi często mierzą się jednostki samorządu terytorialnego (JST), aby prawidłowo określić wymiar podatku.

 

Weryfikacja prawidłowości płaconych podatków jest jednym z zadań gminy jako organu podatkowego.

W przypadku wątpliwości co do rozliczeń podatnika, prawidłowe przeprowadzenie postępowania wymaga połączenia odpowiedniej wiedzy merytorycznej i proceduralnej.
Sztuką nie jest samo przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji, ale zebranie pełnego materiału dowodowego, jego wszechstronna ocena, oraz wydanie prawidłowej, pod kątem merytorycznym i proceduralnym, decyzji. Musi ona odpowiadać wymogom zawartym w Ordynacji podatkowej, tak aby podatnik pozyskał kompleksową informację co do stanowiska gminy, oraz – jeżeli doszłoby do sporu – została ona podtrzymana przez SKO czy też sądy administracyjne.

W powyższym zakresie kompleksowo doradzamy prawnie jednostkom samorządu terytorialnego w trakcie prowadzonych postępowań.

 Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 •  wsparcie w toku wszelkiego rodzaju postępowań prowadzonych przez gminę;
 • ocenę zasadności prowadzenia danego postępowania;
 • analizę merytoryczną spornych zagadnień;
 • przygotowanie projektów wszystkich pism w ramach postępowań (wezwań, postanowień) wraz z rozbudowaną argumentacją,
 • przygotowanie projektu decyzji kończącej postępowanie podatkowe – na bazie decyzji gminy co do kierunku rozstrzygnięcia sprawy,
 • przygotowanie projektu arkusza odwoławczego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Wspieramy JST w toku prowadzonych postępowań nadpłatowych.

Kluczowa w tego rodzaju sprawach jest odpowiednia i terminowa weryfikacja zasadności złożonych wniosków – tak, aby z jednej strony gmina nie naraziła się na błędnie przyznany zwrot, a z drugiej – w sytuacji zasadności zwrotu nadpłaty – nie została narażona na dodatkowe odsetki od nadpłaty.

Równolegle, w przypadku identyfikacji, w toku postepowań nadpłatowych, innych obiektów wymagających dodatkowej weryfikacji (a nieobjętych wnioskiem nadpłatowym), kompleksowo wspieramy klientów w toku postępowania wymiarowego.
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty obejmuje bowiem jedynie wskazane w nim elementy. Często zaś podatnicy posiadają obiekty, które powinny być przedmiotem dodatkowej analizy. Identyfikacja w toku postępowania wymiarowego przedmiotów opodatkowania, które dotychczas nie były wykazywane do opodatkowania, pozwala efektywnie obniżyć wnioskowaną nadpłatę.

 Nasze usługi w tym zakresie obejmują:  

 •  wsparcie w toku postępowań prowadzonych przez gminę;
 • analizę zasadności wnioskowanej nadpłaty – również pod kątem pozostałych składników majątku (w celu określenia czy zasadne jest wszczęcie równoległego postępowania wymiarowego);
 • przygotowanie projektów wszystkich pism w ramach postępowań (wezwań, postanowień) wraz z rozbudowaną argumentacją;
 • przygotowanie projektu decyzji kończącej postępowanie podatkowe (na bazie decyzji gminy, co do kierunku rozstrzygnięcia sprawy);
 • przygotowanie projektu arkusza odwoławczego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Podatek od nieruchomości stanowi istotny element budżetu samorządowego. Warto zatem podchodzić do tego zagadnienia systemowo i kompleksowo, podejmując odpowiednie działania analityczne.

Ich celem powinno być identyfikowanie działań podatników lub zagadnień, które mogą powodować zmniejszenie wpływów do budżetu gminy z tytułu PON.

Niezbędna jest do tego odpowiednia wiedza, sprawdzona metodyka działania i typowania do kontroli oraz zasoby kadrowe.

Wspieramy całościowo gminy w tego rodzaju procesach.

Nasze wsparcie w tym zakresie obejmuje:

 • prawidłowe (zarówno od strony technicznej, jak i prawnej) przeprowadzenie procesu identyfikacji oraz weryfikacji rozliczeń podatników, mające na celu identyfikację błędów w rozliczeniach;
 • oszacowanie kwot zaległości w PON;
 • wsparcie gminy w toku postępowań mających na celu odzyskanie zidentyfikowanych zaległości podatkowych.

Często w toku prowadzonych postępowań niezbędne jest pozyskanie opinii prawnej w zakresie zagadnień zarówno materialnych, jak i proceduralnych.

 Nasze wsparcie w tym zakresie obejmuje:  

 •  przygotowanie opinii prawnych odnoszących się do wskazanych problematycznych zagadnień merytorycznych;
 • przygotowywanie opinii prawnych, dotyczących kwestii proceduralnych, związanych z weryfikacją rozliczeń w PON (m.in. kwestii związanych z kontrolami podatkowymi / postępowaniami podatkowymi) bądź oceną dotychczasowego sposobu prowadzenia sprawy;
 • wsparcie i koordynację przy uzyskaniu opinii wskazanego autorytetu naukowego w zakresie PON.

Postępowania w zakresie PON w dużej mierze koncentrują się na ocenie technicznej obiektów. Stąd odpowiedni wybór biegłego i dokładne określenie jego zadań jest często niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego postępowania.

 Nasze usługi w tym zakresie obejmują:  

 •  wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w wyborze i powołaniu biegłego bądź inżynierów o specjalności m.in. konstrukcyjno-budowlanej celem oceny technicznej spornych obiektów lub też dokonania ich wyceny;
 • pomoc gminie w znalezieniu biegłego, czyli weryfikacja jego wiedzy oraz doświadczenia; określenie zakresu jego kompetencji w danej sprawie; przygotowanie projektów poszczególnych postanowień formalnych o powołaniu biegłego oraz umowy dotyczącej współpracy.

Skuteczne zakończenie sporu dotyczącego PON wymaga zarówno dokładnej analizy merytorycznej problemu, jak i umiejętnego przeprowadzenia całego postępowania.

Dlatego, oprócz wiedzy merytorycznej, kompleksowo wpieramy gminy również pod kątem zagadnień budzących wątpliwości od strony proceduralnej.

W wielu przypadkach zdarza się bowiem, że gmina, identyfikując od strony merytorycznej zaległość podatkową, w wyniku błędów w toku postępowania nie jest w stanie efektywnie odzyskać należnego jej podatku.

W przypadku postępowań trwających już wiele lat (które częstokroć były już raz rozpatrywane przez SKO lub WSA), również wspieramy gminy w analizie i określeniu dalszych działań, tak aby finalnie sprawnie doprowadzić postępowania do merytorycznego rozstrzygnięcia.

Nasze wsparcie w tym zakresie obejmuje:  

 •  indywidualne konsultacje w zakresie poszczególnych zagadnień;
 • analizę zasadności i możliwości zawieszenia biegu terminu przedawnienia;
 • pomoc w zakresie sposobu przeprowadzenia skutecznej egzekucji;
 • określenie jakie działania musi podjąć gmina, aby sprawnie przeprowadzić postępowanie (tego rodzaju działania uwzględniają również praktyczne odzwierciedlenie wytycznych SKO lub sądu)

W praktyce kwestię tego, co i jak należy opodatkowywać - z uwagi na brak precyzyjnych przepisów – na bieżąco kształtuje orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Prawidłowe rozliczanie PON wymaga stale aktualizowanej wiedzy w tym zakresie.

 Nasze wsparcie w tym zakresie obejmuje:  

 •  szkolenia dla pracowników JST w zakresie PON;
 • szkolenia obejmujące zarówno zagadnienia merytoryczne, aktualne kierunki orzecznictwa, jak również zagadnienia związane z samym prowadzeniem postępowań czy też wymiarem podatku.

>ZAPISZ SIĘ NA BIULETYN SAMORZĄDOWY

Warto zapytać

Jan Furtas
partner w CRIDO

Daniel Panek
menedżer w CRIDO

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.

Skontaktuj się

Subskrybuj blogi